Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

080601XXXXX OR +4480601XXXXX
080602XXXXX OR +4480602XXXXX
080603XXXXX OR +4480603XXXXX
080604XXXXX OR +4480604XXXXX
080605XXXXX OR +4480605XXXXX
080606XXXXX OR +4480606XXXXX
080607XXXXX OR +4480607XXXXX
080608XXXXX OR +4480608XXXXX
080609XXXXX OR +4480609XXXXX
080610XXXXX OR +4480610XXXXX
080611XXXXX OR +4480611XXXXX
080612XXXXX OR +4480612XXXXX
080613XXXXX OR +4480613XXXXX
080614XXXXX OR +4480614XXXXX
080615XXXXX OR +4480615XXXXX
080616XXXXX OR +4480616XXXXX
080617XXXXX OR +4480617XXXXX
080618XXXXX OR +4480618XXXXX
080619XXXXX OR +4480619XXXXX
080620XXXXX OR +4480620XXXXX
080621XXXXX OR +4480621XXXXX
080622XXXXX OR +4480622XXXXX
080623XXXXX OR +4480623XXXXX
080624XXXXX OR +4480624XXXXX
080625XXXXX OR +4480625XXXXX
080626XXXXX OR +4480626XXXXX
080627XXXXX OR +4480627XXXXX
080628XXXXX OR +4480628XXXXX
080629XXXXX OR +4480629XXXXX
080630XXXXX OR +4480630XXXXX
080631XXXXX OR +4480631XXXXX
080632XXXXX OR +4480632XXXXX
080633XXXXX OR +4480633XXXXX
080634XXXXX OR +4480634XXXXX
080635XXXXX OR +4480635XXXXX
080636XXXXX OR +4480636XXXXX
080637XXXXX OR +4480637XXXXX
080638XXXXX OR +4480638XXXXX
080639XXXXX OR +4480639XXXXX
080640XXXXX OR +4480640XXXXX
080641XXXXX OR +4480641XXXXX
080642XXXXX OR +4480642XXXXX
080643XXXXX OR +4480643XXXXX
080644XXXXX OR +4480644XXXXX
080645XXXXX OR +4480645XXXXX
080646XXXXX OR +4480646XXXXX
080647XXXXX OR +4480647XXXXX
080648XXXXX OR +4480648XXXXX
080649XXXXX OR +4480649XXXXX
080650XXXXX OR +4480650XXXXX
080651XXXXX OR +4480651XXXXX
080652XXXXX OR +4480652XXXXX
080653XXXXX OR +4480653XXXXX
080654XXXXX OR +4480654XXXXX
080655XXXXX OR +4480655XXXXX
080656XXXXX OR +4480656XXXXX
080657XXXXX OR +4480657XXXXX
080658XXXXX OR +4480658XXXXX
080659XXXXX OR +4480659XXXXX
080660XXXXX OR +4480660XXXXX
080661XXXXX OR +4480661XXXXX
080662XXXXX OR +4480662XXXXX
080663XXXXX OR +4480663XXXXX
080664XXXXX OR +4480664XXXXX
080665XXXXX OR +4480665XXXXX
080666XXXXX OR +4480666XXXXX
080667XXXXX OR +4480667XXXXX
080668XXXXX OR +4480668XXXXX
080669XXXXX OR +4480669XXXXX
080670XXXXX OR +4480670XXXXX
080671XXXXX OR +4480671XXXXX
080672XXXXX OR +4480672XXXXX
080673XXXXX OR +4480673XXXXX
080674XXXXX OR +4480674XXXXX
080675XXXXX OR +4480675XXXXX
080676XXXXX OR +4480676XXXXX
080677XXXXX OR +4480677XXXXX
080678XXXXX OR +4480678XXXXX
080679XXXXX OR +4480679XXXXX
080680XXXXX OR +4480680XXXXX
080681XXXXX OR +4480681XXXXX
080682XXXXX OR +4480682XXXXX
080683XXXXX OR +4480683XXXXX
080684XXXXX OR +4480684XXXXX
080685XXXXX OR +4480685XXXXX
080686XXXXX OR +4480686XXXXX
080687XXXXX OR +4480687XXXXX
080688XXXXX OR +4480688XXXXX
080689XXXXX OR +4480689XXXXX
080690XXXXX OR +4480690XXXXX
080691XXXXX OR +4480691XXXXX
080692XXXXX OR +4480692XXXXX
080693XXXXX OR +4480693XXXXX
080694XXXXX OR +4480694XXXXX
080695XXXXX OR +4480695XXXXX
080696XXXXX OR +4480696XXXXX
080697XXXXX OR +4480697XXXXX
080698XXXXX OR +4480698XXXXX
080699XXXXX OR +4480699XXXXX