Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

083801XXXXX OR +4483801XXXXX
083802XXXXX OR +4483802XXXXX
083803XXXXX OR +4483803XXXXX
083804XXXXX OR +4483804XXXXX
083805XXXXX OR +4483805XXXXX
083806XXXXX OR +4483806XXXXX
083807XXXXX OR +4483807XXXXX
083808XXXXX OR +4483808XXXXX
083809XXXXX OR +4483809XXXXX
083810XXXXX OR +4483810XXXXX
083811XXXXX OR +4483811XXXXX
083812XXXXX OR +4483812XXXXX
083813XXXXX OR +4483813XXXXX
083814XXXXX OR +4483814XXXXX
083815XXXXX OR +4483815XXXXX
083816XXXXX OR +4483816XXXXX
083817XXXXX OR +4483817XXXXX
083818XXXXX OR +4483818XXXXX
083819XXXXX OR +4483819XXXXX
083820XXXXX OR +4483820XXXXX
083821XXXXX OR +4483821XXXXX
083822XXXXX OR +4483822XXXXX
083823XXXXX OR +4483823XXXXX
083824XXXXX OR +4483824XXXXX
083825XXXXX OR +4483825XXXXX
083826XXXXX OR +4483826XXXXX
083827XXXXX OR +4483827XXXXX
083828XXXXX OR +4483828XXXXX
083829XXXXX OR +4483829XXXXX
083830XXXXX OR +4483830XXXXX
083831XXXXX OR +4483831XXXXX
083832XXXXX OR +4483832XXXXX
083833XXXXX OR +4483833XXXXX
083834XXXXX OR +4483834XXXXX
083835XXXXX OR +4483835XXXXX
083836XXXXX OR +4483836XXXXX
083837XXXXX OR +4483837XXXXX
083838XXXXX OR +4483838XXXXX
083839XXXXX OR +4483839XXXXX
083840XXXXX OR +4483840XXXXX
083841XXXXX OR +4483841XXXXX
083842XXXXX OR +4483842XXXXX
083843XXXXX OR +4483843XXXXX
083844XXXXX OR +4483844XXXXX
083845XXXXX OR +4483845XXXXX
083846XXXXX OR +4483846XXXXX
083847XXXXX OR +4483847XXXXX
083848XXXXX OR +4483848XXXXX
083849XXXXX OR +4483849XXXXX
083850XXXXX OR +4483850XXXXX
083851XXXXX OR +4483851XXXXX
083852XXXXX OR +4483852XXXXX
083853XXXXX OR +4483853XXXXX
083854XXXXX OR +4483854XXXXX
083855XXXXX OR +4483855XXXXX
083856XXXXX OR +4483856XXXXX
083857XXXXX OR +4483857XXXXX
083858XXXXX OR +4483858XXXXX
083859XXXXX OR +4483859XXXXX
083860XXXXX OR +4483860XXXXX
083861XXXXX OR +4483861XXXXX
083862XXXXX OR +4483862XXXXX
083863XXXXX OR +4483863XXXXX
083864XXXXX OR +4483864XXXXX
083865XXXXX OR +4483865XXXXX
083866XXXXX OR +4483866XXXXX
083867XXXXX OR +4483867XXXXX
083868XXXXX OR +4483868XXXXX
083869XXXXX OR +4483869XXXXX
083870XXXXX OR +4483870XXXXX
083871XXXXX OR +4483871XXXXX
083872XXXXX OR +4483872XXXXX
083873XXXXX OR +4483873XXXXX
083874XXXXX OR +4483874XXXXX
083875XXXXX OR +4483875XXXXX
083876XXXXX OR +4483876XXXXX
083877XXXXX OR +4483877XXXXX
083878XXXXX OR +4483878XXXXX
083879XXXXX OR +4483879XXXXX
083880XXXXX OR +4483880XXXXX
083881XXXXX OR +4483881XXXXX
083882XXXXX OR +4483882XXXXX
083883XXXXX OR +4483883XXXXX
083884XXXXX OR +4483884XXXXX
083885XXXXX OR +4483885XXXXX
083886XXXXX OR +4483886XXXXX
083887XXXXX OR +4483887XXXXX
083888XXXXX OR +4483888XXXXX
083889XXXXX OR +4483889XXXXX
083890XXXXX OR +4483890XXXXX
083891XXXXX OR +4483891XXXXX
083892XXXXX OR +4483892XXXXX
083893XXXXX OR +4483893XXXXX
083894XXXXX OR +4483894XXXXX
083895XXXXX OR +4483895XXXXX
083896XXXXX OR +4483896XXXXX
083897XXXXX OR +4483897XXXXX
083898XXXXX OR +4483898XXXXX
083899XXXXX OR +4483899XXXXX