Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

083101XXXXX OR +4483101XXXXX
083102XXXXX OR +4483102XXXXX
083103XXXXX OR +4483103XXXXX
083104XXXXX OR +4483104XXXXX
083105XXXXX OR +4483105XXXXX
083106XXXXX OR +4483106XXXXX
083107XXXXX OR +4483107XXXXX
083108XXXXX OR +4483108XXXXX
083109XXXXX OR +4483109XXXXX
083110XXXXX OR +4483110XXXXX
083111XXXXX OR +4483111XXXXX
083112XXXXX OR +4483112XXXXX
083113XXXXX OR +4483113XXXXX
083114XXXXX OR +4483114XXXXX
083115XXXXX OR +4483115XXXXX
083116XXXXX OR +4483116XXXXX
083117XXXXX OR +4483117XXXXX
083118XXXXX OR +4483118XXXXX
083119XXXXX OR +4483119XXXXX
083120XXXXX OR +4483120XXXXX
083121XXXXX OR +4483121XXXXX
083122XXXXX OR +4483122XXXXX
083123XXXXX OR +4483123XXXXX
083124XXXXX OR +4483124XXXXX
083125XXXXX OR +4483125XXXXX
083126XXXXX OR +4483126XXXXX
083127XXXXX OR +4483127XXXXX
083128XXXXX OR +4483128XXXXX
083129XXXXX OR +4483129XXXXX
083130XXXXX OR +4483130XXXXX
083131XXXXX OR +4483131XXXXX
083132XXXXX OR +4483132XXXXX
083133XXXXX OR +4483133XXXXX
083134XXXXX OR +4483134XXXXX
083135XXXXX OR +4483135XXXXX
083136XXXXX OR +4483136XXXXX
083137XXXXX OR +4483137XXXXX
083138XXXXX OR +4483138XXXXX
083139XXXXX OR +4483139XXXXX
083140XXXXX OR +4483140XXXXX
083141XXXXX OR +4483141XXXXX
083142XXXXX OR +4483142XXXXX
083143XXXXX OR +4483143XXXXX
083144XXXXX OR +4483144XXXXX
083145XXXXX OR +4483145XXXXX
083146XXXXX OR +4483146XXXXX
083147XXXXX OR +4483147XXXXX
083148XXXXX OR +4483148XXXXX
083149XXXXX OR +4483149XXXXX
083150XXXXX OR +4483150XXXXX
083151XXXXX OR +4483151XXXXX
083152XXXXX OR +4483152XXXXX
083153XXXXX OR +4483153XXXXX
083154XXXXX OR +4483154XXXXX
083155XXXXX OR +4483155XXXXX
083156XXXXX OR +4483156XXXXX
083157XXXXX OR +4483157XXXXX
083158XXXXX OR +4483158XXXXX
083159XXXXX OR +4483159XXXXX
083160XXXXX OR +4483160XXXXX
083161XXXXX OR +4483161XXXXX
083162XXXXX OR +4483162XXXXX
083163XXXXX OR +4483163XXXXX
083164XXXXX OR +4483164XXXXX
083165XXXXX OR +4483165XXXXX
083166XXXXX OR +4483166XXXXX
083167XXXXX OR +4483167XXXXX
083168XXXXX OR +4483168XXXXX
083169XXXXX OR +4483169XXXXX
083170XXXXX OR +4483170XXXXX
083171XXXXX OR +4483171XXXXX
083172XXXXX OR +4483172XXXXX
083173XXXXX OR +4483173XXXXX
083174XXXXX OR +4483174XXXXX
083175XXXXX OR +4483175XXXXX
083176XXXXX OR +4483176XXXXX
083177XXXXX OR +4483177XXXXX
083178XXXXX OR +4483178XXXXX
083179XXXXX OR +4483179XXXXX
083180XXXXX OR +4483180XXXXX
083181XXXXX OR +4483181XXXXX
083182XXXXX OR +4483182XXXXX
083183XXXXX OR +4483183XXXXX
083184XXXXX OR +4483184XXXXX
083185XXXXX OR +4483185XXXXX
083186XXXXX OR +4483186XXXXX
083187XXXXX OR +4483187XXXXX
083188XXXXX OR +4483188XXXXX
083189XXXXX OR +4483189XXXXX
083190XXXXX OR +4483190XXXXX
083191XXXXX OR +4483191XXXXX
083192XXXXX OR +4483192XXXXX
083193XXXXX OR +4483193XXXXX
083194XXXXX OR +4483194XXXXX
083195XXXXX OR +4483195XXXXX
083196XXXXX OR +4483196XXXXX
083197XXXXX OR +4483197XXXXX
083198XXXXX OR +4483198XXXXX
083199XXXXX OR +4483199XXXXX