Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

083401XXXXX OR +4483401XXXXX
083402XXXXX OR +4483402XXXXX
083403XXXXX OR +4483403XXXXX
083404XXXXX OR +4483404XXXXX
083405XXXXX OR +4483405XXXXX
083406XXXXX OR +4483406XXXXX
083407XXXXX OR +4483407XXXXX
083408XXXXX OR +4483408XXXXX
083409XXXXX OR +4483409XXXXX
083410XXXXX OR +4483410XXXXX
083411XXXXX OR +4483411XXXXX
083412XXXXX OR +4483412XXXXX
083413XXXXX OR +4483413XXXXX
083414XXXXX OR +4483414XXXXX
083415XXXXX OR +4483415XXXXX
083416XXXXX OR +4483416XXXXX
083417XXXXX OR +4483417XXXXX
083418XXXXX OR +4483418XXXXX
083419XXXXX OR +4483419XXXXX
083420XXXXX OR +4483420XXXXX
083421XXXXX OR +4483421XXXXX
083422XXXXX OR +4483422XXXXX
083423XXXXX OR +4483423XXXXX
083424XXXXX OR +4483424XXXXX
083425XXXXX OR +4483425XXXXX
083426XXXXX OR +4483426XXXXX
083427XXXXX OR +4483427XXXXX
083428XXXXX OR +4483428XXXXX
083429XXXXX OR +4483429XXXXX
083430XXXXX OR +4483430XXXXX
083431XXXXX OR +4483431XXXXX
083432XXXXX OR +4483432XXXXX
083433XXXXX OR +4483433XXXXX
083434XXXXX OR +4483434XXXXX
083435XXXXX OR +4483435XXXXX
083436XXXXX OR +4483436XXXXX
083437XXXXX OR +4483437XXXXX
083438XXXXX OR +4483438XXXXX
083439XXXXX OR +4483439XXXXX
083440XXXXX OR +4483440XXXXX
083441XXXXX OR +4483441XXXXX
083442XXXXX OR +4483442XXXXX
083443XXXXX OR +4483443XXXXX
083444XXXXX OR +4483444XXXXX
083445XXXXX OR +4483445XXXXX
083446XXXXX OR +4483446XXXXX
083447XXXXX OR +4483447XXXXX
083448XXXXX OR +4483448XXXXX
083449XXXXX OR +4483449XXXXX
083450XXXXX OR +4483450XXXXX
083451XXXXX OR +4483451XXXXX
083452XXXXX OR +4483452XXXXX
083453XXXXX OR +4483453XXXXX
083454XXXXX OR +4483454XXXXX
083455XXXXX OR +4483455XXXXX
083456XXXXX OR +4483456XXXXX
083457XXXXX OR +4483457XXXXX
083458XXXXX OR +4483458XXXXX
083459XXXXX OR +4483459XXXXX
083460XXXXX OR +4483460XXXXX
083461XXXXX OR +4483461XXXXX
083462XXXXX OR +4483462XXXXX
083463XXXXX OR +4483463XXXXX
083464XXXXX OR +4483464XXXXX
083465XXXXX OR +4483465XXXXX
083466XXXXX OR +4483466XXXXX
083467XXXXX OR +4483467XXXXX
083468XXXXX OR +4483468XXXXX
083469XXXXX OR +4483469XXXXX
083470XXXXX OR +4483470XXXXX
083471XXXXX OR +4483471XXXXX
083472XXXXX OR +4483472XXXXX
083473XXXXX OR +4483473XXXXX
083474XXXXX OR +4483474XXXXX
083475XXXXX OR +4483475XXXXX
083476XXXXX OR +4483476XXXXX
083477XXXXX OR +4483477XXXXX
083478XXXXX OR +4483478XXXXX
083479XXXXX OR +4483479XXXXX
083480XXXXX OR +4483480XXXXX
083481XXXXX OR +4483481XXXXX
083482XXXXX OR +4483482XXXXX
083483XXXXX OR +4483483XXXXX
083484XXXXX OR +4483484XXXXX
083485XXXXX OR +4483485XXXXX
083486XXXXX OR +4483486XXXXX
083487XXXXX OR +4483487XXXXX
083488XXXXX OR +4483488XXXXX
083489XXXXX OR +4483489XXXXX
083490XXXXX OR +4483490XXXXX
083491XXXXX OR +4483491XXXXX
083492XXXXX OR +4483492XXXXX
083493XXXXX OR +4483493XXXXX
083494XXXXX OR +4483494XXXXX
083495XXXXX OR +4483495XXXXX
083496XXXXX OR +4483496XXXXX
083497XXXXX OR +4483497XXXXX
083498XXXXX OR +4483498XXXXX
083499XXXXX OR +4483499XXXXX