Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

080801XXXXX OR +4480801XXXXX
080802XXXXX OR +4480802XXXXX
080803XXXXX OR +4480803XXXXX
080804XXXXX OR +4480804XXXXX
080805XXXXX OR +4480805XXXXX
080806XXXXX OR +4480806XXXXX
080807XXXXX OR +4480807XXXXX
080808XXXXX OR +4480808XXXXX
080809XXXXX OR +4480809XXXXX
080810XXXXX OR +4480810XXXXX
080811XXXXX OR +4480811XXXXX
080812XXXXX OR +4480812XXXXX
080813XXXXX OR +4480813XXXXX
080814XXXXX OR +4480814XXXXX
080815XXXXX OR +4480815XXXXX
080816XXXXX OR +4480816XXXXX
080817XXXXX OR +4480817XXXXX
080818XXXXX OR +4480818XXXXX
080819XXXXX OR +4480819XXXXX
080820XXXXX OR +4480820XXXXX
080821XXXXX OR +4480821XXXXX
080822XXXXX OR +4480822XXXXX
080823XXXXX OR +4480823XXXXX
080824XXXXX OR +4480824XXXXX
080825XXXXX OR +4480825XXXXX
080826XXXXX OR +4480826XXXXX
080827XXXXX OR +4480827XXXXX
080828XXXXX OR +4480828XXXXX
080829XXXXX OR +4480829XXXXX
080830XXXXX OR +4480830XXXXX
080831XXXXX OR +4480831XXXXX
080832XXXXX OR +4480832XXXXX
080833XXXXX OR +4480833XXXXX
080834XXXXX OR +4480834XXXXX
080835XXXXX OR +4480835XXXXX
080836XXXXX OR +4480836XXXXX
080837XXXXX OR +4480837XXXXX
080838XXXXX OR +4480838XXXXX
080839XXXXX OR +4480839XXXXX
080840XXXXX OR +4480840XXXXX
080841XXXXX OR +4480841XXXXX
080842XXXXX OR +4480842XXXXX
080843XXXXX OR +4480843XXXXX
080844XXXXX OR +4480844XXXXX
080845XXXXX OR +4480845XXXXX
080846XXXXX OR +4480846XXXXX
080847XXXXX OR +4480847XXXXX
080848XXXXX OR +4480848XXXXX
080849XXXXX OR +4480849XXXXX
080850XXXXX OR +4480850XXXXX
080851XXXXX OR +4480851XXXXX
080852XXXXX OR +4480852XXXXX
080853XXXXX OR +4480853XXXXX
080854XXXXX OR +4480854XXXXX
080855XXXXX OR +4480855XXXXX
080856XXXXX OR +4480856XXXXX
080857XXXXX OR +4480857XXXXX
080858XXXXX OR +4480858XXXXX
080859XXXXX OR +4480859XXXXX
080860XXXXX OR +4480860XXXXX
080861XXXXX OR +4480861XXXXX
080862XXXXX OR +4480862XXXXX
080863XXXXX OR +4480863XXXXX
080864XXXXX OR +4480864XXXXX
080865XXXXX OR +4480865XXXXX
080866XXXXX OR +4480866XXXXX
080867XXXXX OR +4480867XXXXX
080868XXXXX OR +4480868XXXXX
080869XXXXX OR +4480869XXXXX
080870XXXXX OR +4480870XXXXX
080871XXXXX OR +4480871XXXXX
080872XXXXX OR +4480872XXXXX
080873XXXXX OR +4480873XXXXX
080874XXXXX OR +4480874XXXXX
080875XXXXX OR +4480875XXXXX
080876XXXXX OR +4480876XXXXX
080877XXXXX OR +4480877XXXXX
080878XXXXX OR +4480878XXXXX
080879XXXXX OR +4480879XXXXX
080880XXXXX OR +4480880XXXXX
080881XXXXX OR +4480881XXXXX
080882XXXXX OR +4480882XXXXX
080883XXXXX OR +4480883XXXXX
080884XXXXX OR +4480884XXXXX
080885XXXXX OR +4480885XXXXX
080886XXXXX OR +4480886XXXXX
080887XXXXX OR +4480887XXXXX
080888XXXXX OR +4480888XXXXX
080889XXXXX OR +4480889XXXXX
080890XXXXX OR +4480890XXXXX
080891XXXXX OR +4480891XXXXX
080892XXXXX OR +4480892XXXXX
080893XXXXX OR +4480893XXXXX
080894XXXXX OR +4480894XXXXX
080895XXXXX OR +4480895XXXXX
080896XXXXX OR +4480896XXXXX
080897XXXXX OR +4480897XXXXX
080898XXXXX OR +4480898XXXXX
080899XXXXX OR +4480899XXXXX