Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

084301XXXXX OR +4484301XXXXX
084302XXXXX OR +4484302XXXXX
084303XXXXX OR +4484303XXXXX
084304XXXXX OR +4484304XXXXX
084305XXXXX OR +4484305XXXXX
084306XXXXX OR +4484306XXXXX
084307XXXXX OR +4484307XXXXX
084308XXXXX OR +4484308XXXXX
084309XXXXX OR +4484309XXXXX
084310XXXXX OR +4484310XXXXX
084311XXXXX OR +4484311XXXXX
084312XXXXX OR +4484312XXXXX
084313XXXXX OR +4484313XXXXX
084314XXXXX OR +4484314XXXXX
084315XXXXX OR +4484315XXXXX
084316XXXXX OR +4484316XXXXX
084317XXXXX OR +4484317XXXXX
084318XXXXX OR +4484318XXXXX
084319XXXXX OR +4484319XXXXX
084320XXXXX OR +4484320XXXXX
084321XXXXX OR +4484321XXXXX
084322XXXXX OR +4484322XXXXX
084323XXXXX OR +4484323XXXXX
084324XXXXX OR +4484324XXXXX
084325XXXXX OR +4484325XXXXX
084326XXXXX OR +4484326XXXXX
084327XXXXX OR +4484327XXXXX
084328XXXXX OR +4484328XXXXX
084329XXXXX OR +4484329XXXXX
084330XXXXX OR +4484330XXXXX
084331XXXXX OR +4484331XXXXX
084332XXXXX OR +4484332XXXXX
084333XXXXX OR +4484333XXXXX
084334XXXXX OR +4484334XXXXX
084335XXXXX OR +4484335XXXXX
084336XXXXX OR +4484336XXXXX
084337XXXXX OR +4484337XXXXX
084338XXXXX OR +4484338XXXXX
084339XXXXX OR +4484339XXXXX
084340XXXXX OR +4484340XXXXX
084341XXXXX OR +4484341XXXXX
084342XXXXX OR +4484342XXXXX
084343XXXXX OR +4484343XXXXX
084344XXXXX OR +4484344XXXXX
084345XXXXX OR +4484345XXXXX
084346XXXXX OR +4484346XXXXX
084347XXXXX OR +4484347XXXXX
084348XXXXX OR +4484348XXXXX
084349XXXXX OR +4484349XXXXX
084350XXXXX OR +4484350XXXXX
084351XXXXX OR +4484351XXXXX
084352XXXXX OR +4484352XXXXX
084353XXXXX OR +4484353XXXXX
084354XXXXX OR +4484354XXXXX
084355XXXXX OR +4484355XXXXX
084356XXXXX OR +4484356XXXXX
084357XXXXX OR +4484357XXXXX
084358XXXXX OR +4484358XXXXX
084359XXXXX OR +4484359XXXXX
084360XXXXX OR +4484360XXXXX
084361XXXXX OR +4484361XXXXX
084362XXXXX OR +4484362XXXXX
084363XXXXX OR +4484363XXXXX
084364XXXXX OR +4484364XXXXX
084365XXXXX OR +4484365XXXXX
084366XXXXX OR +4484366XXXXX
084367XXXXX OR +4484367XXXXX
084368XXXXX OR +4484368XXXXX
084369XXXXX OR +4484369XXXXX
084370XXXXX OR +4484370XXXXX
084371XXXXX OR +4484371XXXXX
084372XXXXX OR +4484372XXXXX
084373XXXXX OR +4484373XXXXX
084374XXXXX OR +4484374XXXXX
084375XXXXX OR +4484375XXXXX
084376XXXXX OR +4484376XXXXX
084377XXXXX OR +4484377XXXXX
084378XXXXX OR +4484378XXXXX
084379XXXXX OR +4484379XXXXX
084380XXXXX OR +4484380XXXXX
084381XXXXX OR +4484381XXXXX
084382XXXXX OR +4484382XXXXX
084383XXXXX OR +4484383XXXXX
084384XXXXX OR +4484384XXXXX
084385XXXXX OR +4484385XXXXX
084386XXXXX OR +4484386XXXXX
084387XXXXX OR +4484387XXXXX
084388XXXXX OR +4484388XXXXX
084389XXXXX OR +4484389XXXXX
084390XXXXX OR +4484390XXXXX
084391XXXXX OR +4484391XXXXX
084392XXXXX OR +4484392XXXXX
084393XXXXX OR +4484393XXXXX
084394XXXXX OR +4484394XXXXX
084395XXXXX OR +4484395XXXXX
084396XXXXX OR +4484396XXXXX
084397XXXXX OR +4484397XXXXX
084398XXXXX OR +4484398XXXXX
084399XXXXX OR +4484399XXXXX