Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

080501XXXXX OR +4480501XXXXX
080502XXXXX OR +4480502XXXXX
080503XXXXX OR +4480503XXXXX
080504XXXXX OR +4480504XXXXX
080505XXXXX OR +4480505XXXXX
080506XXXXX OR +4480506XXXXX
080507XXXXX OR +4480507XXXXX
080508XXXXX OR +4480508XXXXX
080509XXXXX OR +4480509XXXXX
080510XXXXX OR +4480510XXXXX
080511XXXXX OR +4480511XXXXX
080512XXXXX OR +4480512XXXXX
080513XXXXX OR +4480513XXXXX
080514XXXXX OR +4480514XXXXX
080515XXXXX OR +4480515XXXXX
080516XXXXX OR +4480516XXXXX
080517XXXXX OR +4480517XXXXX
080518XXXXX OR +4480518XXXXX
080519XXXXX OR +4480519XXXXX
080520XXXXX OR +4480520XXXXX
080521XXXXX OR +4480521XXXXX
080522XXXXX OR +4480522XXXXX
080523XXXXX OR +4480523XXXXX
080524XXXXX OR +4480524XXXXX
080525XXXXX OR +4480525XXXXX
080526XXXXX OR +4480526XXXXX
080527XXXXX OR +4480527XXXXX
080528XXXXX OR +4480528XXXXX
080529XXXXX OR +4480529XXXXX
080530XXXXX OR +4480530XXXXX
080531XXXXX OR +4480531XXXXX
080532XXXXX OR +4480532XXXXX
080533XXXXX OR +4480533XXXXX
080534XXXXX OR +4480534XXXXX
080535XXXXX OR +4480535XXXXX
080536XXXXX OR +4480536XXXXX
080537XXXXX OR +4480537XXXXX
080538XXXXX OR +4480538XXXXX
080539XXXXX OR +4480539XXXXX
080540XXXXX OR +4480540XXXXX
080541XXXXX OR +4480541XXXXX
080542XXXXX OR +4480542XXXXX
080543XXXXX OR +4480543XXXXX
080544XXXXX OR +4480544XXXXX
080545XXXXX OR +4480545XXXXX
080546XXXXX OR +4480546XXXXX
080547XXXXX OR +4480547XXXXX
080548XXXXX OR +4480548XXXXX
080549XXXXX OR +4480549XXXXX
080550XXXXX OR +4480550XXXXX
080551XXXXX OR +4480551XXXXX
080552XXXXX OR +4480552XXXXX
080553XXXXX OR +4480553XXXXX
080554XXXXX OR +4480554XXXXX
080555XXXXX OR +4480555XXXXX
080556XXXXX OR +4480556XXXXX
080557XXXXX OR +4480557XXXXX
080558XXXXX OR +4480558XXXXX
080559XXXXX OR +4480559XXXXX
080560XXXXX OR +4480560XXXXX
080561XXXXX OR +4480561XXXXX
080562XXXXX OR +4480562XXXXX
080563XXXXX OR +4480563XXXXX
080564XXXXX OR +4480564XXXXX
080565XXXXX OR +4480565XXXXX
080566XXXXX OR +4480566XXXXX
080567XXXXX OR +4480567XXXXX
080568XXXXX OR +4480568XXXXX
080569XXXXX OR +4480569XXXXX
080570XXXXX OR +4480570XXXXX
080571XXXXX OR +4480571XXXXX
080572XXXXX OR +4480572XXXXX
080573XXXXX OR +4480573XXXXX
080574XXXXX OR +4480574XXXXX
080575XXXXX OR +4480575XXXXX
080576XXXXX OR +4480576XXXXX
080577XXXXX OR +4480577XXXXX
080578XXXXX OR +4480578XXXXX
080579XXXXX OR +4480579XXXXX
080580XXXXX OR +4480580XXXXX
080581XXXXX OR +4480581XXXXX
080582XXXXX OR +4480582XXXXX
080583XXXXX OR +4480583XXXXX
080584XXXXX OR +4480584XXXXX
080585XXXXX OR +4480585XXXXX
080586XXXXX OR +4480586XXXXX
080587XXXXX OR +4480587XXXXX
080588XXXXX OR +4480588XXXXX
080589XXXXX OR +4480589XXXXX
080590XXXXX OR +4480590XXXXX
080591XXXXX OR +4480591XXXXX
080592XXXXX OR +4480592XXXXX
080593XXXXX OR +4480593XXXXX
080594XXXXX OR +4480594XXXXX
080595XXXXX OR +4480595XXXXX
080596XXXXX OR +4480596XXXXX
080597XXXXX OR +4480597XXXXX
080598XXXXX OR +4480598XXXXX
080599XXXXX OR +4480599XXXXX