Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

081501XXXXX OR +4481501XXXXX
081502XXXXX OR +4481502XXXXX
081503XXXXX OR +4481503XXXXX
081504XXXXX OR +4481504XXXXX
081505XXXXX OR +4481505XXXXX
081506XXXXX OR +4481506XXXXX
081507XXXXX OR +4481507XXXXX
081508XXXXX OR +4481508XXXXX
081509XXXXX OR +4481509XXXXX
081510XXXXX OR +4481510XXXXX
081511XXXXX OR +4481511XXXXX
081512XXXXX OR +4481512XXXXX
081513XXXXX OR +4481513XXXXX
081514XXXXX OR +4481514XXXXX
081515XXXXX OR +4481515XXXXX
081516XXXXX OR +4481516XXXXX
081517XXXXX OR +4481517XXXXX
081518XXXXX OR +4481518XXXXX
081519XXXXX OR +4481519XXXXX
081520XXXXX OR +4481520XXXXX
081521XXXXX OR +4481521XXXXX
081522XXXXX OR +4481522XXXXX
081523XXXXX OR +4481523XXXXX
081524XXXXX OR +4481524XXXXX
081525XXXXX OR +4481525XXXXX
081526XXXXX OR +4481526XXXXX
081527XXXXX OR +4481527XXXXX
081528XXXXX OR +4481528XXXXX
081529XXXXX OR +4481529XXXXX
081530XXXXX OR +4481530XXXXX
081531XXXXX OR +4481531XXXXX
081532XXXXX OR +4481532XXXXX
081533XXXXX OR +4481533XXXXX
081534XXXXX OR +4481534XXXXX
081535XXXXX OR +4481535XXXXX
081536XXXXX OR +4481536XXXXX
081537XXXXX OR +4481537XXXXX
081538XXXXX OR +4481538XXXXX
081539XXXXX OR +4481539XXXXX
081540XXXXX OR +4481540XXXXX
081541XXXXX OR +4481541XXXXX
081542XXXXX OR +4481542XXXXX
081543XXXXX OR +4481543XXXXX
081544XXXXX OR +4481544XXXXX
081545XXXXX OR +4481545XXXXX
081546XXXXX OR +4481546XXXXX
081547XXXXX OR +4481547XXXXX
081548XXXXX OR +4481548XXXXX
081549XXXXX OR +4481549XXXXX
081550XXXXX OR +4481550XXXXX
081551XXXXX OR +4481551XXXXX
081552XXXXX OR +4481552XXXXX
081553XXXXX OR +4481553XXXXX
081554XXXXX OR +4481554XXXXX
081555XXXXX OR +4481555XXXXX
081556XXXXX OR +4481556XXXXX
081557XXXXX OR +4481557XXXXX
081558XXXXX OR +4481558XXXXX
081559XXXXX OR +4481559XXXXX
081560XXXXX OR +4481560XXXXX
081561XXXXX OR +4481561XXXXX
081562XXXXX OR +4481562XXXXX
081563XXXXX OR +4481563XXXXX
081564XXXXX OR +4481564XXXXX
081565XXXXX OR +4481565XXXXX
081566XXXXX OR +4481566XXXXX
081567XXXXX OR +4481567XXXXX
081568XXXXX OR +4481568XXXXX
081569XXXXX OR +4481569XXXXX
081570XXXXX OR +4481570XXXXX
081571XXXXX OR +4481571XXXXX
081572XXXXX OR +4481572XXXXX
081573XXXXX OR +4481573XXXXX
081574XXXXX OR +4481574XXXXX
081575XXXXX OR +4481575XXXXX
081576XXXXX OR +4481576XXXXX
081577XXXXX OR +4481577XXXXX
081578XXXXX OR +4481578XXXXX
081579XXXXX OR +4481579XXXXX
081580XXXXX OR +4481580XXXXX
081581XXXXX OR +4481581XXXXX
081582XXXXX OR +4481582XXXXX
081583XXXXX OR +4481583XXXXX
081584XXXXX OR +4481584XXXXX
081585XXXXX OR +4481585XXXXX
081586XXXXX OR +4481586XXXXX
081587XXXXX OR +4481587XXXXX
081588XXXXX OR +4481588XXXXX
081589XXXXX OR +4481589XXXXX
081590XXXXX OR +4481590XXXXX
081591XXXXX OR +4481591XXXXX
081592XXXXX OR +4481592XXXXX
081593XXXXX OR +4481593XXXXX
081594XXXXX OR +4481594XXXXX
081595XXXXX OR +4481595XXXXX
081596XXXXX OR +4481596XXXXX
081597XXXXX OR +4481597XXXXX
081598XXXXX OR +4481598XXXXX
081599XXXXX OR +4481599XXXXX