Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

082801XXXXX OR +4482801XXXXX
082802XXXXX OR +4482802XXXXX
082803XXXXX OR +4482803XXXXX
082804XXXXX OR +4482804XXXXX
082805XXXXX OR +4482805XXXXX
082806XXXXX OR +4482806XXXXX
082807XXXXX OR +4482807XXXXX
082808XXXXX OR +4482808XXXXX
082809XXXXX OR +4482809XXXXX
082810XXXXX OR +4482810XXXXX
082811XXXXX OR +4482811XXXXX
082812XXXXX OR +4482812XXXXX
082813XXXXX OR +4482813XXXXX
082814XXXXX OR +4482814XXXXX
082815XXXXX OR +4482815XXXXX
082816XXXXX OR +4482816XXXXX
082817XXXXX OR +4482817XXXXX
082818XXXXX OR +4482818XXXXX
082819XXXXX OR +4482819XXXXX
082820XXXXX OR +4482820XXXXX
082821XXXXX OR +4482821XXXXX
082822XXXXX OR +4482822XXXXX
082823XXXXX OR +4482823XXXXX
082824XXXXX OR +4482824XXXXX
082825XXXXX OR +4482825XXXXX
082826XXXXX OR +4482826XXXXX
082827XXXXX OR +4482827XXXXX
082828XXXXX OR +4482828XXXXX
082829XXXXX OR +4482829XXXXX
082830XXXXX OR +4482830XXXXX
082831XXXXX OR +4482831XXXXX
082832XXXXX OR +4482832XXXXX
082833XXXXX OR +4482833XXXXX
082834XXXXX OR +4482834XXXXX
082835XXXXX OR +4482835XXXXX
082836XXXXX OR +4482836XXXXX
082837XXXXX OR +4482837XXXXX
082838XXXXX OR +4482838XXXXX
082839XXXXX OR +4482839XXXXX
082840XXXXX OR +4482840XXXXX
082841XXXXX OR +4482841XXXXX
082842XXXXX OR +4482842XXXXX
082843XXXXX OR +4482843XXXXX
082844XXXXX OR +4482844XXXXX
082845XXXXX OR +4482845XXXXX
082846XXXXX OR +4482846XXXXX
082847XXXXX OR +4482847XXXXX
082848XXXXX OR +4482848XXXXX
082849XXXXX OR +4482849XXXXX
082850XXXXX OR +4482850XXXXX
082851XXXXX OR +4482851XXXXX
082852XXXXX OR +4482852XXXXX
082853XXXXX OR +4482853XXXXX
082854XXXXX OR +4482854XXXXX
082855XXXXX OR +4482855XXXXX
082856XXXXX OR +4482856XXXXX
082857XXXXX OR +4482857XXXXX
082858XXXXX OR +4482858XXXXX
082859XXXXX OR +4482859XXXXX
082860XXXXX OR +4482860XXXXX
082861XXXXX OR +4482861XXXXX
082862XXXXX OR +4482862XXXXX
082863XXXXX OR +4482863XXXXX
082864XXXXX OR +4482864XXXXX
082865XXXXX OR +4482865XXXXX
082866XXXXX OR +4482866XXXXX
082867XXXXX OR +4482867XXXXX
082868XXXXX OR +4482868XXXXX
082869XXXXX OR +4482869XXXXX
082870XXXXX OR +4482870XXXXX
082871XXXXX OR +4482871XXXXX
082872XXXXX OR +4482872XXXXX
082873XXXXX OR +4482873XXXXX
082874XXXXX OR +4482874XXXXX
082875XXXXX OR +4482875XXXXX
082876XXXXX OR +4482876XXXXX
082877XXXXX OR +4482877XXXXX
082878XXXXX OR +4482878XXXXX
082879XXXXX OR +4482879XXXXX
082880XXXXX OR +4482880XXXXX
082881XXXXX OR +4482881XXXXX
082882XXXXX OR +4482882XXXXX
082883XXXXX OR +4482883XXXXX
082884XXXXX OR +4482884XXXXX
082885XXXXX OR +4482885XXXXX
082886XXXXX OR +4482886XXXXX
082887XXXXX OR +4482887XXXXX
082888XXXXX OR +4482888XXXXX
082889XXXXX OR +4482889XXXXX
082890XXXXX OR +4482890XXXXX
082891XXXXX OR +4482891XXXXX
082892XXXXX OR +4482892XXXXX
082893XXXXX OR +4482893XXXXX
082894XXXXX OR +4482894XXXXX
082895XXXXX OR +4482895XXXXX
082896XXXXX OR +4482896XXXXX
082897XXXXX OR +4482897XXXXX
082898XXXXX OR +4482898XXXXX
082899XXXXX OR +4482899XXXXX