Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

084401XXXXX OR +4484401XXXXX
084402XXXXX OR +4484402XXXXX
084403XXXXX OR +4484403XXXXX
084404XXXXX OR +4484404XXXXX
084405XXXXX OR +4484405XXXXX
084406XXXXX OR +4484406XXXXX
084407XXXXX OR +4484407XXXXX
084408XXXXX OR +4484408XXXXX
084409XXXXX OR +4484409XXXXX
084410XXXXX OR +4484410XXXXX
084411XXXXX OR +4484411XXXXX
084412XXXXX OR +4484412XXXXX
084413XXXXX OR +4484413XXXXX
084414XXXXX OR +4484414XXXXX
084415XXXXX OR +4484415XXXXX
084416XXXXX OR +4484416XXXXX
084417XXXXX OR +4484417XXXXX
084418XXXXX OR +4484418XXXXX
084419XXXXX OR +4484419XXXXX
084420XXXXX OR +4484420XXXXX
084421XXXXX OR +4484421XXXXX
084422XXXXX OR +4484422XXXXX
084423XXXXX OR +4484423XXXXX
084424XXXXX OR +4484424XXXXX
084425XXXXX OR +4484425XXXXX
084426XXXXX OR +4484426XXXXX
084427XXXXX OR +4484427XXXXX
084428XXXXX OR +4484428XXXXX
084429XXXXX OR +4484429XXXXX
084430XXXXX OR +4484430XXXXX
084431XXXXX OR +4484431XXXXX
084432XXXXX OR +4484432XXXXX
084433XXXXX OR +4484433XXXXX
084434XXXXX OR +4484434XXXXX
084435XXXXX OR +4484435XXXXX
084436XXXXX OR +4484436XXXXX
084437XXXXX OR +4484437XXXXX
084438XXXXX OR +4484438XXXXX
084439XXXXX OR +4484439XXXXX
084440XXXXX OR +4484440XXXXX
084441XXXXX OR +4484441XXXXX
084442XXXXX OR +4484442XXXXX
084443XXXXX OR +4484443XXXXX
084444XXXXX OR +4484444XXXXX
084445XXXXX OR +4484445XXXXX
084446XXXXX OR +4484446XXXXX
084447XXXXX OR +4484447XXXXX
084448XXXXX OR +4484448XXXXX
084449XXXXX OR +4484449XXXXX
084450XXXXX OR +4484450XXXXX
084451XXXXX OR +4484451XXXXX
084452XXXXX OR +4484452XXXXX
084453XXXXX OR +4484453XXXXX
084454XXXXX OR +4484454XXXXX
084455XXXXX OR +4484455XXXXX
084456XXXXX OR +4484456XXXXX
084457XXXXX OR +4484457XXXXX
084458XXXXX OR +4484458XXXXX
084459XXXXX OR +4484459XXXXX
084460XXXXX OR +4484460XXXXX
084461XXXXX OR +4484461XXXXX
084462XXXXX OR +4484462XXXXX
084463XXXXX OR +4484463XXXXX
084464XXXXX OR +4484464XXXXX
084465XXXXX OR +4484465XXXXX
084466XXXXX OR +4484466XXXXX
084467XXXXX OR +4484467XXXXX
084468XXXXX OR +4484468XXXXX
084469XXXXX OR +4484469XXXXX
084470XXXXX OR +4484470XXXXX
084471XXXXX OR +4484471XXXXX
084472XXXXX OR +4484472XXXXX
084473XXXXX OR +4484473XXXXX
084474XXXXX OR +4484474XXXXX
084475XXXXX OR +4484475XXXXX
084476XXXXX OR +4484476XXXXX
084477XXXXX OR +4484477XXXXX
084478XXXXX OR +4484478XXXXX
084479XXXXX OR +4484479XXXXX
084480XXXXX OR +4484480XXXXX
084481XXXXX OR +4484481XXXXX
084482XXXXX OR +4484482XXXXX
084483XXXXX OR +4484483XXXXX
084484XXXXX OR +4484484XXXXX
084485XXXXX OR +4484485XXXXX
084486XXXXX OR +4484486XXXXX
084487XXXXX OR +4484487XXXXX
084488XXXXX OR +4484488XXXXX
084489XXXXX OR +4484489XXXXX
084490XXXXX OR +4484490XXXXX
084491XXXXX OR +4484491XXXXX
084492XXXXX OR +4484492XXXXX
084493XXXXX OR +4484493XXXXX
084494XXXXX OR +4484494XXXXX
084495XXXXX OR +4484495XXXXX
084496XXXXX OR +4484496XXXXX
084497XXXXX OR +4484497XXXXX
084498XXXXX OR +4484498XXXXX
084499XXXXX OR +4484499XXXXX