Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

080701XXXXX OR +4480701XXXXX
080702XXXXX OR +4480702XXXXX
080703XXXXX OR +4480703XXXXX
080704XXXXX OR +4480704XXXXX
080705XXXXX OR +4480705XXXXX
080706XXXXX OR +4480706XXXXX
080707XXXXX OR +4480707XXXXX
080708XXXXX OR +4480708XXXXX
080709XXXXX OR +4480709XXXXX
080710XXXXX OR +4480710XXXXX
080711XXXXX OR +4480711XXXXX
080712XXXXX OR +4480712XXXXX
080713XXXXX OR +4480713XXXXX
080714XXXXX OR +4480714XXXXX
080715XXXXX OR +4480715XXXXX
080716XXXXX OR +4480716XXXXX
080717XXXXX OR +4480717XXXXX
080718XXXXX OR +4480718XXXXX
080719XXXXX OR +4480719XXXXX
080720XXXXX OR +4480720XXXXX
080721XXXXX OR +4480721XXXXX
080722XXXXX OR +4480722XXXXX
080723XXXXX OR +4480723XXXXX
080724XXXXX OR +4480724XXXXX
080725XXXXX OR +4480725XXXXX
080726XXXXX OR +4480726XXXXX
080727XXXXX OR +4480727XXXXX
080728XXXXX OR +4480728XXXXX
080729XXXXX OR +4480729XXXXX
080730XXXXX OR +4480730XXXXX
080731XXXXX OR +4480731XXXXX
080732XXXXX OR +4480732XXXXX
080733XXXXX OR +4480733XXXXX
080734XXXXX OR +4480734XXXXX
080735XXXXX OR +4480735XXXXX
080736XXXXX OR +4480736XXXXX
080737XXXXX OR +4480737XXXXX
080738XXXXX OR +4480738XXXXX
080739XXXXX OR +4480739XXXXX
080740XXXXX OR +4480740XXXXX
080741XXXXX OR +4480741XXXXX
080742XXXXX OR +4480742XXXXX
080743XXXXX OR +4480743XXXXX
080744XXXXX OR +4480744XXXXX
080745XXXXX OR +4480745XXXXX
080746XXXXX OR +4480746XXXXX
080747XXXXX OR +4480747XXXXX
080748XXXXX OR +4480748XXXXX
080749XXXXX OR +4480749XXXXX
080750XXXXX OR +4480750XXXXX
080751XXXXX OR +4480751XXXXX
080752XXXXX OR +4480752XXXXX
080753XXXXX OR +4480753XXXXX
080754XXXXX OR +4480754XXXXX
080755XXXXX OR +4480755XXXXX
080756XXXXX OR +4480756XXXXX
080757XXXXX OR +4480757XXXXX
080758XXXXX OR +4480758XXXXX
080759XXXXX OR +4480759XXXXX
080760XXXXX OR +4480760XXXXX
080761XXXXX OR +4480761XXXXX
080762XXXXX OR +4480762XXXXX
080763XXXXX OR +4480763XXXXX
080764XXXXX OR +4480764XXXXX
080765XXXXX OR +4480765XXXXX
080766XXXXX OR +4480766XXXXX
080767XXXXX OR +4480767XXXXX
080768XXXXX OR +4480768XXXXX
080769XXXXX OR +4480769XXXXX
080770XXXXX OR +4480770XXXXX
080771XXXXX OR +4480771XXXXX
080772XXXXX OR +4480772XXXXX
080773XXXXX OR +4480773XXXXX
080774XXXXX OR +4480774XXXXX
080775XXXXX OR +4480775XXXXX
080776XXXXX OR +4480776XXXXX
080777XXXXX OR +4480777XXXXX
080778XXXXX OR +4480778XXXXX
080779XXXXX OR +4480779XXXXX
080780XXXXX OR +4480780XXXXX
080781XXXXX OR +4480781XXXXX
080782XXXXX OR +4480782XXXXX
080783XXXXX OR +4480783XXXXX
080784XXXXX OR +4480784XXXXX
080785XXXXX OR +4480785XXXXX
080786XXXXX OR +4480786XXXXX
080787XXXXX OR +4480787XXXXX
080788XXXXX OR +4480788XXXXX
080789XXXXX OR +4480789XXXXX
080790XXXXX OR +4480790XXXXX
080791XXXXX OR +4480791XXXXX
080792XXXXX OR +4480792XXXXX
080793XXXXX OR +4480793XXXXX
080794XXXXX OR +4480794XXXXX
080795XXXXX OR +4480795XXXXX
080796XXXXX OR +4480796XXXXX
080797XXXXX OR +4480797XXXXX
080798XXXXX OR +4480798XXXXX
080799XXXXX OR +4480799XXXXX