Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

081401XXXXX OR +4481401XXXXX
081402XXXXX OR +4481402XXXXX
081403XXXXX OR +4481403XXXXX
081404XXXXX OR +4481404XXXXX
081405XXXXX OR +4481405XXXXX
081406XXXXX OR +4481406XXXXX
081407XXXXX OR +4481407XXXXX
081408XXXXX OR +4481408XXXXX
081409XXXXX OR +4481409XXXXX
081410XXXXX OR +4481410XXXXX
081411XXXXX OR +4481411XXXXX
081412XXXXX OR +4481412XXXXX
081413XXXXX OR +4481413XXXXX
081414XXXXX OR +4481414XXXXX
081415XXXXX OR +4481415XXXXX
081416XXXXX OR +4481416XXXXX
081417XXXXX OR +4481417XXXXX
081418XXXXX OR +4481418XXXXX
081419XXXXX OR +4481419XXXXX
081420XXXXX OR +4481420XXXXX
081421XXXXX OR +4481421XXXXX
081422XXXXX OR +4481422XXXXX
081423XXXXX OR +4481423XXXXX
081424XXXXX OR +4481424XXXXX
081425XXXXX OR +4481425XXXXX
081426XXXXX OR +4481426XXXXX
081427XXXXX OR +4481427XXXXX
081428XXXXX OR +4481428XXXXX
081429XXXXX OR +4481429XXXXX
081430XXXXX OR +4481430XXXXX
081431XXXXX OR +4481431XXXXX
081432XXXXX OR +4481432XXXXX
081433XXXXX OR +4481433XXXXX
081434XXXXX OR +4481434XXXXX
081435XXXXX OR +4481435XXXXX
081436XXXXX OR +4481436XXXXX
081437XXXXX OR +4481437XXXXX
081438XXXXX OR +4481438XXXXX
081439XXXXX OR +4481439XXXXX
081440XXXXX OR +4481440XXXXX
081441XXXXX OR +4481441XXXXX
081442XXXXX OR +4481442XXXXX
081443XXXXX OR +4481443XXXXX
081444XXXXX OR +4481444XXXXX
081445XXXXX OR +4481445XXXXX
081446XXXXX OR +4481446XXXXX
081447XXXXX OR +4481447XXXXX
081448XXXXX OR +4481448XXXXX
081449XXXXX OR +4481449XXXXX
081450XXXXX OR +4481450XXXXX
081451XXXXX OR +4481451XXXXX
081452XXXXX OR +4481452XXXXX
081453XXXXX OR +4481453XXXXX
081454XXXXX OR +4481454XXXXX
081455XXXXX OR +4481455XXXXX
081456XXXXX OR +4481456XXXXX
081457XXXXX OR +4481457XXXXX
081458XXXXX OR +4481458XXXXX
081459XXXXX OR +4481459XXXXX
081460XXXXX OR +4481460XXXXX
081461XXXXX OR +4481461XXXXX
081462XXXXX OR +4481462XXXXX
081463XXXXX OR +4481463XXXXX
081464XXXXX OR +4481464XXXXX
081465XXXXX OR +4481465XXXXX
081466XXXXX OR +4481466XXXXX
081467XXXXX OR +4481467XXXXX
081468XXXXX OR +4481468XXXXX
081469XXXXX OR +4481469XXXXX
081470XXXXX OR +4481470XXXXX
081471XXXXX OR +4481471XXXXX
081472XXXXX OR +4481472XXXXX
081473XXXXX OR +4481473XXXXX
081474XXXXX OR +4481474XXXXX
081475XXXXX OR +4481475XXXXX
081476XXXXX OR +4481476XXXXX
081477XXXXX OR +4481477XXXXX
081478XXXXX OR +4481478XXXXX
081479XXXXX OR +4481479XXXXX
081480XXXXX OR +4481480XXXXX
081481XXXXX OR +4481481XXXXX
081482XXXXX OR +4481482XXXXX
081483XXXXX OR +4481483XXXXX
081484XXXXX OR +4481484XXXXX
081485XXXXX OR +4481485XXXXX
081486XXXXX OR +4481486XXXXX
081487XXXXX OR +4481487XXXXX
081488XXXXX OR +4481488XXXXX
081489XXXXX OR +4481489XXXXX
081490XXXXX OR +4481490XXXXX
081491XXXXX OR +4481491XXXXX
081492XXXXX OR +4481492XXXXX
081493XXXXX OR +4481493XXXXX
081494XXXXX OR +4481494XXXXX
081495XXXXX OR +4481495XXXXX
081496XXXXX OR +4481496XXXXX
081497XXXXX OR +4481497XXXXX
081498XXXXX OR +4481498XXXXX
081499XXXXX OR +4481499XXXXX