Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

082901XXXXX OR +4482901XXXXX
082902XXXXX OR +4482902XXXXX
082903XXXXX OR +4482903XXXXX
082904XXXXX OR +4482904XXXXX
082905XXXXX OR +4482905XXXXX
082906XXXXX OR +4482906XXXXX
082907XXXXX OR +4482907XXXXX
082908XXXXX OR +4482908XXXXX
082909XXXXX OR +4482909XXXXX
082910XXXXX OR +4482910XXXXX
082911XXXXX OR +4482911XXXXX
082912XXXXX OR +4482912XXXXX
082913XXXXX OR +4482913XXXXX
082914XXXXX OR +4482914XXXXX
082915XXXXX OR +4482915XXXXX
082916XXXXX OR +4482916XXXXX
082917XXXXX OR +4482917XXXXX
082918XXXXX OR +4482918XXXXX
082919XXXXX OR +4482919XXXXX
082920XXXXX OR +4482920XXXXX
082921XXXXX OR +4482921XXXXX
082922XXXXX OR +4482922XXXXX
082923XXXXX OR +4482923XXXXX
082924XXXXX OR +4482924XXXXX
082925XXXXX OR +4482925XXXXX
082926XXXXX OR +4482926XXXXX
082927XXXXX OR +4482927XXXXX
082928XXXXX OR +4482928XXXXX
082929XXXXX OR +4482929XXXXX
082930XXXXX OR +4482930XXXXX
082931XXXXX OR +4482931XXXXX
082932XXXXX OR +4482932XXXXX
082933XXXXX OR +4482933XXXXX
082934XXXXX OR +4482934XXXXX
082935XXXXX OR +4482935XXXXX
082936XXXXX OR +4482936XXXXX
082937XXXXX OR +4482937XXXXX
082938XXXXX OR +4482938XXXXX
082939XXXXX OR +4482939XXXXX
082940XXXXX OR +4482940XXXXX
082941XXXXX OR +4482941XXXXX
082942XXXXX OR +4482942XXXXX
082943XXXXX OR +4482943XXXXX
082944XXXXX OR +4482944XXXXX
082945XXXXX OR +4482945XXXXX
082946XXXXX OR +4482946XXXXX
082947XXXXX OR +4482947XXXXX
082948XXXXX OR +4482948XXXXX
082949XXXXX OR +4482949XXXXX
082950XXXXX OR +4482950XXXXX
082951XXXXX OR +4482951XXXXX
082952XXXXX OR +4482952XXXXX
082953XXXXX OR +4482953XXXXX
082954XXXXX OR +4482954XXXXX
082955XXXXX OR +4482955XXXXX
082956XXXXX OR +4482956XXXXX
082957XXXXX OR +4482957XXXXX
082958XXXXX OR +4482958XXXXX
082959XXXXX OR +4482959XXXXX
082960XXXXX OR +4482960XXXXX
082961XXXXX OR +4482961XXXXX
082962XXXXX OR +4482962XXXXX
082963XXXXX OR +4482963XXXXX
082964XXXXX OR +4482964XXXXX
082965XXXXX OR +4482965XXXXX
082966XXXXX OR +4482966XXXXX
082967XXXXX OR +4482967XXXXX
082968XXXXX OR +4482968XXXXX
082969XXXXX OR +4482969XXXXX
082970XXXXX OR +4482970XXXXX
082971XXXXX OR +4482971XXXXX
082972XXXXX OR +4482972XXXXX
082973XXXXX OR +4482973XXXXX
082974XXXXX OR +4482974XXXXX
082975XXXXX OR +4482975XXXXX
082976XXXXX OR +4482976XXXXX
082977XXXXX OR +4482977XXXXX
082978XXXXX OR +4482978XXXXX
082979XXXXX OR +4482979XXXXX
082980XXXXX OR +4482980XXXXX
082981XXXXX OR +4482981XXXXX
082982XXXXX OR +4482982XXXXX
082983XXXXX OR +4482983XXXXX
082984XXXXX OR +4482984XXXXX
082985XXXXX OR +4482985XXXXX
082986XXXXX OR +4482986XXXXX
082987XXXXX OR +4482987XXXXX
082988XXXXX OR +4482988XXXXX
082989XXXXX OR +4482989XXXXX
082990XXXXX OR +4482990XXXXX
082991XXXXX OR +4482991XXXXX
082992XXXXX OR +4482992XXXXX
082993XXXXX OR +4482993XXXXX
082994XXXXX OR +4482994XXXXX
082995XXXXX OR +4482995XXXXX
082996XXXXX OR +4482996XXXXX
082997XXXXX OR +4482997XXXXX
082998XXXXX OR +4482998XXXXX
082999XXXXX OR +4482999XXXXX