Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

084501XXXXX OR +4484501XXXXX
084502XXXXX OR +4484502XXXXX
084503XXXXX OR +4484503XXXXX
084504XXXXX OR +4484504XXXXX
084505XXXXX OR +4484505XXXXX
084506XXXXX OR +4484506XXXXX
084507XXXXX OR +4484507XXXXX
084508XXXXX OR +4484508XXXXX
084509XXXXX OR +4484509XXXXX
084510XXXXX OR +4484510XXXXX
084511XXXXX OR +4484511XXXXX
084512XXXXX OR +4484512XXXXX
084513XXXXX OR +4484513XXXXX
084514XXXXX OR +4484514XXXXX
084515XXXXX OR +4484515XXXXX
084516XXXXX OR +4484516XXXXX
084517XXXXX OR +4484517XXXXX
084518XXXXX OR +4484518XXXXX
084519XXXXX OR +4484519XXXXX
084520XXXXX OR +4484520XXXXX
084521XXXXX OR +4484521XXXXX
084522XXXXX OR +4484522XXXXX
084523XXXXX OR +4484523XXXXX
084524XXXXX OR +4484524XXXXX
084525XXXXX OR +4484525XXXXX
084526XXXXX OR +4484526XXXXX
084527XXXXX OR +4484527XXXXX
084528XXXXX OR +4484528XXXXX
084529XXXXX OR +4484529XXXXX
084530XXXXX OR +4484530XXXXX
084531XXXXX OR +4484531XXXXX
084532XXXXX OR +4484532XXXXX
084533XXXXX OR +4484533XXXXX
084534XXXXX OR +4484534XXXXX
084535XXXXX OR +4484535XXXXX
084536XXXXX OR +4484536XXXXX
084537XXXXX OR +4484537XXXXX
084538XXXXX OR +4484538XXXXX
084539XXXXX OR +4484539XXXXX
084540XXXXX OR +4484540XXXXX
084541XXXXX OR +4484541XXXXX
084542XXXXX OR +4484542XXXXX
084543XXXXX OR +4484543XXXXX
084544XXXXX OR +4484544XXXXX
084545XXXXX OR +4484545XXXXX
084546XXXXX OR +4484546XXXXX
084547XXXXX OR +4484547XXXXX
084548XXXXX OR +4484548XXXXX
084549XXXXX OR +4484549XXXXX
084550XXXXX OR +4484550XXXXX
084551XXXXX OR +4484551XXXXX
084552XXXXX OR +4484552XXXXX
084553XXXXX OR +4484553XXXXX
084554XXXXX OR +4484554XXXXX
084555XXXXX OR +4484555XXXXX
084556XXXXX OR +4484556XXXXX
084557XXXXX OR +4484557XXXXX
084558XXXXX OR +4484558XXXXX
084559XXXXX OR +4484559XXXXX
084560XXXXX OR +4484560XXXXX
084561XXXXX OR +4484561XXXXX
084562XXXXX OR +4484562XXXXX
084563XXXXX OR +4484563XXXXX
084564XXXXX OR +4484564XXXXX
084565XXXXX OR +4484565XXXXX
084566XXXXX OR +4484566XXXXX
084567XXXXX OR +4484567XXXXX
084568XXXXX OR +4484568XXXXX
084569XXXXX OR +4484569XXXXX
084570XXXXX OR +4484570XXXXX
084571XXXXX OR +4484571XXXXX
084572XXXXX OR +4484572XXXXX
084573XXXXX OR +4484573XXXXX
084574XXXXX OR +4484574XXXXX
084575XXXXX OR +4484575XXXXX
084576XXXXX OR +4484576XXXXX
084577XXXXX OR +4484577XXXXX
084578XXXXX OR +4484578XXXXX
084579XXXXX OR +4484579XXXXX
084580XXXXX OR +4484580XXXXX
084581XXXXX OR +4484581XXXXX
084582XXXXX OR +4484582XXXXX
084583XXXXX OR +4484583XXXXX
084584XXXXX OR +4484584XXXXX
084585XXXXX OR +4484585XXXXX
084586XXXXX OR +4484586XXXXX
084587XXXXX OR +4484587XXXXX
084588XXXXX OR +4484588XXXXX
084589XXXXX OR +4484589XXXXX
084590XXXXX OR +4484590XXXXX
084591XXXXX OR +4484591XXXXX
084592XXXXX OR +4484592XXXXX
084593XXXXX OR +4484593XXXXX
084594XXXXX OR +4484594XXXXX
084595XXXXX OR +4484595XXXXX
084596XXXXX OR +4484596XXXXX
084597XXXXX OR +4484597XXXXX
084598XXXXX OR +4484598XXXXX
084599XXXXX OR +4484599XXXXX