Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

082201XXXXX OR +4482201XXXXX
082202XXXXX OR +4482202XXXXX
082203XXXXX OR +4482203XXXXX
082204XXXXX OR +4482204XXXXX
082205XXXXX OR +4482205XXXXX
082206XXXXX OR +4482206XXXXX
082207XXXXX OR +4482207XXXXX
082208XXXXX OR +4482208XXXXX
082209XXXXX OR +4482209XXXXX
082210XXXXX OR +4482210XXXXX
082211XXXXX OR +4482211XXXXX
082212XXXXX OR +4482212XXXXX
082213XXXXX OR +4482213XXXXX
082214XXXXX OR +4482214XXXXX
082215XXXXX OR +4482215XXXXX
082216XXXXX OR +4482216XXXXX
082217XXXXX OR +4482217XXXXX
082218XXXXX OR +4482218XXXXX
082219XXXXX OR +4482219XXXXX
082220XXXXX OR +4482220XXXXX
082221XXXXX OR +4482221XXXXX
082222XXXXX OR +4482222XXXXX
082223XXXXX OR +4482223XXXXX
082224XXXXX OR +4482224XXXXX
082225XXXXX OR +4482225XXXXX
082226XXXXX OR +4482226XXXXX
082227XXXXX OR +4482227XXXXX
082228XXXXX OR +4482228XXXXX
082229XXXXX OR +4482229XXXXX
082230XXXXX OR +4482230XXXXX
082231XXXXX OR +4482231XXXXX
082232XXXXX OR +4482232XXXXX
082233XXXXX OR +4482233XXXXX
082234XXXXX OR +4482234XXXXX
082235XXXXX OR +4482235XXXXX
082236XXXXX OR +4482236XXXXX
082237XXXXX OR +4482237XXXXX
082238XXXXX OR +4482238XXXXX
082239XXXXX OR +4482239XXXXX
082240XXXXX OR +4482240XXXXX
082241XXXXX OR +4482241XXXXX
082242XXXXX OR +4482242XXXXX
082243XXXXX OR +4482243XXXXX
082244XXXXX OR +4482244XXXXX
082245XXXXX OR +4482245XXXXX
082246XXXXX OR +4482246XXXXX
082247XXXXX OR +4482247XXXXX
082248XXXXX OR +4482248XXXXX
082249XXXXX OR +4482249XXXXX
082250XXXXX OR +4482250XXXXX
082251XXXXX OR +4482251XXXXX
082252XXXXX OR +4482252XXXXX
082253XXXXX OR +4482253XXXXX
082254XXXXX OR +4482254XXXXX
082255XXXXX OR +4482255XXXXX
082256XXXXX OR +4482256XXXXX
082257XXXXX OR +4482257XXXXX
082258XXXXX OR +4482258XXXXX
082259XXXXX OR +4482259XXXXX
082260XXXXX OR +4482260XXXXX
082261XXXXX OR +4482261XXXXX
082262XXXXX OR +4482262XXXXX
082263XXXXX OR +4482263XXXXX
082264XXXXX OR +4482264XXXXX
082265XXXXX OR +4482265XXXXX
082266XXXXX OR +4482266XXXXX
082267XXXXX OR +4482267XXXXX
082268XXXXX OR +4482268XXXXX
082269XXXXX OR +4482269XXXXX
082270XXXXX OR +4482270XXXXX
082271XXXXX OR +4482271XXXXX
082272XXXXX OR +4482272XXXXX
082273XXXXX OR +4482273XXXXX
082274XXXXX OR +4482274XXXXX
082275XXXXX OR +4482275XXXXX
082276XXXXX OR +4482276XXXXX
082277XXXXX OR +4482277XXXXX
082278XXXXX OR +4482278XXXXX
082279XXXXX OR +4482279XXXXX
082280XXXXX OR +4482280XXXXX
082281XXXXX OR +4482281XXXXX
082282XXXXX OR +4482282XXXXX
082283XXXXX OR +4482283XXXXX
082284XXXXX OR +4482284XXXXX
082285XXXXX OR +4482285XXXXX
082286XXXXX OR +4482286XXXXX
082287XXXXX OR +4482287XXXXX
082288XXXXX OR +4482288XXXXX
082289XXXXX OR +4482289XXXXX
082290XXXXX OR +4482290XXXXX
082291XXXXX OR +4482291XXXXX
082292XXXXX OR +4482292XXXXX
082293XXXXX OR +4482293XXXXX
082294XXXXX OR +4482294XXXXX
082295XXXXX OR +4482295XXXXX
082296XXXXX OR +4482296XXXXX
082297XXXXX OR +4482297XXXXX
082298XXXXX OR +4482298XXXXX
082299XXXXX OR +4482299XXXXX