Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

082001XXXXX OR +4482001XXXXX
082002XXXXX OR +4482002XXXXX
082003XXXXX OR +4482003XXXXX
082004XXXXX OR +4482004XXXXX
082005XXXXX OR +4482005XXXXX
082006XXXXX OR +4482006XXXXX
082007XXXXX OR +4482007XXXXX
082008XXXXX OR +4482008XXXXX
082009XXXXX OR +4482009XXXXX
082010XXXXX OR +4482010XXXXX
082011XXXXX OR +4482011XXXXX
082012XXXXX OR +4482012XXXXX
082013XXXXX OR +4482013XXXXX
082014XXXXX OR +4482014XXXXX
082015XXXXX OR +4482015XXXXX
082016XXXXX OR +4482016XXXXX
082017XXXXX OR +4482017XXXXX
082018XXXXX OR +4482018XXXXX
082019XXXXX OR +4482019XXXXX
082020XXXXX OR +4482020XXXXX
082021XXXXX OR +4482021XXXXX
082022XXXXX OR +4482022XXXXX
082023XXXXX OR +4482023XXXXX
082024XXXXX OR +4482024XXXXX
082025XXXXX OR +4482025XXXXX
082026XXXXX OR +4482026XXXXX
082027XXXXX OR +4482027XXXXX
082028XXXXX OR +4482028XXXXX
082029XXXXX OR +4482029XXXXX
082030XXXXX OR +4482030XXXXX
082031XXXXX OR +4482031XXXXX
082032XXXXX OR +4482032XXXXX
082033XXXXX OR +4482033XXXXX
082034XXXXX OR +4482034XXXXX
082035XXXXX OR +4482035XXXXX
082036XXXXX OR +4482036XXXXX
082037XXXXX OR +4482037XXXXX
082038XXXXX OR +4482038XXXXX
082039XXXXX OR +4482039XXXXX
082040XXXXX OR +4482040XXXXX
082041XXXXX OR +4482041XXXXX
082042XXXXX OR +4482042XXXXX
082043XXXXX OR +4482043XXXXX
082044XXXXX OR +4482044XXXXX
082045XXXXX OR +4482045XXXXX
082046XXXXX OR +4482046XXXXX
082047XXXXX OR +4482047XXXXX
082048XXXXX OR +4482048XXXXX
082049XXXXX OR +4482049XXXXX
082050XXXXX OR +4482050XXXXX
082051XXXXX OR +4482051XXXXX
082052XXXXX OR +4482052XXXXX
082053XXXXX OR +4482053XXXXX
082054XXXXX OR +4482054XXXXX
082055XXXXX OR +4482055XXXXX
082056XXXXX OR +4482056XXXXX
082057XXXXX OR +4482057XXXXX
082058XXXXX OR +4482058XXXXX
082059XXXXX OR +4482059XXXXX
082060XXXXX OR +4482060XXXXX
082061XXXXX OR +4482061XXXXX
082062XXXXX OR +4482062XXXXX
082063XXXXX OR +4482063XXXXX
082064XXXXX OR +4482064XXXXX
082065XXXXX OR +4482065XXXXX
082066XXXXX OR +4482066XXXXX
082067XXXXX OR +4482067XXXXX
082068XXXXX OR +4482068XXXXX
082069XXXXX OR +4482069XXXXX
082070XXXXX OR +4482070XXXXX
082071XXXXX OR +4482071XXXXX
082072XXXXX OR +4482072XXXXX
082073XXXXX OR +4482073XXXXX
082074XXXXX OR +4482074XXXXX
082075XXXXX OR +4482075XXXXX
082076XXXXX OR +4482076XXXXX
082077XXXXX OR +4482077XXXXX
082078XXXXX OR +4482078XXXXX
082079XXXXX OR +4482079XXXXX
082080XXXXX OR +4482080XXXXX
082081XXXXX OR +4482081XXXXX
082082XXXXX OR +4482082XXXXX
082083XXXXX OR +4482083XXXXX
082084XXXXX OR +4482084XXXXX
082085XXXXX OR +4482085XXXXX
082086XXXXX OR +4482086XXXXX
082087XXXXX OR +4482087XXXXX
082088XXXXX OR +4482088XXXXX
082089XXXXX OR +4482089XXXXX
082090XXXXX OR +4482090XXXXX
082091XXXXX OR +4482091XXXXX
082092XXXXX OR +4482092XXXXX
082093XXXXX OR +4482093XXXXX
082094XXXXX OR +4482094XXXXX
082095XXXXX OR +4482095XXXXX
082096XXXXX OR +4482096XXXXX
082097XXXXX OR +4482097XXXXX
082098XXXXX OR +4482098XXXXX
082099XXXXX OR +4482099XXXXX