Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

080101XXXXX OR +4480101XXXXX
080102XXXXX OR +4480102XXXXX
080103XXXXX OR +4480103XXXXX
080104XXXXX OR +4480104XXXXX
080105XXXXX OR +4480105XXXXX
080106XXXXX OR +4480106XXXXX
080107XXXXX OR +4480107XXXXX
080108XXXXX OR +4480108XXXXX
080109XXXXX OR +4480109XXXXX
080110XXXXX OR +4480110XXXXX
080111XXXXX OR +4480111XXXXX
080112XXXXX OR +4480112XXXXX
080113XXXXX OR +4480113XXXXX
080114XXXXX OR +4480114XXXXX
080115XXXXX OR +4480115XXXXX
080116XXXXX OR +4480116XXXXX
080117XXXXX OR +4480117XXXXX
080118XXXXX OR +4480118XXXXX
080119XXXXX OR +4480119XXXXX
080120XXXXX OR +4480120XXXXX
080121XXXXX OR +4480121XXXXX
080122XXXXX OR +4480122XXXXX
080123XXXXX OR +4480123XXXXX
080124XXXXX OR +4480124XXXXX
080125XXXXX OR +4480125XXXXX
080126XXXXX OR +4480126XXXXX
080127XXXXX OR +4480127XXXXX
080128XXXXX OR +4480128XXXXX
080129XXXXX OR +4480129XXXXX
080130XXXXX OR +4480130XXXXX
080131XXXXX OR +4480131XXXXX
080132XXXXX OR +4480132XXXXX
080133XXXXX OR +4480133XXXXX
080134XXXXX OR +4480134XXXXX
080135XXXXX OR +4480135XXXXX
080136XXXXX OR +4480136XXXXX
080137XXXXX OR +4480137XXXXX
080138XXXXX OR +4480138XXXXX
080139XXXXX OR +4480139XXXXX
080140XXXXX OR +4480140XXXXX
080141XXXXX OR +4480141XXXXX
080142XXXXX OR +4480142XXXXX
080143XXXXX OR +4480143XXXXX
080144XXXXX OR +4480144XXXXX
080145XXXXX OR +4480145XXXXX
080146XXXXX OR +4480146XXXXX
080147XXXXX OR +4480147XXXXX
080148XXXXX OR +4480148XXXXX
080149XXXXX OR +4480149XXXXX
080150XXXXX OR +4480150XXXXX
080151XXXXX OR +4480151XXXXX
080152XXXXX OR +4480152XXXXX
080153XXXXX OR +4480153XXXXX
080154XXXXX OR +4480154XXXXX
080155XXXXX OR +4480155XXXXX
080156XXXXX OR +4480156XXXXX
080157XXXXX OR +4480157XXXXX
080158XXXXX OR +4480158XXXXX
080159XXXXX OR +4480159XXXXX
080160XXXXX OR +4480160XXXXX
080161XXXXX OR +4480161XXXXX
080162XXXXX OR +4480162XXXXX
080163XXXXX OR +4480163XXXXX
080164XXXXX OR +4480164XXXXX
080165XXXXX OR +4480165XXXXX
080166XXXXX OR +4480166XXXXX
080167XXXXX OR +4480167XXXXX
080168XXXXX OR +4480168XXXXX
080169XXXXX OR +4480169XXXXX
080170XXXXX OR +4480170XXXXX
080171XXXXX OR +4480171XXXXX
080172XXXXX OR +4480172XXXXX
080173XXXXX OR +4480173XXXXX
080174XXXXX OR +4480174XXXXX
080175XXXXX OR +4480175XXXXX
080176XXXXX OR +4480176XXXXX
080177XXXXX OR +4480177XXXXX
080178XXXXX OR +4480178XXXXX
080179XXXXX OR +4480179XXXXX
080180XXXXX OR +4480180XXXXX
080181XXXXX OR +4480181XXXXX
080182XXXXX OR +4480182XXXXX
080183XXXXX OR +4480183XXXXX
080184XXXXX OR +4480184XXXXX
080185XXXXX OR +4480185XXXXX
080186XXXXX OR +4480186XXXXX
080187XXXXX OR +4480187XXXXX
080188XXXXX OR +4480188XXXXX
080189XXXXX OR +4480189XXXXX
080190XXXXX OR +4480190XXXXX
080191XXXXX OR +4480191XXXXX
080192XXXXX OR +4480192XXXXX
080193XXXXX OR +4480193XXXXX
080194XXXXX OR +4480194XXXXX
080195XXXXX OR +4480195XXXXX
080196XXXXX OR +4480196XXXXX
080197XXXXX OR +4480197XXXXX
080198XXXXX OR +4480198XXXXX
080199XXXXX OR +4480199XXXXX