Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

081801XXXXX OR +4481801XXXXX
081802XXXXX OR +4481802XXXXX
081803XXXXX OR +4481803XXXXX
081804XXXXX OR +4481804XXXXX
081805XXXXX OR +4481805XXXXX
081806XXXXX OR +4481806XXXXX
081807XXXXX OR +4481807XXXXX
081808XXXXX OR +4481808XXXXX
081809XXXXX OR +4481809XXXXX
081810XXXXX OR +4481810XXXXX
081811XXXXX OR +4481811XXXXX
081812XXXXX OR +4481812XXXXX
081813XXXXX OR +4481813XXXXX
081814XXXXX OR +4481814XXXXX
081815XXXXX OR +4481815XXXXX
081816XXXXX OR +4481816XXXXX
081817XXXXX OR +4481817XXXXX
081818XXXXX OR +4481818XXXXX
081819XXXXX OR +4481819XXXXX
081820XXXXX OR +4481820XXXXX
081821XXXXX OR +4481821XXXXX
081822XXXXX OR +4481822XXXXX
081823XXXXX OR +4481823XXXXX
081824XXXXX OR +4481824XXXXX
081825XXXXX OR +4481825XXXXX
081826XXXXX OR +4481826XXXXX
081827XXXXX OR +4481827XXXXX
081828XXXXX OR +4481828XXXXX
081829XXXXX OR +4481829XXXXX
081830XXXXX OR +4481830XXXXX
081831XXXXX OR +4481831XXXXX
081832XXXXX OR +4481832XXXXX
081833XXXXX OR +4481833XXXXX
081834XXXXX OR +4481834XXXXX
081835XXXXX OR +4481835XXXXX
081836XXXXX OR +4481836XXXXX
081837XXXXX OR +4481837XXXXX
081838XXXXX OR +4481838XXXXX
081839XXXXX OR +4481839XXXXX
081840XXXXX OR +4481840XXXXX
081841XXXXX OR +4481841XXXXX
081842XXXXX OR +4481842XXXXX
081843XXXXX OR +4481843XXXXX
081844XXXXX OR +4481844XXXXX
081845XXXXX OR +4481845XXXXX
081846XXXXX OR +4481846XXXXX
081847XXXXX OR +4481847XXXXX
081848XXXXX OR +4481848XXXXX
081849XXXXX OR +4481849XXXXX
081850XXXXX OR +4481850XXXXX
081851XXXXX OR +4481851XXXXX
081852XXXXX OR +4481852XXXXX
081853XXXXX OR +4481853XXXXX
081854XXXXX OR +4481854XXXXX
081855XXXXX OR +4481855XXXXX
081856XXXXX OR +4481856XXXXX
081857XXXXX OR +4481857XXXXX
081858XXXXX OR +4481858XXXXX
081859XXXXX OR +4481859XXXXX
081860XXXXX OR +4481860XXXXX
081861XXXXX OR +4481861XXXXX
081862XXXXX OR +4481862XXXXX
081863XXXXX OR +4481863XXXXX
081864XXXXX OR +4481864XXXXX
081865XXXXX OR +4481865XXXXX
081866XXXXX OR +4481866XXXXX
081867XXXXX OR +4481867XXXXX
081868XXXXX OR +4481868XXXXX
081869XXXXX OR +4481869XXXXX
081870XXXXX OR +4481870XXXXX
081871XXXXX OR +4481871XXXXX
081872XXXXX OR +4481872XXXXX
081873XXXXX OR +4481873XXXXX
081874XXXXX OR +4481874XXXXX
081875XXXXX OR +4481875XXXXX
081876XXXXX OR +4481876XXXXX
081877XXXXX OR +4481877XXXXX
081878XXXXX OR +4481878XXXXX
081879XXXXX OR +4481879XXXXX
081880XXXXX OR +4481880XXXXX
081881XXXXX OR +4481881XXXXX
081882XXXXX OR +4481882XXXXX
081883XXXXX OR +4481883XXXXX
081884XXXXX OR +4481884XXXXX
081885XXXXX OR +4481885XXXXX
081886XXXXX OR +4481886XXXXX
081887XXXXX OR +4481887XXXXX
081888XXXXX OR +4481888XXXXX
081889XXXXX OR +4481889XXXXX
081890XXXXX OR +4481890XXXXX
081891XXXXX OR +4481891XXXXX
081892XXXXX OR +4481892XXXXX
081893XXXXX OR +4481893XXXXX
081894XXXXX OR +4481894XXXXX
081895XXXXX OR +4481895XXXXX
081896XXXXX OR +4481896XXXXX
081897XXXXX OR +4481897XXXXX
081898XXXXX OR +4481898XXXXX
081899XXXXX OR +4481899XXXXX