Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

082301XXXXX OR +4482301XXXXX
082302XXXXX OR +4482302XXXXX
082303XXXXX OR +4482303XXXXX
082304XXXXX OR +4482304XXXXX
082305XXXXX OR +4482305XXXXX
082306XXXXX OR +4482306XXXXX
082307XXXXX OR +4482307XXXXX
082308XXXXX OR +4482308XXXXX
082309XXXXX OR +4482309XXXXX
082310XXXXX OR +4482310XXXXX
082311XXXXX OR +4482311XXXXX
082312XXXXX OR +4482312XXXXX
082313XXXXX OR +4482313XXXXX
082314XXXXX OR +4482314XXXXX
082315XXXXX OR +4482315XXXXX
082316XXXXX OR +4482316XXXXX
082317XXXXX OR +4482317XXXXX
082318XXXXX OR +4482318XXXXX
082319XXXXX OR +4482319XXXXX
082320XXXXX OR +4482320XXXXX
082321XXXXX OR +4482321XXXXX
082322XXXXX OR +4482322XXXXX
082323XXXXX OR +4482323XXXXX
082324XXXXX OR +4482324XXXXX
082325XXXXX OR +4482325XXXXX
082326XXXXX OR +4482326XXXXX
082327XXXXX OR +4482327XXXXX
082328XXXXX OR +4482328XXXXX
082329XXXXX OR +4482329XXXXX
082330XXXXX OR +4482330XXXXX
082331XXXXX OR +4482331XXXXX
082332XXXXX OR +4482332XXXXX
082333XXXXX OR +4482333XXXXX
082334XXXXX OR +4482334XXXXX
082335XXXXX OR +4482335XXXXX
082336XXXXX OR +4482336XXXXX
082337XXXXX OR +4482337XXXXX
082338XXXXX OR +4482338XXXXX
082339XXXXX OR +4482339XXXXX
082340XXXXX OR +4482340XXXXX
082341XXXXX OR +4482341XXXXX
082342XXXXX OR +4482342XXXXX
082343XXXXX OR +4482343XXXXX
082344XXXXX OR +4482344XXXXX
082345XXXXX OR +4482345XXXXX
082346XXXXX OR +4482346XXXXX
082347XXXXX OR +4482347XXXXX
082348XXXXX OR +4482348XXXXX
082349XXXXX OR +4482349XXXXX
082350XXXXX OR +4482350XXXXX
082351XXXXX OR +4482351XXXXX
082352XXXXX OR +4482352XXXXX
082353XXXXX OR +4482353XXXXX
082354XXXXX OR +4482354XXXXX
082355XXXXX OR +4482355XXXXX
082356XXXXX OR +4482356XXXXX
082357XXXXX OR +4482357XXXXX
082358XXXXX OR +4482358XXXXX
082359XXXXX OR +4482359XXXXX
082360XXXXX OR +4482360XXXXX
082361XXXXX OR +4482361XXXXX
082362XXXXX OR +4482362XXXXX
082363XXXXX OR +4482363XXXXX
082364XXXXX OR +4482364XXXXX
082365XXXXX OR +4482365XXXXX
082366XXXXX OR +4482366XXXXX
082367XXXXX OR +4482367XXXXX
082368XXXXX OR +4482368XXXXX
082369XXXXX OR +4482369XXXXX
082370XXXXX OR +4482370XXXXX
082371XXXXX OR +4482371XXXXX
082372XXXXX OR +4482372XXXXX
082373XXXXX OR +4482373XXXXX
082374XXXXX OR +4482374XXXXX
082375XXXXX OR +4482375XXXXX
082376XXXXX OR +4482376XXXXX
082377XXXXX OR +4482377XXXXX
082378XXXXX OR +4482378XXXXX
082379XXXXX OR +4482379XXXXX
082380XXXXX OR +4482380XXXXX
082381XXXXX OR +4482381XXXXX
082382XXXXX OR +4482382XXXXX
082383XXXXX OR +4482383XXXXX
082384XXXXX OR +4482384XXXXX
082385XXXXX OR +4482385XXXXX
082386XXXXX OR +4482386XXXXX
082387XXXXX OR +4482387XXXXX
082388XXXXX OR +4482388XXXXX
082389XXXXX OR +4482389XXXXX
082390XXXXX OR +4482390XXXXX
082391XXXXX OR +4482391XXXXX
082392XXXXX OR +4482392XXXXX
082393XXXXX OR +4482393XXXXX
082394XXXXX OR +4482394XXXXX
082395XXXXX OR +4482395XXXXX
082396XXXXX OR +4482396XXXXX
082397XXXXX OR +4482397XXXXX
082398XXXXX OR +4482398XXXXX
082399XXXXX OR +4482399XXXXX