Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

084101XXXXX OR +4484101XXXXX
084102XXXXX OR +4484102XXXXX
084103XXXXX OR +4484103XXXXX
084104XXXXX OR +4484104XXXXX
084105XXXXX OR +4484105XXXXX
084106XXXXX OR +4484106XXXXX
084107XXXXX OR +4484107XXXXX
084108XXXXX OR +4484108XXXXX
084109XXXXX OR +4484109XXXXX
084110XXXXX OR +4484110XXXXX
084111XXXXX OR +4484111XXXXX
084112XXXXX OR +4484112XXXXX
084113XXXXX OR +4484113XXXXX
084114XXXXX OR +4484114XXXXX
084115XXXXX OR +4484115XXXXX
084116XXXXX OR +4484116XXXXX
084117XXXXX OR +4484117XXXXX
084118XXXXX OR +4484118XXXXX
084119XXXXX OR +4484119XXXXX
084120XXXXX OR +4484120XXXXX
084121XXXXX OR +4484121XXXXX
084122XXXXX OR +4484122XXXXX
084123XXXXX OR +4484123XXXXX
084124XXXXX OR +4484124XXXXX
084125XXXXX OR +4484125XXXXX
084126XXXXX OR +4484126XXXXX
084127XXXXX OR +4484127XXXXX
084128XXXXX OR +4484128XXXXX
084129XXXXX OR +4484129XXXXX
084130XXXXX OR +4484130XXXXX
084131XXXXX OR +4484131XXXXX
084132XXXXX OR +4484132XXXXX
084133XXXXX OR +4484133XXXXX
084134XXXXX OR +4484134XXXXX
084135XXXXX OR +4484135XXXXX
084136XXXXX OR +4484136XXXXX
084137XXXXX OR +4484137XXXXX
084138XXXXX OR +4484138XXXXX
084139XXXXX OR +4484139XXXXX
084140XXXXX OR +4484140XXXXX
084141XXXXX OR +4484141XXXXX
084142XXXXX OR +4484142XXXXX
084143XXXXX OR +4484143XXXXX
084144XXXXX OR +4484144XXXXX
084145XXXXX OR +4484145XXXXX
084146XXXXX OR +4484146XXXXX
084147XXXXX OR +4484147XXXXX
084148XXXXX OR +4484148XXXXX
084149XXXXX OR +4484149XXXXX
084150XXXXX OR +4484150XXXXX
084151XXXXX OR +4484151XXXXX
084152XXXXX OR +4484152XXXXX
084153XXXXX OR +4484153XXXXX
084154XXXXX OR +4484154XXXXX
084155XXXXX OR +4484155XXXXX
084156XXXXX OR +4484156XXXXX
084157XXXXX OR +4484157XXXXX
084158XXXXX OR +4484158XXXXX
084159XXXXX OR +4484159XXXXX
084160XXXXX OR +4484160XXXXX
084161XXXXX OR +4484161XXXXX
084162XXXXX OR +4484162XXXXX
084163XXXXX OR +4484163XXXXX
084164XXXXX OR +4484164XXXXX
084165XXXXX OR +4484165XXXXX
084166XXXXX OR +4484166XXXXX
084167XXXXX OR +4484167XXXXX
084168XXXXX OR +4484168XXXXX
084169XXXXX OR +4484169XXXXX
084170XXXXX OR +4484170XXXXX
084171XXXXX OR +4484171XXXXX
084172XXXXX OR +4484172XXXXX
084173XXXXX OR +4484173XXXXX
084174XXXXX OR +4484174XXXXX
084175XXXXX OR +4484175XXXXX
084176XXXXX OR +4484176XXXXX
084177XXXXX OR +4484177XXXXX
084178XXXXX OR +4484178XXXXX
084179XXXXX OR +4484179XXXXX
084180XXXXX OR +4484180XXXXX
084181XXXXX OR +4484181XXXXX
084182XXXXX OR +4484182XXXXX
084183XXXXX OR +4484183XXXXX
084184XXXXX OR +4484184XXXXX
084185XXXXX OR +4484185XXXXX
084186XXXXX OR +4484186XXXXX
084187XXXXX OR +4484187XXXXX
084188XXXXX OR +4484188XXXXX
084189XXXXX OR +4484189XXXXX
084190XXXXX OR +4484190XXXXX
084191XXXXX OR +4484191XXXXX
084192XXXXX OR +4484192XXXXX
084193XXXXX OR +4484193XXXXX
084194XXXXX OR +4484194XXXXX
084195XXXXX OR +4484195XXXXX
084196XXXXX OR +4484196XXXXX
084197XXXXX OR +4484197XXXXX
084198XXXXX OR +4484198XXXXX
084199XXXXX OR +4484199XXXXX