Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

083001XXXXX OR +4483001XXXXX
083002XXXXX OR +4483002XXXXX
083003XXXXX OR +4483003XXXXX
083004XXXXX OR +4483004XXXXX
083005XXXXX OR +4483005XXXXX
083006XXXXX OR +4483006XXXXX
083007XXXXX OR +4483007XXXXX
083008XXXXX OR +4483008XXXXX
083009XXXXX OR +4483009XXXXX
083010XXXXX OR +4483010XXXXX
083011XXXXX OR +4483011XXXXX
083012XXXXX OR +4483012XXXXX
083013XXXXX OR +4483013XXXXX
083014XXXXX OR +4483014XXXXX
083015XXXXX OR +4483015XXXXX
083016XXXXX OR +4483016XXXXX
083017XXXXX OR +4483017XXXXX
083018XXXXX OR +4483018XXXXX
083019XXXXX OR +4483019XXXXX
083020XXXXX OR +4483020XXXXX
083021XXXXX OR +4483021XXXXX
083022XXXXX OR +4483022XXXXX
083023XXXXX OR +4483023XXXXX
083024XXXXX OR +4483024XXXXX
083025XXXXX OR +4483025XXXXX
083026XXXXX OR +4483026XXXXX
083027XXXXX OR +4483027XXXXX
083028XXXXX OR +4483028XXXXX
083029XXXXX OR +4483029XXXXX
083030XXXXX OR +4483030XXXXX
083031XXXXX OR +4483031XXXXX
083032XXXXX OR +4483032XXXXX
083033XXXXX OR +4483033XXXXX
083034XXXXX OR +4483034XXXXX
083035XXXXX OR +4483035XXXXX
083036XXXXX OR +4483036XXXXX
083037XXXXX OR +4483037XXXXX
083038XXXXX OR +4483038XXXXX
083039XXXXX OR +4483039XXXXX
083040XXXXX OR +4483040XXXXX
083041XXXXX OR +4483041XXXXX
083042XXXXX OR +4483042XXXXX
083043XXXXX OR +4483043XXXXX
083044XXXXX OR +4483044XXXXX
083045XXXXX OR +4483045XXXXX
083046XXXXX OR +4483046XXXXX
083047XXXXX OR +4483047XXXXX
083048XXXXX OR +4483048XXXXX
083049XXXXX OR +4483049XXXXX
083050XXXXX OR +4483050XXXXX
083051XXXXX OR +4483051XXXXX
083052XXXXX OR +4483052XXXXX
083053XXXXX OR +4483053XXXXX
083054XXXXX OR +4483054XXXXX
083055XXXXX OR +4483055XXXXX
083056XXXXX OR +4483056XXXXX
083057XXXXX OR +4483057XXXXX
083058XXXXX OR +4483058XXXXX
083059XXXXX OR +4483059XXXXX
083060XXXXX OR +4483060XXXXX
083061XXXXX OR +4483061XXXXX
083062XXXXX OR +4483062XXXXX
083063XXXXX OR +4483063XXXXX
083064XXXXX OR +4483064XXXXX
083065XXXXX OR +4483065XXXXX
083066XXXXX OR +4483066XXXXX
083067XXXXX OR +4483067XXXXX
083068XXXXX OR +4483068XXXXX
083069XXXXX OR +4483069XXXXX
083070XXXXX OR +4483070XXXXX
083071XXXXX OR +4483071XXXXX
083072XXXXX OR +4483072XXXXX
083073XXXXX OR +4483073XXXXX
083074XXXXX OR +4483074XXXXX
083075XXXXX OR +4483075XXXXX
083076XXXXX OR +4483076XXXXX
083077XXXXX OR +4483077XXXXX
083078XXXXX OR +4483078XXXXX
083079XXXXX OR +4483079XXXXX
083080XXXXX OR +4483080XXXXX
083081XXXXX OR +4483081XXXXX
083082XXXXX OR +4483082XXXXX
083083XXXXX OR +4483083XXXXX
083084XXXXX OR +4483084XXXXX
083085XXXXX OR +4483085XXXXX
083086XXXXX OR +4483086XXXXX
083087XXXXX OR +4483087XXXXX
083088XXXXX OR +4483088XXXXX
083089XXXXX OR +4483089XXXXX
083090XXXXX OR +4483090XXXXX
083091XXXXX OR +4483091XXXXX
083092XXXXX OR +4483092XXXXX
083093XXXXX OR +4483093XXXXX
083094XXXXX OR +4483094XXXXX
083095XXXXX OR +4483095XXXXX
083096XXXXX OR +4483096XXXXX
083097XXXXX OR +4483097XXXXX
083098XXXXX OR +4483098XXXXX
083099XXXXX OR +4483099XXXXX