Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

080301XXXXX OR +4480301XXXXX
080302XXXXX OR +4480302XXXXX
080303XXXXX OR +4480303XXXXX
080304XXXXX OR +4480304XXXXX
080305XXXXX OR +4480305XXXXX
080306XXXXX OR +4480306XXXXX
080307XXXXX OR +4480307XXXXX
080308XXXXX OR +4480308XXXXX
080309XXXXX OR +4480309XXXXX
080310XXXXX OR +4480310XXXXX
080311XXXXX OR +4480311XXXXX
080312XXXXX OR +4480312XXXXX
080313XXXXX OR +4480313XXXXX
080314XXXXX OR +4480314XXXXX
080315XXXXX OR +4480315XXXXX
080316XXXXX OR +4480316XXXXX
080317XXXXX OR +4480317XXXXX
080318XXXXX OR +4480318XXXXX
080319XXXXX OR +4480319XXXXX
080320XXXXX OR +4480320XXXXX
080321XXXXX OR +4480321XXXXX
080322XXXXX OR +4480322XXXXX
080323XXXXX OR +4480323XXXXX
080324XXXXX OR +4480324XXXXX
080325XXXXX OR +4480325XXXXX
080326XXXXX OR +4480326XXXXX
080327XXXXX OR +4480327XXXXX
080328XXXXX OR +4480328XXXXX
080329XXXXX OR +4480329XXXXX
080330XXXXX OR +4480330XXXXX
080331XXXXX OR +4480331XXXXX
080332XXXXX OR +4480332XXXXX
080333XXXXX OR +4480333XXXXX
080334XXXXX OR +4480334XXXXX
080335XXXXX OR +4480335XXXXX
080336XXXXX OR +4480336XXXXX
080337XXXXX OR +4480337XXXXX
080338XXXXX OR +4480338XXXXX
080339XXXXX OR +4480339XXXXX
080340XXXXX OR +4480340XXXXX
080341XXXXX OR +4480341XXXXX
080342XXXXX OR +4480342XXXXX
080343XXXXX OR +4480343XXXXX
080344XXXXX OR +4480344XXXXX
080345XXXXX OR +4480345XXXXX
080346XXXXX OR +4480346XXXXX
080347XXXXX OR +4480347XXXXX
080348XXXXX OR +4480348XXXXX
080349XXXXX OR +4480349XXXXX
080350XXXXX OR +4480350XXXXX
080351XXXXX OR +4480351XXXXX
080352XXXXX OR +4480352XXXXX
080353XXXXX OR +4480353XXXXX
080354XXXXX OR +4480354XXXXX
080355XXXXX OR +4480355XXXXX
080356XXXXX OR +4480356XXXXX
080357XXXXX OR +4480357XXXXX
080358XXXXX OR +4480358XXXXX
080359XXXXX OR +4480359XXXXX
080360XXXXX OR +4480360XXXXX
080361XXXXX OR +4480361XXXXX
080362XXXXX OR +4480362XXXXX
080363XXXXX OR +4480363XXXXX
080364XXXXX OR +4480364XXXXX
080365XXXXX OR +4480365XXXXX
080366XXXXX OR +4480366XXXXX
080367XXXXX OR +4480367XXXXX
080368XXXXX OR +4480368XXXXX
080369XXXXX OR +4480369XXXXX
080370XXXXX OR +4480370XXXXX
080371XXXXX OR +4480371XXXXX
080372XXXXX OR +4480372XXXXX
080373XXXXX OR +4480373XXXXX
080374XXXXX OR +4480374XXXXX
080375XXXXX OR +4480375XXXXX
080376XXXXX OR +4480376XXXXX
080377XXXXX OR +4480377XXXXX
080378XXXXX OR +4480378XXXXX
080379XXXXX OR +4480379XXXXX
080380XXXXX OR +4480380XXXXX
080381XXXXX OR +4480381XXXXX
080382XXXXX OR +4480382XXXXX
080383XXXXX OR +4480383XXXXX
080384XXXXX OR +4480384XXXXX
080385XXXXX OR +4480385XXXXX
080386XXXXX OR +4480386XXXXX
080387XXXXX OR +4480387XXXXX
080388XXXXX OR +4480388XXXXX
080389XXXXX OR +4480389XXXXX
080390XXXXX OR +4480390XXXXX
080391XXXXX OR +4480391XXXXX
080392XXXXX OR +4480392XXXXX
080393XXXXX OR +4480393XXXXX
080394XXXXX OR +4480394XXXXX
080395XXXXX OR +4480395XXXXX
080396XXXXX OR +4480396XXXXX
080397XXXXX OR +4480397XXXXX
080398XXXXX OR +4480398XXXXX
080399XXXXX OR +4480399XXXXX