Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

081601XXXXX OR +4481601XXXXX
081602XXXXX OR +4481602XXXXX
081603XXXXX OR +4481603XXXXX
081604XXXXX OR +4481604XXXXX
081605XXXXX OR +4481605XXXXX
081606XXXXX OR +4481606XXXXX
081607XXXXX OR +4481607XXXXX
081608XXXXX OR +4481608XXXXX
081609XXXXX OR +4481609XXXXX
081610XXXXX OR +4481610XXXXX
081611XXXXX OR +4481611XXXXX
081612XXXXX OR +4481612XXXXX
081613XXXXX OR +4481613XXXXX
081614XXXXX OR +4481614XXXXX
081615XXXXX OR +4481615XXXXX
081616XXXXX OR +4481616XXXXX
081617XXXXX OR +4481617XXXXX
081618XXXXX OR +4481618XXXXX
081619XXXXX OR +4481619XXXXX
081620XXXXX OR +4481620XXXXX
081621XXXXX OR +4481621XXXXX
081622XXXXX OR +4481622XXXXX
081623XXXXX OR +4481623XXXXX
081624XXXXX OR +4481624XXXXX
081625XXXXX OR +4481625XXXXX
081626XXXXX OR +4481626XXXXX
081627XXXXX OR +4481627XXXXX
081628XXXXX OR +4481628XXXXX
081629XXXXX OR +4481629XXXXX
081630XXXXX OR +4481630XXXXX
081631XXXXX OR +4481631XXXXX
081632XXXXX OR +4481632XXXXX
081633XXXXX OR +4481633XXXXX
081634XXXXX OR +4481634XXXXX
081635XXXXX OR +4481635XXXXX
081636XXXXX OR +4481636XXXXX
081637XXXXX OR +4481637XXXXX
081638XXXXX OR +4481638XXXXX
081639XXXXX OR +4481639XXXXX
081640XXXXX OR +4481640XXXXX
081641XXXXX OR +4481641XXXXX
081642XXXXX OR +4481642XXXXX
081643XXXXX OR +4481643XXXXX
081644XXXXX OR +4481644XXXXX
081645XXXXX OR +4481645XXXXX
081646XXXXX OR +4481646XXXXX
081647XXXXX OR +4481647XXXXX
081648XXXXX OR +4481648XXXXX
081649XXXXX OR +4481649XXXXX
081650XXXXX OR +4481650XXXXX
081651XXXXX OR +4481651XXXXX
081652XXXXX OR +4481652XXXXX
081653XXXXX OR +4481653XXXXX
081654XXXXX OR +4481654XXXXX
081655XXXXX OR +4481655XXXXX
081656XXXXX OR +4481656XXXXX
081657XXXXX OR +4481657XXXXX
081658XXXXX OR +4481658XXXXX
081659XXXXX OR +4481659XXXXX
081660XXXXX OR +4481660XXXXX
081661XXXXX OR +4481661XXXXX
081662XXXXX OR +4481662XXXXX
081663XXXXX OR +4481663XXXXX
081664XXXXX OR +4481664XXXXX
081665XXXXX OR +4481665XXXXX
081666XXXXX OR +4481666XXXXX
081667XXXXX OR +4481667XXXXX
081668XXXXX OR +4481668XXXXX
081669XXXXX OR +4481669XXXXX
081670XXXXX OR +4481670XXXXX
081671XXXXX OR +4481671XXXXX
081672XXXXX OR +4481672XXXXX
081673XXXXX OR +4481673XXXXX
081674XXXXX OR +4481674XXXXX
081675XXXXX OR +4481675XXXXX
081676XXXXX OR +4481676XXXXX
081677XXXXX OR +4481677XXXXX
081678XXXXX OR +4481678XXXXX
081679XXXXX OR +4481679XXXXX
081680XXXXX OR +4481680XXXXX
081681XXXXX OR +4481681XXXXX
081682XXXXX OR +4481682XXXXX
081683XXXXX OR +4481683XXXXX
081684XXXXX OR +4481684XXXXX
081685XXXXX OR +4481685XXXXX
081686XXXXX OR +4481686XXXXX
081687XXXXX OR +4481687XXXXX
081688XXXXX OR +4481688XXXXX
081689XXXXX OR +4481689XXXXX
081690XXXXX OR +4481690XXXXX
081691XXXXX OR +4481691XXXXX
081692XXXXX OR +4481692XXXXX
081693XXXXX OR +4481693XXXXX
081694XXXXX OR +4481694XXXXX
081695XXXXX OR +4481695XXXXX
081696XXXXX OR +4481696XXXXX
081697XXXXX OR +4481697XXXXX
081698XXXXX OR +4481698XXXXX
081699XXXXX OR +4481699XXXXX