Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

080401XXXXX OR +4480401XXXXX
080402XXXXX OR +4480402XXXXX
080403XXXXX OR +4480403XXXXX
080404XXXXX OR +4480404XXXXX
080405XXXXX OR +4480405XXXXX
080406XXXXX OR +4480406XXXXX
080407XXXXX OR +4480407XXXXX
080408XXXXX OR +4480408XXXXX
080409XXXXX OR +4480409XXXXX
080410XXXXX OR +4480410XXXXX
080411XXXXX OR +4480411XXXXX
080412XXXXX OR +4480412XXXXX
080413XXXXX OR +4480413XXXXX
080414XXXXX OR +4480414XXXXX
080415XXXXX OR +4480415XXXXX
080416XXXXX OR +4480416XXXXX
080417XXXXX OR +4480417XXXXX
080418XXXXX OR +4480418XXXXX
080419XXXXX OR +4480419XXXXX
080420XXXXX OR +4480420XXXXX
080421XXXXX OR +4480421XXXXX
080422XXXXX OR +4480422XXXXX
080423XXXXX OR +4480423XXXXX
080424XXXXX OR +4480424XXXXX
080425XXXXX OR +4480425XXXXX
080426XXXXX OR +4480426XXXXX
080427XXXXX OR +4480427XXXXX
080428XXXXX OR +4480428XXXXX
080429XXXXX OR +4480429XXXXX
080430XXXXX OR +4480430XXXXX
080431XXXXX OR +4480431XXXXX
080432XXXXX OR +4480432XXXXX
080433XXXXX OR +4480433XXXXX
080434XXXXX OR +4480434XXXXX
080435XXXXX OR +4480435XXXXX
080436XXXXX OR +4480436XXXXX
080437XXXXX OR +4480437XXXXX
080438XXXXX OR +4480438XXXXX
080439XXXXX OR +4480439XXXXX
080440XXXXX OR +4480440XXXXX
080441XXXXX OR +4480441XXXXX
080442XXXXX OR +4480442XXXXX
080443XXXXX OR +4480443XXXXX
080444XXXXX OR +4480444XXXXX
080445XXXXX OR +4480445XXXXX
080446XXXXX OR +4480446XXXXX
080447XXXXX OR +4480447XXXXX
080448XXXXX OR +4480448XXXXX
080449XXXXX OR +4480449XXXXX
080450XXXXX OR +4480450XXXXX
080451XXXXX OR +4480451XXXXX
080452XXXXX OR +4480452XXXXX
080453XXXXX OR +4480453XXXXX
080454XXXXX OR +4480454XXXXX
080455XXXXX OR +4480455XXXXX
080456XXXXX OR +4480456XXXXX
080457XXXXX OR +4480457XXXXX
080458XXXXX OR +4480458XXXXX
080459XXXXX OR +4480459XXXXX
080460XXXXX OR +4480460XXXXX
080461XXXXX OR +4480461XXXXX
080462XXXXX OR +4480462XXXXX
080463XXXXX OR +4480463XXXXX
080464XXXXX OR +4480464XXXXX
080465XXXXX OR +4480465XXXXX
080466XXXXX OR +4480466XXXXX
080467XXXXX OR +4480467XXXXX
080468XXXXX OR +4480468XXXXX
080469XXXXX OR +4480469XXXXX
080470XXXXX OR +4480470XXXXX
080471XXXXX OR +4480471XXXXX
080472XXXXX OR +4480472XXXXX
080473XXXXX OR +4480473XXXXX
080474XXXXX OR +4480474XXXXX
080475XXXXX OR +4480475XXXXX
080476XXXXX OR +4480476XXXXX
080477XXXXX OR +4480477XXXXX
080478XXXXX OR +4480478XXXXX
080479XXXXX OR +4480479XXXXX
080480XXXXX OR +4480480XXXXX
080481XXXXX OR +4480481XXXXX
080482XXXXX OR +4480482XXXXX
080483XXXXX OR +4480483XXXXX
080484XXXXX OR +4480484XXXXX
080485XXXXX OR +4480485XXXXX
080486XXXXX OR +4480486XXXXX
080487XXXXX OR +4480487XXXXX
080488XXXXX OR +4480488XXXXX
080489XXXXX OR +4480489XXXXX
080490XXXXX OR +4480490XXXXX
080491XXXXX OR +4480491XXXXX
080492XXXXX OR +4480492XXXXX
080493XXXXX OR +4480493XXXXX
080494XXXXX OR +4480494XXXXX
080495XXXXX OR +4480495XXXXX
080496XXXXX OR +4480496XXXXX
080497XXXXX OR +4480497XXXXX
080498XXXXX OR +4480498XXXXX
080499XXXXX OR +4480499XXXXX