Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

081701XXXXX OR +4481701XXXXX
081702XXXXX OR +4481702XXXXX
081703XXXXX OR +4481703XXXXX
081704XXXXX OR +4481704XXXXX
081705XXXXX OR +4481705XXXXX
081706XXXXX OR +4481706XXXXX
081707XXXXX OR +4481707XXXXX
081708XXXXX OR +4481708XXXXX
081709XXXXX OR +4481709XXXXX
081710XXXXX OR +4481710XXXXX
081711XXXXX OR +4481711XXXXX
081712XXXXX OR +4481712XXXXX
081713XXXXX OR +4481713XXXXX
081714XXXXX OR +4481714XXXXX
081715XXXXX OR +4481715XXXXX
081716XXXXX OR +4481716XXXXX
081717XXXXX OR +4481717XXXXX
081718XXXXX OR +4481718XXXXX
081719XXXXX OR +4481719XXXXX
081720XXXXX OR +4481720XXXXX
081721XXXXX OR +4481721XXXXX
081722XXXXX OR +4481722XXXXX
081723XXXXX OR +4481723XXXXX
081724XXXXX OR +4481724XXXXX
081725XXXXX OR +4481725XXXXX
081726XXXXX OR +4481726XXXXX
081727XXXXX OR +4481727XXXXX
081728XXXXX OR +4481728XXXXX
081729XXXXX OR +4481729XXXXX
081730XXXXX OR +4481730XXXXX
081731XXXXX OR +4481731XXXXX
081732XXXXX OR +4481732XXXXX
081733XXXXX OR +4481733XXXXX
081734XXXXX OR +4481734XXXXX
081735XXXXX OR +4481735XXXXX
081736XXXXX OR +4481736XXXXX
081737XXXXX OR +4481737XXXXX
081738XXXXX OR +4481738XXXXX
081739XXXXX OR +4481739XXXXX
081740XXXXX OR +4481740XXXXX
081741XXXXX OR +4481741XXXXX
081742XXXXX OR +4481742XXXXX
081743XXXXX OR +4481743XXXXX
081744XXXXX OR +4481744XXXXX
081745XXXXX OR +4481745XXXXX
081746XXXXX OR +4481746XXXXX
081747XXXXX OR +4481747XXXXX
081748XXXXX OR +4481748XXXXX
081749XXXXX OR +4481749XXXXX
081750XXXXX OR +4481750XXXXX
081751XXXXX OR +4481751XXXXX
081752XXXXX OR +4481752XXXXX
081753XXXXX OR +4481753XXXXX
081754XXXXX OR +4481754XXXXX
081755XXXXX OR +4481755XXXXX
081756XXXXX OR +4481756XXXXX
081757XXXXX OR +4481757XXXXX
081758XXXXX OR +4481758XXXXX
081759XXXXX OR +4481759XXXXX
081760XXXXX OR +4481760XXXXX
081761XXXXX OR +4481761XXXXX
081762XXXXX OR +4481762XXXXX
081763XXXXX OR +4481763XXXXX
081764XXXXX OR +4481764XXXXX
081765XXXXX OR +4481765XXXXX
081766XXXXX OR +4481766XXXXX
081767XXXXX OR +4481767XXXXX
081768XXXXX OR +4481768XXXXX
081769XXXXX OR +4481769XXXXX
081770XXXXX OR +4481770XXXXX
081771XXXXX OR +4481771XXXXX
081772XXXXX OR +4481772XXXXX
081773XXXXX OR +4481773XXXXX
081774XXXXX OR +4481774XXXXX
081775XXXXX OR +4481775XXXXX
081776XXXXX OR +4481776XXXXX
081777XXXXX OR +4481777XXXXX
081778XXXXX OR +4481778XXXXX
081779XXXXX OR +4481779XXXXX
081780XXXXX OR +4481780XXXXX
081781XXXXX OR +4481781XXXXX
081782XXXXX OR +4481782XXXXX
081783XXXXX OR +4481783XXXXX
081784XXXXX OR +4481784XXXXX
081785XXXXX OR +4481785XXXXX
081786XXXXX OR +4481786XXXXX
081787XXXXX OR +4481787XXXXX
081788XXXXX OR +4481788XXXXX
081789XXXXX OR +4481789XXXXX
081790XXXXX OR +4481790XXXXX
081791XXXXX OR +4481791XXXXX
081792XXXXX OR +4481792XXXXX
081793XXXXX OR +4481793XXXXX
081794XXXXX OR +4481794XXXXX
081795XXXXX OR +4481795XXXXX
081796XXXXX OR +4481796XXXXX
081797XXXXX OR +4481797XXXXX
081798XXXXX OR +4481798XXXXX
081799XXXXX OR +4481799XXXXX