Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

081901XXXXX OR +4481901XXXXX
081902XXXXX OR +4481902XXXXX
081903XXXXX OR +4481903XXXXX
081904XXXXX OR +4481904XXXXX
081905XXXXX OR +4481905XXXXX
081906XXXXX OR +4481906XXXXX
081907XXXXX OR +4481907XXXXX
081908XXXXX OR +4481908XXXXX
081909XXXXX OR +4481909XXXXX
081910XXXXX OR +4481910XXXXX
081911XXXXX OR +4481911XXXXX
081912XXXXX OR +4481912XXXXX
081913XXXXX OR +4481913XXXXX
081914XXXXX OR +4481914XXXXX
081915XXXXX OR +4481915XXXXX
081916XXXXX OR +4481916XXXXX
081917XXXXX OR +4481917XXXXX
081918XXXXX OR +4481918XXXXX
081919XXXXX OR +4481919XXXXX
081920XXXXX OR +4481920XXXXX
081921XXXXX OR +4481921XXXXX
081922XXXXX OR +4481922XXXXX
081923XXXXX OR +4481923XXXXX
081924XXXXX OR +4481924XXXXX
081925XXXXX OR +4481925XXXXX
081926XXXXX OR +4481926XXXXX
081927XXXXX OR +4481927XXXXX
081928XXXXX OR +4481928XXXXX
081929XXXXX OR +4481929XXXXX
081930XXXXX OR +4481930XXXXX
081931XXXXX OR +4481931XXXXX
081932XXXXX OR +4481932XXXXX
081933XXXXX OR +4481933XXXXX
081934XXXXX OR +4481934XXXXX
081935XXXXX OR +4481935XXXXX
081936XXXXX OR +4481936XXXXX
081937XXXXX OR +4481937XXXXX
081938XXXXX OR +4481938XXXXX
081939XXXXX OR +4481939XXXXX
081940XXXXX OR +4481940XXXXX
081941XXXXX OR +4481941XXXXX
081942XXXXX OR +4481942XXXXX
081943XXXXX OR +4481943XXXXX
081944XXXXX OR +4481944XXXXX
081945XXXXX OR +4481945XXXXX
081946XXXXX OR +4481946XXXXX
081947XXXXX OR +4481947XXXXX
081948XXXXX OR +4481948XXXXX
081949XXXXX OR +4481949XXXXX
081950XXXXX OR +4481950XXXXX
081951XXXXX OR +4481951XXXXX
081952XXXXX OR +4481952XXXXX
081953XXXXX OR +4481953XXXXX
081954XXXXX OR +4481954XXXXX
081955XXXXX OR +4481955XXXXX
081956XXXXX OR +4481956XXXXX
081957XXXXX OR +4481957XXXXX
081958XXXXX OR +4481958XXXXX
081959XXXXX OR +4481959XXXXX
081960XXXXX OR +4481960XXXXX
081961XXXXX OR +4481961XXXXX
081962XXXXX OR +4481962XXXXX
081963XXXXX OR +4481963XXXXX
081964XXXXX OR +4481964XXXXX
081965XXXXX OR +4481965XXXXX
081966XXXXX OR +4481966XXXXX
081967XXXXX OR +4481967XXXXX
081968XXXXX OR +4481968XXXXX
081969XXXXX OR +4481969XXXXX
081970XXXXX OR +4481970XXXXX
081971XXXXX OR +4481971XXXXX
081972XXXXX OR +4481972XXXXX
081973XXXXX OR +4481973XXXXX
081974XXXXX OR +4481974XXXXX
081975XXXXX OR +4481975XXXXX
081976XXXXX OR +4481976XXXXX
081977XXXXX OR +4481977XXXXX
081978XXXXX OR +4481978XXXXX
081979XXXXX OR +4481979XXXXX
081980XXXXX OR +4481980XXXXX
081981XXXXX OR +4481981XXXXX
081982XXXXX OR +4481982XXXXX
081983XXXXX OR +4481983XXXXX
081984XXXXX OR +4481984XXXXX
081985XXXXX OR +4481985XXXXX
081986XXXXX OR +4481986XXXXX
081987XXXXX OR +4481987XXXXX
081988XXXXX OR +4481988XXXXX
081989XXXXX OR +4481989XXXXX
081990XXXXX OR +4481990XXXXX
081991XXXXX OR +4481991XXXXX
081992XXXXX OR +4481992XXXXX
081993XXXXX OR +4481993XXXXX
081994XXXXX OR +4481994XXXXX
081995XXXXX OR +4481995XXXXX
081996XXXXX OR +4481996XXXXX
081997XXXXX OR +4481997XXXXX
081998XXXXX OR +4481998XXXXX
081999XXXXX OR +4481999XXXXX