Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

081301XXXXX OR +4481301XXXXX
081302XXXXX OR +4481302XXXXX
081303XXXXX OR +4481303XXXXX
081304XXXXX OR +4481304XXXXX
081305XXXXX OR +4481305XXXXX
081306XXXXX OR +4481306XXXXX
081307XXXXX OR +4481307XXXXX
081308XXXXX OR +4481308XXXXX
081309XXXXX OR +4481309XXXXX
081310XXXXX OR +4481310XXXXX
081311XXXXX OR +4481311XXXXX
081312XXXXX OR +4481312XXXXX
081313XXXXX OR +4481313XXXXX
081314XXXXX OR +4481314XXXXX
081315XXXXX OR +4481315XXXXX
081316XXXXX OR +4481316XXXXX
081317XXXXX OR +4481317XXXXX
081318XXXXX OR +4481318XXXXX
081319XXXXX OR +4481319XXXXX
081320XXXXX OR +4481320XXXXX
081321XXXXX OR +4481321XXXXX
081322XXXXX OR +4481322XXXXX
081323XXXXX OR +4481323XXXXX
081324XXXXX OR +4481324XXXXX
081325XXXXX OR +4481325XXXXX
081326XXXXX OR +4481326XXXXX
081327XXXXX OR +4481327XXXXX
081328XXXXX OR +4481328XXXXX
081329XXXXX OR +4481329XXXXX
081330XXXXX OR +4481330XXXXX
081331XXXXX OR +4481331XXXXX
081332XXXXX OR +4481332XXXXX
081333XXXXX OR +4481333XXXXX
081334XXXXX OR +4481334XXXXX
081335XXXXX OR +4481335XXXXX
081336XXXXX OR +4481336XXXXX
081337XXXXX OR +4481337XXXXX
081338XXXXX OR +4481338XXXXX
081339XXXXX OR +4481339XXXXX
081340XXXXX OR +4481340XXXXX
081341XXXXX OR +4481341XXXXX
081342XXXXX OR +4481342XXXXX
081343XXXXX OR +4481343XXXXX
081344XXXXX OR +4481344XXXXX
081345XXXXX OR +4481345XXXXX
081346XXXXX OR +4481346XXXXX
081347XXXXX OR +4481347XXXXX
081348XXXXX OR +4481348XXXXX
081349XXXXX OR +4481349XXXXX
081350XXXXX OR +4481350XXXXX
081351XXXXX OR +4481351XXXXX
081352XXXXX OR +4481352XXXXX
081353XXXXX OR +4481353XXXXX
081354XXXXX OR +4481354XXXXX
081355XXXXX OR +4481355XXXXX
081356XXXXX OR +4481356XXXXX
081357XXXXX OR +4481357XXXXX
081358XXXXX OR +4481358XXXXX
081359XXXXX OR +4481359XXXXX
081360XXXXX OR +4481360XXXXX
081361XXXXX OR +4481361XXXXX
081362XXXXX OR +4481362XXXXX
081363XXXXX OR +4481363XXXXX
081364XXXXX OR +4481364XXXXX
081365XXXXX OR +4481365XXXXX
081366XXXXX OR +4481366XXXXX
081367XXXXX OR +4481367XXXXX
081368XXXXX OR +4481368XXXXX
081369XXXXX OR +4481369XXXXX
081370XXXXX OR +4481370XXXXX
081371XXXXX OR +4481371XXXXX
081372XXXXX OR +4481372XXXXX
081373XXXXX OR +4481373XXXXX
081374XXXXX OR +4481374XXXXX
081375XXXXX OR +4481375XXXXX
081376XXXXX OR +4481376XXXXX
081377XXXXX OR +4481377XXXXX
081378XXXXX OR +4481378XXXXX
081379XXXXX OR +4481379XXXXX
081380XXXXX OR +4481380XXXXX
081381XXXXX OR +4481381XXXXX
081382XXXXX OR +4481382XXXXX
081383XXXXX OR +4481383XXXXX
081384XXXXX OR +4481384XXXXX
081385XXXXX OR +4481385XXXXX
081386XXXXX OR +4481386XXXXX
081387XXXXX OR +4481387XXXXX
081388XXXXX OR +4481388XXXXX
081389XXXXX OR +4481389XXXXX
081390XXXXX OR +4481390XXXXX
081391XXXXX OR +4481391XXXXX
081392XXXXX OR +4481392XXXXX
081393XXXXX OR +4481393XXXXX
081394XXXXX OR +4481394XXXXX
081395XXXXX OR +4481395XXXXX
081396XXXXX OR +4481396XXXXX
081397XXXXX OR +4481397XXXXX
081398XXXXX OR +4481398XXXXX
081399XXXXX OR +4481399XXXXX