O2 Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

O2 -- 0755 -- +44755
O2 -- 0760 -- +44760
O2 -- 0771 -- +44771
O2 -- 0775 -- +44775
O2 -- 0788 -- +44788