Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

084601XXXXX OR +4484601XXXXX
084602XXXXX OR +4484602XXXXX
084603XXXXX OR +4484603XXXXX
084604XXXXX OR +4484604XXXXX
084605XXXXX OR +4484605XXXXX
084606XXXXX OR +4484606XXXXX
084607XXXXX OR +4484607XXXXX
084608XXXXX OR +4484608XXXXX
084609XXXXX OR +4484609XXXXX
084610XXXXX OR +4484610XXXXX
084611XXXXX OR +4484611XXXXX
084612XXXXX OR +4484612XXXXX
084613XXXXX OR +4484613XXXXX
084614XXXXX OR +4484614XXXXX
084615XXXXX OR +4484615XXXXX
084616XXXXX OR +4484616XXXXX
084617XXXXX OR +4484617XXXXX
084618XXXXX OR +4484618XXXXX
084619XXXXX OR +4484619XXXXX
084620XXXXX OR +4484620XXXXX
084621XXXXX OR +4484621XXXXX
084622XXXXX OR +4484622XXXXX
084623XXXXX OR +4484623XXXXX
084624XXXXX OR +4484624XXXXX
084625XXXXX OR +4484625XXXXX
084626XXXXX OR +4484626XXXXX
084627XXXXX OR +4484627XXXXX
084628XXXXX OR +4484628XXXXX
084629XXXXX OR +4484629XXXXX
084630XXXXX OR +4484630XXXXX
084631XXXXX OR +4484631XXXXX
084632XXXXX OR +4484632XXXXX
084633XXXXX OR +4484633XXXXX
084634XXXXX OR +4484634XXXXX
084635XXXXX OR +4484635XXXXX
084636XXXXX OR +4484636XXXXX
084637XXXXX OR +4484637XXXXX
084638XXXXX OR +4484638XXXXX
084639XXXXX OR +4484639XXXXX
084640XXXXX OR +4484640XXXXX
084641XXXXX OR +4484641XXXXX
084642XXXXX OR +4484642XXXXX
084643XXXXX OR +4484643XXXXX
084644XXXXX OR +4484644XXXXX
084645XXXXX OR +4484645XXXXX
084646XXXXX OR +4484646XXXXX
084647XXXXX OR +4484647XXXXX
084648XXXXX OR +4484648XXXXX
084649XXXXX OR +4484649XXXXX
084650XXXXX OR +4484650XXXXX
084651XXXXX OR +4484651XXXXX
084652XXXXX OR +4484652XXXXX
084653XXXXX OR +4484653XXXXX
084654XXXXX OR +4484654XXXXX
084655XXXXX OR +4484655XXXXX
084656XXXXX OR +4484656XXXXX
084657XXXXX OR +4484657XXXXX
084658XXXXX OR +4484658XXXXX
084659XXXXX OR +4484659XXXXX
084660XXXXX OR +4484660XXXXX
084661XXXXX OR +4484661XXXXX
084662XXXXX OR +4484662XXXXX
084663XXXXX OR +4484663XXXXX
084664XXXXX OR +4484664XXXXX
084665XXXXX OR +4484665XXXXX
084666XXXXX OR +4484666XXXXX
084667XXXXX OR +4484667XXXXX
084668XXXXX OR +4484668XXXXX
084669XXXXX OR +4484669XXXXX
084670XXXXX OR +4484670XXXXX
084671XXXXX OR +4484671XXXXX
084672XXXXX OR +4484672XXXXX
084673XXXXX OR +4484673XXXXX
084674XXXXX OR +4484674XXXXX
084675XXXXX OR +4484675XXXXX
084676XXXXX OR +4484676XXXXX
084677XXXXX OR +4484677XXXXX
084678XXXXX OR +4484678XXXXX
084679XXXXX OR +4484679XXXXX
084680XXXXX OR +4484680XXXXX
084681XXXXX OR +4484681XXXXX
084682XXXXX OR +4484682XXXXX
084683XXXXX OR +4484683XXXXX
084684XXXXX OR +4484684XXXXX
084685XXXXX OR +4484685XXXXX
084686XXXXX OR +4484686XXXXX
084687XXXXX OR +4484687XXXXX
084688XXXXX OR +4484688XXXXX
084689XXXXX OR +4484689XXXXX
084690XXXXX OR +4484690XXXXX
084691XXXXX OR +4484691XXXXX
084692XXXXX OR +4484692XXXXX
084693XXXXX OR +4484693XXXXX
084694XXXXX OR +4484694XXXXX
084695XXXXX OR +4484695XXXXX
084696XXXXX OR +4484696XXXXX
084697XXXXX OR +4484697XXXXX
084698XXXXX OR +4484698XXXXX
084699XXXXX OR +4484699XXXXX