Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

083201XXXXX OR +4483201XXXXX
083202XXXXX OR +4483202XXXXX
083203XXXXX OR +4483203XXXXX
083204XXXXX OR +4483204XXXXX
083205XXXXX OR +4483205XXXXX
083206XXXXX OR +4483206XXXXX
083207XXXXX OR +4483207XXXXX
083208XXXXX OR +4483208XXXXX
083209XXXXX OR +4483209XXXXX
083210XXXXX OR +4483210XXXXX
083211XXXXX OR +4483211XXXXX
083212XXXXX OR +4483212XXXXX
083213XXXXX OR +4483213XXXXX
083214XXXXX OR +4483214XXXXX
083215XXXXX OR +4483215XXXXX
083216XXXXX OR +4483216XXXXX
083217XXXXX OR +4483217XXXXX
083218XXXXX OR +4483218XXXXX
083219XXXXX OR +4483219XXXXX
083220XXXXX OR +4483220XXXXX
083221XXXXX OR +4483221XXXXX
083222XXXXX OR +4483222XXXXX
083223XXXXX OR +4483223XXXXX
083224XXXXX OR +4483224XXXXX
083225XXXXX OR +4483225XXXXX
083226XXXXX OR +4483226XXXXX
083227XXXXX OR +4483227XXXXX
083228XXXXX OR +4483228XXXXX
083229XXXXX OR +4483229XXXXX
083230XXXXX OR +4483230XXXXX
083231XXXXX OR +4483231XXXXX
083232XXXXX OR +4483232XXXXX
083233XXXXX OR +4483233XXXXX
083234XXXXX OR +4483234XXXXX
083235XXXXX OR +4483235XXXXX
083236XXXXX OR +4483236XXXXX
083237XXXXX OR +4483237XXXXX
083238XXXXX OR +4483238XXXXX
083239XXXXX OR +4483239XXXXX
083240XXXXX OR +4483240XXXXX
083241XXXXX OR +4483241XXXXX
083242XXXXX OR +4483242XXXXX
083243XXXXX OR +4483243XXXXX
083244XXXXX OR +4483244XXXXX
083245XXXXX OR +4483245XXXXX
083246XXXXX OR +4483246XXXXX
083247XXXXX OR +4483247XXXXX
083248XXXXX OR +4483248XXXXX
083249XXXXX OR +4483249XXXXX
083250XXXXX OR +4483250XXXXX
083251XXXXX OR +4483251XXXXX
083252XXXXX OR +4483252XXXXX
083253XXXXX OR +4483253XXXXX
083254XXXXX OR +4483254XXXXX
083255XXXXX OR +4483255XXXXX
083256XXXXX OR +4483256XXXXX
083257XXXXX OR +4483257XXXXX
083258XXXXX OR +4483258XXXXX
083259XXXXX OR +4483259XXXXX
083260XXXXX OR +4483260XXXXX
083261XXXXX OR +4483261XXXXX
083262XXXXX OR +4483262XXXXX
083263XXXXX OR +4483263XXXXX
083264XXXXX OR +4483264XXXXX
083265XXXXX OR +4483265XXXXX
083266XXXXX OR +4483266XXXXX
083267XXXXX OR +4483267XXXXX
083268XXXXX OR +4483268XXXXX
083269XXXXX OR +4483269XXXXX
083270XXXXX OR +4483270XXXXX
083271XXXXX OR +4483271XXXXX
083272XXXXX OR +4483272XXXXX
083273XXXXX OR +4483273XXXXX
083274XXXXX OR +4483274XXXXX
083275XXXXX OR +4483275XXXXX
083276XXXXX OR +4483276XXXXX
083277XXXXX OR +4483277XXXXX
083278XXXXX OR +4483278XXXXX
083279XXXXX OR +4483279XXXXX
083280XXXXX OR +4483280XXXXX
083281XXXXX OR +4483281XXXXX
083282XXXXX OR +4483282XXXXX
083283XXXXX OR +4483283XXXXX
083284XXXXX OR +4483284XXXXX
083285XXXXX OR +4483285XXXXX
083286XXXXX OR +4483286XXXXX
083287XXXXX OR +4483287XXXXX
083288XXXXX OR +4483288XXXXX
083289XXXXX OR +4483289XXXXX
083290XXXXX OR +4483290XXXXX
083291XXXXX OR +4483291XXXXX
083292XXXXX OR +4483292XXXXX
083293XXXXX OR +4483293XXXXX
083294XXXXX OR +4483294XXXXX
083295XXXXX OR +4483295XXXXX
083296XXXXX OR +4483296XXXXX
083297XXXXX OR +4483297XXXXX
083298XXXXX OR +4483298XXXXX
083299XXXXX OR +4483299XXXXX