Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

084201XXXXX OR +4484201XXXXX
084202XXXXX OR +4484202XXXXX
084203XXXXX OR +4484203XXXXX
084204XXXXX OR +4484204XXXXX
084205XXXXX OR +4484205XXXXX
084206XXXXX OR +4484206XXXXX
084207XXXXX OR +4484207XXXXX
084208XXXXX OR +4484208XXXXX
084209XXXXX OR +4484209XXXXX
084210XXXXX OR +4484210XXXXX
084211XXXXX OR +4484211XXXXX
084212XXXXX OR +4484212XXXXX
084213XXXXX OR +4484213XXXXX
084214XXXXX OR +4484214XXXXX
084215XXXXX OR +4484215XXXXX
084216XXXXX OR +4484216XXXXX
084217XXXXX OR +4484217XXXXX
084218XXXXX OR +4484218XXXXX
084219XXXXX OR +4484219XXXXX
084220XXXXX OR +4484220XXXXX
084221XXXXX OR +4484221XXXXX
084222XXXXX OR +4484222XXXXX
084223XXXXX OR +4484223XXXXX
084224XXXXX OR +4484224XXXXX
084225XXXXX OR +4484225XXXXX
084226XXXXX OR +4484226XXXXX
084227XXXXX OR +4484227XXXXX
084228XXXXX OR +4484228XXXXX
084229XXXXX OR +4484229XXXXX
084230XXXXX OR +4484230XXXXX
084231XXXXX OR +4484231XXXXX
084232XXXXX OR +4484232XXXXX
084233XXXXX OR +4484233XXXXX
084234XXXXX OR +4484234XXXXX
084235XXXXX OR +4484235XXXXX
084236XXXXX OR +4484236XXXXX
084237XXXXX OR +4484237XXXXX
084238XXXXX OR +4484238XXXXX
084239XXXXX OR +4484239XXXXX
084240XXXXX OR +4484240XXXXX
084241XXXXX OR +4484241XXXXX
084242XXXXX OR +4484242XXXXX
084243XXXXX OR +4484243XXXXX
084244XXXXX OR +4484244XXXXX
084245XXXXX OR +4484245XXXXX
084246XXXXX OR +4484246XXXXX
084247XXXXX OR +4484247XXXXX
084248XXXXX OR +4484248XXXXX
084249XXXXX OR +4484249XXXXX
084250XXXXX OR +4484250XXXXX
084251XXXXX OR +4484251XXXXX
084252XXXXX OR +4484252XXXXX
084253XXXXX OR +4484253XXXXX
084254XXXXX OR +4484254XXXXX
084255XXXXX OR +4484255XXXXX
084256XXXXX OR +4484256XXXXX
084257XXXXX OR +4484257XXXXX
084258XXXXX OR +4484258XXXXX
084259XXXXX OR +4484259XXXXX
084260XXXXX OR +4484260XXXXX
084261XXXXX OR +4484261XXXXX
084262XXXXX OR +4484262XXXXX
084263XXXXX OR +4484263XXXXX
084264XXXXX OR +4484264XXXXX
084265XXXXX OR +4484265XXXXX
084266XXXXX OR +4484266XXXXX
084267XXXXX OR +4484267XXXXX
084268XXXXX OR +4484268XXXXX
084269XXXXX OR +4484269XXXXX
084270XXXXX OR +4484270XXXXX
084271XXXXX OR +4484271XXXXX
084272XXXXX OR +4484272XXXXX
084273XXXXX OR +4484273XXXXX
084274XXXXX OR +4484274XXXXX
084275XXXXX OR +4484275XXXXX
084276XXXXX OR +4484276XXXXX
084277XXXXX OR +4484277XXXXX
084278XXXXX OR +4484278XXXXX
084279XXXXX OR +4484279XXXXX
084280XXXXX OR +4484280XXXXX
084281XXXXX OR +4484281XXXXX
084282XXXXX OR +4484282XXXXX
084283XXXXX OR +4484283XXXXX
084284XXXXX OR +4484284XXXXX
084285XXXXX OR +4484285XXXXX
084286XXXXX OR +4484286XXXXX
084287XXXXX OR +4484287XXXXX
084288XXXXX OR +4484288XXXXX
084289XXXXX OR +4484289XXXXX
084290XXXXX OR +4484290XXXXX
084291XXXXX OR +4484291XXXXX
084292XXXXX OR +4484292XXXXX
084293XXXXX OR +4484293XXXXX
084294XXXXX OR +4484294XXXXX
084295XXXXX OR +4484295XXXXX
084296XXXXX OR +4484296XXXXX
084297XXXXX OR +4484297XXXXX
084298XXXXX OR +4484298XXXXX
084299XXXXX OR +4484299XXXXX