Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

080001XXXXX OR +4480001XXXXX
080002XXXXX OR +4480002XXXXX
080003XXXXX OR +4480003XXXXX
080004XXXXX OR +4480004XXXXX
080005XXXXX OR +4480005XXXXX
080006XXXXX OR +4480006XXXXX
080007XXXXX OR +4480007XXXXX
080008XXXXX OR +4480008XXXXX
080009XXXXX OR +4480009XXXXX
080010XXXXX OR +4480010XXXXX
080011XXXXX OR +4480011XXXXX
080012XXXXX OR +4480012XXXXX
080013XXXXX OR +4480013XXXXX
080014XXXXX OR +4480014XXXXX
080015XXXXX OR +4480015XXXXX
080016XXXXX OR +4480016XXXXX
080017XXXXX OR +4480017XXXXX
080018XXXXX OR +4480018XXXXX
080019XXXXX OR +4480019XXXXX
080020XXXXX OR +4480020XXXXX
080021XXXXX OR +4480021XXXXX
080022XXXXX OR +4480022XXXXX
080023XXXXX OR +4480023XXXXX
080024XXXXX OR +4480024XXXXX
080025XXXXX OR +4480025XXXXX
080026XXXXX OR +4480026XXXXX
080027XXXXX OR +4480027XXXXX
080028XXXXX OR +4480028XXXXX
080029XXXXX OR +4480029XXXXX
080030XXXXX OR +4480030XXXXX
080031XXXXX OR +4480031XXXXX
080032XXXXX OR +4480032XXXXX
080033XXXXX OR +4480033XXXXX
080034XXXXX OR +4480034XXXXX
080035XXXXX OR +4480035XXXXX
080036XXXXX OR +4480036XXXXX
080037XXXXX OR +4480037XXXXX
080038XXXXX OR +4480038XXXXX
080039XXXXX OR +4480039XXXXX
080040XXXXX OR +4480040XXXXX
080041XXXXX OR +4480041XXXXX
080042XXXXX OR +4480042XXXXX
080043XXXXX OR +4480043XXXXX
080044XXXXX OR +4480044XXXXX
080045XXXXX OR +4480045XXXXX
080046XXXXX OR +4480046XXXXX
080047XXXXX OR +4480047XXXXX
080048XXXXX OR +4480048XXXXX
080049XXXXX OR +4480049XXXXX
080050XXXXX OR +4480050XXXXX
080051XXXXX OR +4480051XXXXX
080052XXXXX OR +4480052XXXXX
080053XXXXX OR +4480053XXXXX
080054XXXXX OR +4480054XXXXX
080055XXXXX OR +4480055XXXXX
080056XXXXX OR +4480056XXXXX
080057XXXXX OR +4480057XXXXX
080058XXXXX OR +4480058XXXXX
080059XXXXX OR +4480059XXXXX
080060XXXXX OR +4480060XXXXX
080061XXXXX OR +4480061XXXXX
080062XXXXX OR +4480062XXXXX
080063XXXXX OR +4480063XXXXX
080064XXXXX OR +4480064XXXXX
080065XXXXX OR +4480065XXXXX
080066XXXXX OR +4480066XXXXX
080067XXXXX OR +4480067XXXXX
080068XXXXX OR +4480068XXXXX
080069XXXXX OR +4480069XXXXX
080070XXXXX OR +4480070XXXXX
080071XXXXX OR +4480071XXXXX
080072XXXXX OR +4480072XXXXX
080073XXXXX OR +4480073XXXXX
080074XXXXX OR +4480074XXXXX
080075XXXXX OR +4480075XXXXX
080076XXXXX OR +4480076XXXXX
080077XXXXX OR +4480077XXXXX
080078XXXXX OR +4480078XXXXX
080079XXXXX OR +4480079XXXXX
080080XXXXX OR +4480080XXXXX
080081XXXXX OR +4480081XXXXX
080082XXXXX OR +4480082XXXXX
080083XXXXX OR +4480083XXXXX
080084XXXXX OR +4480084XXXXX
080085XXXXX OR +4480085XXXXX
080086XXXXX OR +4480086XXXXX
080087XXXXX OR +4480087XXXXX
080088XXXXX OR +4480088XXXXX
080089XXXXX OR +4480089XXXXX
080090XXXXX OR +4480090XXXXX
080091XXXXX OR +4480091XXXXX
080092XXXXX OR +4480092XXXXX
080093XXXXX OR +4480093XXXXX
080094XXXXX OR +4480094XXXXX
080095XXXXX OR +4480095XXXXX
080096XXXXX OR +4480096XXXXX
080097XXXXX OR +4480097XXXXX
080098XXXXX OR +4480098XXXXX
080099XXXXX OR +4480099XXXXX