Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

080201XXXXX OR +4480201XXXXX
080202XXXXX OR +4480202XXXXX
080203XXXXX OR +4480203XXXXX
080204XXXXX OR +4480204XXXXX
080205XXXXX OR +4480205XXXXX
080206XXXXX OR +4480206XXXXX
080207XXXXX OR +4480207XXXXX
080208XXXXX OR +4480208XXXXX
080209XXXXX OR +4480209XXXXX
080210XXXXX OR +4480210XXXXX
080211XXXXX OR +4480211XXXXX
080212XXXXX OR +4480212XXXXX
080213XXXXX OR +4480213XXXXX
080214XXXXX OR +4480214XXXXX
080215XXXXX OR +4480215XXXXX
080216XXXXX OR +4480216XXXXX
080217XXXXX OR +4480217XXXXX
080218XXXXX OR +4480218XXXXX
080219XXXXX OR +4480219XXXXX
080220XXXXX OR +4480220XXXXX
080221XXXXX OR +4480221XXXXX
080222XXXXX OR +4480222XXXXX
080223XXXXX OR +4480223XXXXX
080224XXXXX OR +4480224XXXXX
080225XXXXX OR +4480225XXXXX
080226XXXXX OR +4480226XXXXX
080227XXXXX OR +4480227XXXXX
080228XXXXX OR +4480228XXXXX
080229XXXXX OR +4480229XXXXX
080230XXXXX OR +4480230XXXXX
080231XXXXX OR +4480231XXXXX
080232XXXXX OR +4480232XXXXX
080233XXXXX OR +4480233XXXXX
080234XXXXX OR +4480234XXXXX
080235XXXXX OR +4480235XXXXX
080236XXXXX OR +4480236XXXXX
080237XXXXX OR +4480237XXXXX
080238XXXXX OR +4480238XXXXX
080239XXXXX OR +4480239XXXXX
080240XXXXX OR +4480240XXXXX
080241XXXXX OR +4480241XXXXX
080242XXXXX OR +4480242XXXXX
080243XXXXX OR +4480243XXXXX
080244XXXXX OR +4480244XXXXX
080245XXXXX OR +4480245XXXXX
080246XXXXX OR +4480246XXXXX
080247XXXXX OR +4480247XXXXX
080248XXXXX OR +4480248XXXXX
080249XXXXX OR +4480249XXXXX
080250XXXXX OR +4480250XXXXX
080251XXXXX OR +4480251XXXXX
080252XXXXX OR +4480252XXXXX
080253XXXXX OR +4480253XXXXX
080254XXXXX OR +4480254XXXXX
080255XXXXX OR +4480255XXXXX
080256XXXXX OR +4480256XXXXX
080257XXXXX OR +4480257XXXXX
080258XXXXX OR +4480258XXXXX
080259XXXXX OR +4480259XXXXX
080260XXXXX OR +4480260XXXXX
080261XXXXX OR +4480261XXXXX
080262XXXXX OR +4480262XXXXX
080263XXXXX OR +4480263XXXXX
080264XXXXX OR +4480264XXXXX
080265XXXXX OR +4480265XXXXX
080266XXXXX OR +4480266XXXXX
080267XXXXX OR +4480267XXXXX
080268XXXXX OR +4480268XXXXX
080269XXXXX OR +4480269XXXXX
080270XXXXX OR +4480270XXXXX
080271XXXXX OR +4480271XXXXX
080272XXXXX OR +4480272XXXXX
080273XXXXX OR +4480273XXXXX
080274XXXXX OR +4480274XXXXX
080275XXXXX OR +4480275XXXXX
080276XXXXX OR +4480276XXXXX
080277XXXXX OR +4480277XXXXX
080278XXXXX OR +4480278XXXXX
080279XXXXX OR +4480279XXXXX
080280XXXXX OR +4480280XXXXX
080281XXXXX OR +4480281XXXXX
080282XXXXX OR +4480282XXXXX
080283XXXXX OR +4480283XXXXX
080284XXXXX OR +4480284XXXXX
080285XXXXX OR +4480285XXXXX
080286XXXXX OR +4480286XXXXX
080287XXXXX OR +4480287XXXXX
080288XXXXX OR +4480288XXXXX
080289XXXXX OR +4480289XXXXX
080290XXXXX OR +4480290XXXXX
080291XXXXX OR +4480291XXXXX
080292XXXXX OR +4480292XXXXX
080293XXXXX OR +4480293XXXXX
080294XXXXX OR +4480294XXXXX
080295XXXXX OR +4480295XXXXX
080296XXXXX OR +4480296XXXXX
080297XXXXX OR +4480297XXXXX
080298XXXXX OR +4480298XXXXX
080299XXXXX OR +4480299XXXXX