Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

084001XXXXX OR +4484001XXXXX
084002XXXXX OR +4484002XXXXX
084003XXXXX OR +4484003XXXXX
084004XXXXX OR +4484004XXXXX
084005XXXXX OR +4484005XXXXX
084006XXXXX OR +4484006XXXXX
084007XXXXX OR +4484007XXXXX
084008XXXXX OR +4484008XXXXX
084009XXXXX OR +4484009XXXXX
084010XXXXX OR +4484010XXXXX
084011XXXXX OR +4484011XXXXX
084012XXXXX OR +4484012XXXXX
084013XXXXX OR +4484013XXXXX
084014XXXXX OR +4484014XXXXX
084015XXXXX OR +4484015XXXXX
084016XXXXX OR +4484016XXXXX
084017XXXXX OR +4484017XXXXX
084018XXXXX OR +4484018XXXXX
084019XXXXX OR +4484019XXXXX
084020XXXXX OR +4484020XXXXX
084021XXXXX OR +4484021XXXXX
084022XXXXX OR +4484022XXXXX
084023XXXXX OR +4484023XXXXX
084024XXXXX OR +4484024XXXXX
084025XXXXX OR +4484025XXXXX
084026XXXXX OR +4484026XXXXX
084027XXXXX OR +4484027XXXXX
084028XXXXX OR +4484028XXXXX
084029XXXXX OR +4484029XXXXX
084030XXXXX OR +4484030XXXXX
084031XXXXX OR +4484031XXXXX
084032XXXXX OR +4484032XXXXX
084033XXXXX OR +4484033XXXXX
084034XXXXX OR +4484034XXXXX
084035XXXXX OR +4484035XXXXX
084036XXXXX OR +4484036XXXXX
084037XXXXX OR +4484037XXXXX
084038XXXXX OR +4484038XXXXX
084039XXXXX OR +4484039XXXXX
084040XXXXX OR +4484040XXXXX
084041XXXXX OR +4484041XXXXX
084042XXXXX OR +4484042XXXXX
084043XXXXX OR +4484043XXXXX
084044XXXXX OR +4484044XXXXX
084045XXXXX OR +4484045XXXXX
084046XXXXX OR +4484046XXXXX
084047XXXXX OR +4484047XXXXX
084048XXXXX OR +4484048XXXXX
084049XXXXX OR +4484049XXXXX
084050XXXXX OR +4484050XXXXX
084051XXXXX OR +4484051XXXXX
084052XXXXX OR +4484052XXXXX
084053XXXXX OR +4484053XXXXX
084054XXXXX OR +4484054XXXXX
084055XXXXX OR +4484055XXXXX
084056XXXXX OR +4484056XXXXX
084057XXXXX OR +4484057XXXXX
084058XXXXX OR +4484058XXXXX
084059XXXXX OR +4484059XXXXX
084060XXXXX OR +4484060XXXXX
084061XXXXX OR +4484061XXXXX
084062XXXXX OR +4484062XXXXX
084063XXXXX OR +4484063XXXXX
084064XXXXX OR +4484064XXXXX
084065XXXXX OR +4484065XXXXX
084066XXXXX OR +4484066XXXXX
084067XXXXX OR +4484067XXXXX
084068XXXXX OR +4484068XXXXX
084069XXXXX OR +4484069XXXXX
084070XXXXX OR +4484070XXXXX
084071XXXXX OR +4484071XXXXX
084072XXXXX OR +4484072XXXXX
084073XXXXX OR +4484073XXXXX
084074XXXXX OR +4484074XXXXX
084075XXXXX OR +4484075XXXXX
084076XXXXX OR +4484076XXXXX
084077XXXXX OR +4484077XXXXX
084078XXXXX OR +4484078XXXXX
084079XXXXX OR +4484079XXXXX
084080XXXXX OR +4484080XXXXX
084081XXXXX OR +4484081XXXXX
084082XXXXX OR +4484082XXXXX
084083XXXXX OR +4484083XXXXX
084084XXXXX OR +4484084XXXXX
084085XXXXX OR +4484085XXXXX
084086XXXXX OR +4484086XXXXX
084087XXXXX OR +4484087XXXXX
084088XXXXX OR +4484088XXXXX
084089XXXXX OR +4484089XXXXX
084090XXXXX OR +4484090XXXXX
084091XXXXX OR +4484091XXXXX
084092XXXXX OR +4484092XXXXX
084093XXXXX OR +4484093XXXXX
084094XXXXX OR +4484094XXXXX
084095XXXXX OR +4484095XXXXX
084096XXXXX OR +4484096XXXXX
084097XXXXX OR +4484097XXXXX
084098XXXXX OR +4484098XXXXX
084099XXXXX OR +4484099XXXXX