Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

080901XXXXX OR +4480901XXXXX
080902XXXXX OR +4480902XXXXX
080903XXXXX OR +4480903XXXXX
080904XXXXX OR +4480904XXXXX
080905XXXXX OR +4480905XXXXX
080906XXXXX OR +4480906XXXXX
080907XXXXX OR +4480907XXXXX
080908XXXXX OR +4480908XXXXX
080909XXXXX OR +4480909XXXXX
080910XXXXX OR +4480910XXXXX
080911XXXXX OR +4480911XXXXX
080912XXXXX OR +4480912XXXXX
080913XXXXX OR +4480913XXXXX
080914XXXXX OR +4480914XXXXX
080915XXXXX OR +4480915XXXXX
080916XXXXX OR +4480916XXXXX
080917XXXXX OR +4480917XXXXX
080918XXXXX OR +4480918XXXXX
080919XXXXX OR +4480919XXXXX
080920XXXXX OR +4480920XXXXX
080921XXXXX OR +4480921XXXXX
080922XXXXX OR +4480922XXXXX
080923XXXXX OR +4480923XXXXX
080924XXXXX OR +4480924XXXXX
080925XXXXX OR +4480925XXXXX
080926XXXXX OR +4480926XXXXX
080927XXXXX OR +4480927XXXXX
080928XXXXX OR +4480928XXXXX
080929XXXXX OR +4480929XXXXX
080930XXXXX OR +4480930XXXXX
080931XXXXX OR +4480931XXXXX
080932XXXXX OR +4480932XXXXX
080933XXXXX OR +4480933XXXXX
080934XXXXX OR +4480934XXXXX
080935XXXXX OR +4480935XXXXX
080936XXXXX OR +4480936XXXXX
080937XXXXX OR +4480937XXXXX
080938XXXXX OR +4480938XXXXX
080939XXXXX OR +4480939XXXXX
080940XXXXX OR +4480940XXXXX
080941XXXXX OR +4480941XXXXX
080942XXXXX OR +4480942XXXXX
080943XXXXX OR +4480943XXXXX
080944XXXXX OR +4480944XXXXX
080945XXXXX OR +4480945XXXXX
080946XXXXX OR +4480946XXXXX
080947XXXXX OR +4480947XXXXX
080948XXXXX OR +4480948XXXXX
080949XXXXX OR +4480949XXXXX
080950XXXXX OR +4480950XXXXX
080951XXXXX OR +4480951XXXXX
080952XXXXX OR +4480952XXXXX
080953XXXXX OR +4480953XXXXX
080954XXXXX OR +4480954XXXXX
080955XXXXX OR +4480955XXXXX
080956XXXXX OR +4480956XXXXX
080957XXXXX OR +4480957XXXXX
080958XXXXX OR +4480958XXXXX
080959XXXXX OR +4480959XXXXX
080960XXXXX OR +4480960XXXXX
080961XXXXX OR +4480961XXXXX
080962XXXXX OR +4480962XXXXX
080963XXXXX OR +4480963XXXXX
080964XXXXX OR +4480964XXXXX
080965XXXXX OR +4480965XXXXX
080966XXXXX OR +4480966XXXXX
080967XXXXX OR +4480967XXXXX
080968XXXXX OR +4480968XXXXX
080969XXXXX OR +4480969XXXXX
080970XXXXX OR +4480970XXXXX
080971XXXXX OR +4480971XXXXX
080972XXXXX OR +4480972XXXXX
080973XXXXX OR +4480973XXXXX
080974XXXXX OR +4480974XXXXX
080975XXXXX OR +4480975XXXXX
080976XXXXX OR +4480976XXXXX
080977XXXXX OR +4480977XXXXX
080978XXXXX OR +4480978XXXXX
080979XXXXX OR +4480979XXXXX
080980XXXXX OR +4480980XXXXX
080981XXXXX OR +4480981XXXXX
080982XXXXX OR +4480982XXXXX
080983XXXXX OR +4480983XXXXX
080984XXXXX OR +4480984XXXXX
080985XXXXX OR +4480985XXXXX
080986XXXXX OR +4480986XXXXX
080987XXXXX OR +4480987XXXXX
080988XXXXX OR +4480988XXXXX
080989XXXXX OR +4480989XXXXX
080990XXXXX OR +4480990XXXXX
080991XXXXX OR +4480991XXXXX
080992XXXXX OR +4480992XXXXX
080993XXXXX OR +4480993XXXXX
080994XXXXX OR +4480994XXXXX
080995XXXXX OR +4480995XXXXX
080996XXXXX OR +4480996XXXXX
080997XXXXX OR +4480997XXXXX
080998XXXXX OR +4480998XXXXX
080999XXXXX OR +4480999XXXXX