Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

082701XXXXX OR +4482701XXXXX
082702XXXXX OR +4482702XXXXX
082703XXXXX OR +4482703XXXXX
082704XXXXX OR +4482704XXXXX
082705XXXXX OR +4482705XXXXX
082706XXXXX OR +4482706XXXXX
082707XXXXX OR +4482707XXXXX
082708XXXXX OR +4482708XXXXX
082709XXXXX OR +4482709XXXXX
082710XXXXX OR +4482710XXXXX
082711XXXXX OR +4482711XXXXX
082712XXXXX OR +4482712XXXXX
082713XXXXX OR +4482713XXXXX
082714XXXXX OR +4482714XXXXX
082715XXXXX OR +4482715XXXXX
082716XXXXX OR +4482716XXXXX
082717XXXXX OR +4482717XXXXX
082718XXXXX OR +4482718XXXXX
082719XXXXX OR +4482719XXXXX
082720XXXXX OR +4482720XXXXX
082721XXXXX OR +4482721XXXXX
082722XXXXX OR +4482722XXXXX
082723XXXXX OR +4482723XXXXX
082724XXXXX OR +4482724XXXXX
082725XXXXX OR +4482725XXXXX
082726XXXXX OR +4482726XXXXX
082727XXXXX OR +4482727XXXXX
082728XXXXX OR +4482728XXXXX
082729XXXXX OR +4482729XXXXX
082730XXXXX OR +4482730XXXXX
082731XXXXX OR +4482731XXXXX
082732XXXXX OR +4482732XXXXX
082733XXXXX OR +4482733XXXXX
082734XXXXX OR +4482734XXXXX
082735XXXXX OR +4482735XXXXX
082736XXXXX OR +4482736XXXXX
082737XXXXX OR +4482737XXXXX
082738XXXXX OR +4482738XXXXX
082739XXXXX OR +4482739XXXXX
082740XXXXX OR +4482740XXXXX
082741XXXXX OR +4482741XXXXX
082742XXXXX OR +4482742XXXXX
082743XXXXX OR +4482743XXXXX
082744XXXXX OR +4482744XXXXX
082745XXXXX OR +4482745XXXXX
082746XXXXX OR +4482746XXXXX
082747XXXXX OR +4482747XXXXX
082748XXXXX OR +4482748XXXXX
082749XXXXX OR +4482749XXXXX
082750XXXXX OR +4482750XXXXX
082751XXXXX OR +4482751XXXXX
082752XXXXX OR +4482752XXXXX
082753XXXXX OR +4482753XXXXX
082754XXXXX OR +4482754XXXXX
082755XXXXX OR +4482755XXXXX
082756XXXXX OR +4482756XXXXX
082757XXXXX OR +4482757XXXXX
082758XXXXX OR +4482758XXXXX
082759XXXXX OR +4482759XXXXX
082760XXXXX OR +4482760XXXXX
082761XXXXX OR +4482761XXXXX
082762XXXXX OR +4482762XXXXX
082763XXXXX OR +4482763XXXXX
082764XXXXX OR +4482764XXXXX
082765XXXXX OR +4482765XXXXX
082766XXXXX OR +4482766XXXXX
082767XXXXX OR +4482767XXXXX
082768XXXXX OR +4482768XXXXX
082769XXXXX OR +4482769XXXXX
082770XXXXX OR +4482770XXXXX
082771XXXXX OR +4482771XXXXX
082772XXXXX OR +4482772XXXXX
082773XXXXX OR +4482773XXXXX
082774XXXXX OR +4482774XXXXX
082775XXXXX OR +4482775XXXXX
082776XXXXX OR +4482776XXXXX
082777XXXXX OR +4482777XXXXX
082778XXXXX OR +4482778XXXXX
082779XXXXX OR +4482779XXXXX
082780XXXXX OR +4482780XXXXX
082781XXXXX OR +4482781XXXXX
082782XXXXX OR +4482782XXXXX
082783XXXXX OR +4482783XXXXX
082784XXXXX OR +4482784XXXXX
082785XXXXX OR +4482785XXXXX
082786XXXXX OR +4482786XXXXX
082787XXXXX OR +4482787XXXXX
082788XXXXX OR +4482788XXXXX
082789XXXXX OR +4482789XXXXX
082790XXXXX OR +4482790XXXXX
082791XXXXX OR +4482791XXXXX
082792XXXXX OR +4482792XXXXX
082793XXXXX OR +4482793XXXXX
082794XXXXX OR +4482794XXXXX
082795XXXXX OR +4482795XXXXX
082796XXXXX OR +4482796XXXXX
082797XXXXX OR +4482797XXXXX
082798XXXXX OR +4482798XXXXX
082799XXXXX OR +4482799XXXXX