Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

082601XXXXX OR +4482601XXXXX
082602XXXXX OR +4482602XXXXX
082603XXXXX OR +4482603XXXXX
082604XXXXX OR +4482604XXXXX
082605XXXXX OR +4482605XXXXX
082606XXXXX OR +4482606XXXXX
082607XXXXX OR +4482607XXXXX
082608XXXXX OR +4482608XXXXX
082609XXXXX OR +4482609XXXXX
082610XXXXX OR +4482610XXXXX
082611XXXXX OR +4482611XXXXX
082612XXXXX OR +4482612XXXXX
082613XXXXX OR +4482613XXXXX
082614XXXXX OR +4482614XXXXX
082615XXXXX OR +4482615XXXXX
082616XXXXX OR +4482616XXXXX
082617XXXXX OR +4482617XXXXX
082618XXXXX OR +4482618XXXXX
082619XXXXX OR +4482619XXXXX
082620XXXXX OR +4482620XXXXX
082621XXXXX OR +4482621XXXXX
082622XXXXX OR +4482622XXXXX
082623XXXXX OR +4482623XXXXX
082624XXXXX OR +4482624XXXXX
082625XXXXX OR +4482625XXXXX
082626XXXXX OR +4482626XXXXX
082627XXXXX OR +4482627XXXXX
082628XXXXX OR +4482628XXXXX
082629XXXXX OR +4482629XXXXX
082630XXXXX OR +4482630XXXXX
082631XXXXX OR +4482631XXXXX
082632XXXXX OR +4482632XXXXX
082633XXXXX OR +4482633XXXXX
082634XXXXX OR +4482634XXXXX
082635XXXXX OR +4482635XXXXX
082636XXXXX OR +4482636XXXXX
082637XXXXX OR +4482637XXXXX
082638XXXXX OR +4482638XXXXX
082639XXXXX OR +4482639XXXXX
082640XXXXX OR +4482640XXXXX
082641XXXXX OR +4482641XXXXX
082642XXXXX OR +4482642XXXXX
082643XXXXX OR +4482643XXXXX
082644XXXXX OR +4482644XXXXX
082645XXXXX OR +4482645XXXXX
082646XXXXX OR +4482646XXXXX
082647XXXXX OR +4482647XXXXX
082648XXXXX OR +4482648XXXXX
082649XXXXX OR +4482649XXXXX
082650XXXXX OR +4482650XXXXX
082651XXXXX OR +4482651XXXXX
082652XXXXX OR +4482652XXXXX
082653XXXXX OR +4482653XXXXX
082654XXXXX OR +4482654XXXXX
082655XXXXX OR +4482655XXXXX
082656XXXXX OR +4482656XXXXX
082657XXXXX OR +4482657XXXXX
082658XXXXX OR +4482658XXXXX
082659XXXXX OR +4482659XXXXX
082660XXXXX OR +4482660XXXXX
082661XXXXX OR +4482661XXXXX
082662XXXXX OR +4482662XXXXX
082663XXXXX OR +4482663XXXXX
082664XXXXX OR +4482664XXXXX
082665XXXXX OR +4482665XXXXX
082666XXXXX OR +4482666XXXXX
082667XXXXX OR +4482667XXXXX
082668XXXXX OR +4482668XXXXX
082669XXXXX OR +4482669XXXXX
082670XXXXX OR +4482670XXXXX
082671XXXXX OR +4482671XXXXX
082672XXXXX OR +4482672XXXXX
082673XXXXX OR +4482673XXXXX
082674XXXXX OR +4482674XXXXX
082675XXXXX OR +4482675XXXXX
082676XXXXX OR +4482676XXXXX
082677XXXXX OR +4482677XXXXX
082678XXXXX OR +4482678XXXXX
082679XXXXX OR +4482679XXXXX
082680XXXXX OR +4482680XXXXX
082681XXXXX OR +4482681XXXXX
082682XXXXX OR +4482682XXXXX
082683XXXXX OR +4482683XXXXX
082684XXXXX OR +4482684XXXXX
082685XXXXX OR +4482685XXXXX
082686XXXXX OR +4482686XXXXX
082687XXXXX OR +4482687XXXXX
082688XXXXX OR +4482688XXXXX
082689XXXXX OR +4482689XXXXX
082690XXXXX OR +4482690XXXXX
082691XXXXX OR +4482691XXXXX
082692XXXXX OR +4482692XXXXX
082693XXXXX OR +4482693XXXXX
082694XXXXX OR +4482694XXXXX
082695XXXXX OR +4482695XXXXX
082696XXXXX OR +4482696XXXXX
082697XXXXX OR +4482697XXXXX
082698XXXXX OR +4482698XXXXX
082699XXXXX OR +4482699XXXXX