Plusnet Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

Plusnet -- 0707 -- +44707
Plusnet -- 0715 -- +44715
Plusnet -- 0723 -- +44723
Plusnet -- 0732 -- +44732
Plusnet -- 0737 -- +44737
Plusnet -- 0744 -- +44744
Plusnet -- 0746 -- +44746
Plusnet -- 0748 -- +44748
Plusnet -- 0763 -- +44763
Plusnet -- 0792 -- +44792
Plusnet -- 0794 -- +44794