Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

081101XXXXX OR +4481101XXXXX
081102XXXXX OR +4481102XXXXX
081103XXXXX OR +4481103XXXXX
081104XXXXX OR +4481104XXXXX
081105XXXXX OR +4481105XXXXX
081106XXXXX OR +4481106XXXXX
081107XXXXX OR +4481107XXXXX
081108XXXXX OR +4481108XXXXX
081109XXXXX OR +4481109XXXXX
081110XXXXX OR +4481110XXXXX
081111XXXXX OR +4481111XXXXX
081112XXXXX OR +4481112XXXXX
081113XXXXX OR +4481113XXXXX
081114XXXXX OR +4481114XXXXX
081115XXXXX OR +4481115XXXXX
081116XXXXX OR +4481116XXXXX
081117XXXXX OR +4481117XXXXX
081118XXXXX OR +4481118XXXXX
081119XXXXX OR +4481119XXXXX
081120XXXXX OR +4481120XXXXX
081121XXXXX OR +4481121XXXXX
081122XXXXX OR +4481122XXXXX
081123XXXXX OR +4481123XXXXX
081124XXXXX OR +4481124XXXXX
081125XXXXX OR +4481125XXXXX
081126XXXXX OR +4481126XXXXX
081127XXXXX OR +4481127XXXXX
081128XXXXX OR +4481128XXXXX
081129XXXXX OR +4481129XXXXX
081130XXXXX OR +4481130XXXXX
081131XXXXX OR +4481131XXXXX
081132XXXXX OR +4481132XXXXX
081133XXXXX OR +4481133XXXXX
081134XXXXX OR +4481134XXXXX
081135XXXXX OR +4481135XXXXX
081136XXXXX OR +4481136XXXXX
081137XXXXX OR +4481137XXXXX
081138XXXXX OR +4481138XXXXX
081139XXXXX OR +4481139XXXXX
081140XXXXX OR +4481140XXXXX
081141XXXXX OR +4481141XXXXX
081142XXXXX OR +4481142XXXXX
081143XXXXX OR +4481143XXXXX
081144XXXXX OR +4481144XXXXX
081145XXXXX OR +4481145XXXXX
081146XXXXX OR +4481146XXXXX
081147XXXXX OR +4481147XXXXX
081148XXXXX OR +4481148XXXXX
081149XXXXX OR +4481149XXXXX
081150XXXXX OR +4481150XXXXX
081151XXXXX OR +4481151XXXXX
081152XXXXX OR +4481152XXXXX
081153XXXXX OR +4481153XXXXX
081154XXXXX OR +4481154XXXXX
081155XXXXX OR +4481155XXXXX
081156XXXXX OR +4481156XXXXX
081157XXXXX OR +4481157XXXXX
081158XXXXX OR +4481158XXXXX
081159XXXXX OR +4481159XXXXX
081160XXXXX OR +4481160XXXXX
081161XXXXX OR +4481161XXXXX
081162XXXXX OR +4481162XXXXX
081163XXXXX OR +4481163XXXXX
081164XXXXX OR +4481164XXXXX
081165XXXXX OR +4481165XXXXX
081166XXXXX OR +4481166XXXXX
081167XXXXX OR +4481167XXXXX
081168XXXXX OR +4481168XXXXX
081169XXXXX OR +4481169XXXXX
081170XXXXX OR +4481170XXXXX
081171XXXXX OR +4481171XXXXX
081172XXXXX OR +4481172XXXXX
081173XXXXX OR +4481173XXXXX
081174XXXXX OR +4481174XXXXX
081175XXXXX OR +4481175XXXXX
081176XXXXX OR +4481176XXXXX
081177XXXXX OR +4481177XXXXX
081178XXXXX OR +4481178XXXXX
081179XXXXX OR +4481179XXXXX
081180XXXXX OR +4481180XXXXX
081181XXXXX OR +4481181XXXXX
081182XXXXX OR +4481182XXXXX
081183XXXXX OR +4481183XXXXX
081184XXXXX OR +4481184XXXXX
081185XXXXX OR +4481185XXXXX
081186XXXXX OR +4481186XXXXX
081187XXXXX OR +4481187XXXXX
081188XXXXX OR +4481188XXXXX
081189XXXXX OR +4481189XXXXX
081190XXXXX OR +4481190XXXXX
081191XXXXX OR +4481191XXXXX
081192XXXXX OR +4481192XXXXX
081193XXXXX OR +4481193XXXXX
081194XXXXX OR +4481194XXXXX
081195XXXXX OR +4481195XXXXX
081196XXXXX OR +4481196XXXXX
081197XXXXX OR +4481197XXXXX
081198XXXXX OR +4481198XXXXX
081199XXXXX OR +4481199XXXXX