Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

081201XXXXX OR +4481201XXXXX
081202XXXXX OR +4481202XXXXX
081203XXXXX OR +4481203XXXXX
081204XXXXX OR +4481204XXXXX
081205XXXXX OR +4481205XXXXX
081206XXXXX OR +4481206XXXXX
081207XXXXX OR +4481207XXXXX
081208XXXXX OR +4481208XXXXX
081209XXXXX OR +4481209XXXXX
081210XXXXX OR +4481210XXXXX
081211XXXXX OR +4481211XXXXX
081212XXXXX OR +4481212XXXXX
081213XXXXX OR +4481213XXXXX
081214XXXXX OR +4481214XXXXX
081215XXXXX OR +4481215XXXXX
081216XXXXX OR +4481216XXXXX
081217XXXXX OR +4481217XXXXX
081218XXXXX OR +4481218XXXXX
081219XXXXX OR +4481219XXXXX
081220XXXXX OR +4481220XXXXX
081221XXXXX OR +4481221XXXXX
081222XXXXX OR +4481222XXXXX
081223XXXXX OR +4481223XXXXX
081224XXXXX OR +4481224XXXXX
081225XXXXX OR +4481225XXXXX
081226XXXXX OR +4481226XXXXX
081227XXXXX OR +4481227XXXXX
081228XXXXX OR +4481228XXXXX
081229XXXXX OR +4481229XXXXX
081230XXXXX OR +4481230XXXXX
081231XXXXX OR +4481231XXXXX
081232XXXXX OR +4481232XXXXX
081233XXXXX OR +4481233XXXXX
081234XXXXX OR +4481234XXXXX
081235XXXXX OR +4481235XXXXX
081236XXXXX OR +4481236XXXXX
081237XXXXX OR +4481237XXXXX
081238XXXXX OR +4481238XXXXX
081239XXXXX OR +4481239XXXXX
081240XXXXX OR +4481240XXXXX
081241XXXXX OR +4481241XXXXX
081242XXXXX OR +4481242XXXXX
081243XXXXX OR +4481243XXXXX
081244XXXXX OR +4481244XXXXX
081245XXXXX OR +4481245XXXXX
081246XXXXX OR +4481246XXXXX
081247XXXXX OR +4481247XXXXX
081248XXXXX OR +4481248XXXXX
081249XXXXX OR +4481249XXXXX
081250XXXXX OR +4481250XXXXX
081251XXXXX OR +4481251XXXXX
081252XXXXX OR +4481252XXXXX
081253XXXXX OR +4481253XXXXX
081254XXXXX OR +4481254XXXXX
081255XXXXX OR +4481255XXXXX
081256XXXXX OR +4481256XXXXX
081257XXXXX OR +4481257XXXXX
081258XXXXX OR +4481258XXXXX
081259XXXXX OR +4481259XXXXX
081260XXXXX OR +4481260XXXXX
081261XXXXX OR +4481261XXXXX
081262XXXXX OR +4481262XXXXX
081263XXXXX OR +4481263XXXXX
081264XXXXX OR +4481264XXXXX
081265XXXXX OR +4481265XXXXX
081266XXXXX OR +4481266XXXXX
081267XXXXX OR +4481267XXXXX
081268XXXXX OR +4481268XXXXX
081269XXXXX OR +4481269XXXXX
081270XXXXX OR +4481270XXXXX
081271XXXXX OR +4481271XXXXX
081272XXXXX OR +4481272XXXXX
081273XXXXX OR +4481273XXXXX
081274XXXXX OR +4481274XXXXX
081275XXXXX OR +4481275XXXXX
081276XXXXX OR +4481276XXXXX
081277XXXXX OR +4481277XXXXX
081278XXXXX OR +4481278XXXXX
081279XXXXX OR +4481279XXXXX
081280XXXXX OR +4481280XXXXX
081281XXXXX OR +4481281XXXXX
081282XXXXX OR +4481282XXXXX
081283XXXXX OR +4481283XXXXX
081284XXXXX OR +4481284XXXXX
081285XXXXX OR +4481285XXXXX
081286XXXXX OR +4481286XXXXX
081287XXXXX OR +4481287XXXXX
081288XXXXX OR +4481288XXXXX
081289XXXXX OR +4481289XXXXX
081290XXXXX OR +4481290XXXXX
081291XXXXX OR +4481291XXXXX
081292XXXXX OR +4481292XXXXX
081293XXXXX OR +4481293XXXXX
081294XXXXX OR +4481294XXXXX
081295XXXXX OR +4481295XXXXX
081296XXXXX OR +4481296XXXXX
081297XXXXX OR +4481297XXXXX
081298XXXXX OR +4481298XXXXX
081299XXXXX OR +4481299XXXXX