Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

083901XXXXX OR +4483901XXXXX
083902XXXXX OR +4483902XXXXX
083903XXXXX OR +4483903XXXXX
083904XXXXX OR +4483904XXXXX
083905XXXXX OR +4483905XXXXX
083906XXXXX OR +4483906XXXXX
083907XXXXX OR +4483907XXXXX
083908XXXXX OR +4483908XXXXX
083909XXXXX OR +4483909XXXXX
083910XXXXX OR +4483910XXXXX
083911XXXXX OR +4483911XXXXX
083912XXXXX OR +4483912XXXXX
083913XXXXX OR +4483913XXXXX
083914XXXXX OR +4483914XXXXX
083915XXXXX OR +4483915XXXXX
083916XXXXX OR +4483916XXXXX
083917XXXXX OR +4483917XXXXX
083918XXXXX OR +4483918XXXXX
083919XXXXX OR +4483919XXXXX
083920XXXXX OR +4483920XXXXX
083921XXXXX OR +4483921XXXXX
083922XXXXX OR +4483922XXXXX
083923XXXXX OR +4483923XXXXX
083924XXXXX OR +4483924XXXXX
083925XXXXX OR +4483925XXXXX
083926XXXXX OR +4483926XXXXX
083927XXXXX OR +4483927XXXXX
083928XXXXX OR +4483928XXXXX
083929XXXXX OR +4483929XXXXX
083930XXXXX OR +4483930XXXXX
083931XXXXX OR +4483931XXXXX
083932XXXXX OR +4483932XXXXX
083933XXXXX OR +4483933XXXXX
083934XXXXX OR +4483934XXXXX
083935XXXXX OR +4483935XXXXX
083936XXXXX OR +4483936XXXXX
083937XXXXX OR +4483937XXXXX
083938XXXXX OR +4483938XXXXX
083939XXXXX OR +4483939XXXXX
083940XXXXX OR +4483940XXXXX
083941XXXXX OR +4483941XXXXX
083942XXXXX OR +4483942XXXXX
083943XXXXX OR +4483943XXXXX
083944XXXXX OR +4483944XXXXX
083945XXXXX OR +4483945XXXXX
083946XXXXX OR +4483946XXXXX
083947XXXXX OR +4483947XXXXX
083948XXXXX OR +4483948XXXXX
083949XXXXX OR +4483949XXXXX
083950XXXXX OR +4483950XXXXX
083951XXXXX OR +4483951XXXXX
083952XXXXX OR +4483952XXXXX
083953XXXXX OR +4483953XXXXX
083954XXXXX OR +4483954XXXXX
083955XXXXX OR +4483955XXXXX
083956XXXXX OR +4483956XXXXX
083957XXXXX OR +4483957XXXXX
083958XXXXX OR +4483958XXXXX
083959XXXXX OR +4483959XXXXX
083960XXXXX OR +4483960XXXXX
083961XXXXX OR +4483961XXXXX
083962XXXXX OR +4483962XXXXX
083963XXXXX OR +4483963XXXXX
083964XXXXX OR +4483964XXXXX
083965XXXXX OR +4483965XXXXX
083966XXXXX OR +4483966XXXXX
083967XXXXX OR +4483967XXXXX
083968XXXXX OR +4483968XXXXX
083969XXXXX OR +4483969XXXXX
083970XXXXX OR +4483970XXXXX
083971XXXXX OR +4483971XXXXX
083972XXXXX OR +4483972XXXXX
083973XXXXX OR +4483973XXXXX
083974XXXXX OR +4483974XXXXX
083975XXXXX OR +4483975XXXXX
083976XXXXX OR +4483976XXXXX
083977XXXXX OR +4483977XXXXX
083978XXXXX OR +4483978XXXXX
083979XXXXX OR +4483979XXXXX
083980XXXXX OR +4483980XXXXX
083981XXXXX OR +4483981XXXXX
083982XXXXX OR +4483982XXXXX
083983XXXXX OR +4483983XXXXX
083984XXXXX OR +4483984XXXXX
083985XXXXX OR +4483985XXXXX
083986XXXXX OR +4483986XXXXX
083987XXXXX OR +4483987XXXXX
083988XXXXX OR +4483988XXXXX
083989XXXXX OR +4483989XXXXX
083990XXXXX OR +4483990XXXXX
083991XXXXX OR +4483991XXXXX
083992XXXXX OR +4483992XXXXX
083993XXXXX OR +4483993XXXXX
083994XXXXX OR +4483994XXXXX
083995XXXXX OR +4483995XXXXX
083996XXXXX OR +4483996XXXXX
083997XXXXX OR +4483997XXXXX
083998XXXXX OR +4483998XXXXX
083999XXXXX OR +4483999XXXXX