Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

081001XXXXX OR +4481001XXXXX
081002XXXXX OR +4481002XXXXX
081003XXXXX OR +4481003XXXXX
081004XXXXX OR +4481004XXXXX
081005XXXXX OR +4481005XXXXX
081006XXXXX OR +4481006XXXXX
081007XXXXX OR +4481007XXXXX
081008XXXXX OR +4481008XXXXX
081009XXXXX OR +4481009XXXXX
081010XXXXX OR +4481010XXXXX
081011XXXXX OR +4481011XXXXX
081012XXXXX OR +4481012XXXXX
081013XXXXX OR +4481013XXXXX
081014XXXXX OR +4481014XXXXX
081015XXXXX OR +4481015XXXXX
081016XXXXX OR +4481016XXXXX
081017XXXXX OR +4481017XXXXX
081018XXXXX OR +4481018XXXXX
081019XXXXX OR +4481019XXXXX
081020XXXXX OR +4481020XXXXX
081021XXXXX OR +4481021XXXXX
081022XXXXX OR +4481022XXXXX
081023XXXXX OR +4481023XXXXX
081024XXXXX OR +4481024XXXXX
081025XXXXX OR +4481025XXXXX
081026XXXXX OR +4481026XXXXX
081027XXXXX OR +4481027XXXXX
081028XXXXX OR +4481028XXXXX
081029XXXXX OR +4481029XXXXX
081030XXXXX OR +4481030XXXXX
081031XXXXX OR +4481031XXXXX
081032XXXXX OR +4481032XXXXX
081033XXXXX OR +4481033XXXXX
081034XXXXX OR +4481034XXXXX
081035XXXXX OR +4481035XXXXX
081036XXXXX OR +4481036XXXXX
081037XXXXX OR +4481037XXXXX
081038XXXXX OR +4481038XXXXX
081039XXXXX OR +4481039XXXXX
081040XXXXX OR +4481040XXXXX
081041XXXXX OR +4481041XXXXX
081042XXXXX OR +4481042XXXXX
081043XXXXX OR +4481043XXXXX
081044XXXXX OR +4481044XXXXX
081045XXXXX OR +4481045XXXXX
081046XXXXX OR +4481046XXXXX
081047XXXXX OR +4481047XXXXX
081048XXXXX OR +4481048XXXXX
081049XXXXX OR +4481049XXXXX
081050XXXXX OR +4481050XXXXX
081051XXXXX OR +4481051XXXXX
081052XXXXX OR +4481052XXXXX
081053XXXXX OR +4481053XXXXX
081054XXXXX OR +4481054XXXXX
081055XXXXX OR +4481055XXXXX
081056XXXXX OR +4481056XXXXX
081057XXXXX OR +4481057XXXXX
081058XXXXX OR +4481058XXXXX
081059XXXXX OR +4481059XXXXX
081060XXXXX OR +4481060XXXXX
081061XXXXX OR +4481061XXXXX
081062XXXXX OR +4481062XXXXX
081063XXXXX OR +4481063XXXXX
081064XXXXX OR +4481064XXXXX
081065XXXXX OR +4481065XXXXX
081066XXXXX OR +4481066XXXXX
081067XXXXX OR +4481067XXXXX
081068XXXXX OR +4481068XXXXX
081069XXXXX OR +4481069XXXXX
081070XXXXX OR +4481070XXXXX
081071XXXXX OR +4481071XXXXX
081072XXXXX OR +4481072XXXXX
081073XXXXX OR +4481073XXXXX
081074XXXXX OR +4481074XXXXX
081075XXXXX OR +4481075XXXXX
081076XXXXX OR +4481076XXXXX
081077XXXXX OR +4481077XXXXX
081078XXXXX OR +4481078XXXXX
081079XXXXX OR +4481079XXXXX
081080XXXXX OR +4481080XXXXX
081081XXXXX OR +4481081XXXXX
081082XXXXX OR +4481082XXXXX
081083XXXXX OR +4481083XXXXX
081084XXXXX OR +4481084XXXXX
081085XXXXX OR +4481085XXXXX
081086XXXXX OR +4481086XXXXX
081087XXXXX OR +4481087XXXXX
081088XXXXX OR +4481088XXXXX
081089XXXXX OR +4481089XXXXX
081090XXXXX OR +4481090XXXXX
081091XXXXX OR +4481091XXXXX
081092XXXXX OR +4481092XXXXX
081093XXXXX OR +4481093XXXXX
081094XXXXX OR +4481094XXXXX
081095XXXXX OR +4481095XXXXX
081096XXXXX OR +4481096XXXXX
081097XXXXX OR +4481097XXXXX
081098XXXXX OR +4481098XXXXX
081099XXXXX OR +4481099XXXXX