Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

084701XXXXX OR +4484701XXXXX
084702XXXXX OR +4484702XXXXX
084703XXXXX OR +4484703XXXXX
084704XXXXX OR +4484704XXXXX
084705XXXXX OR +4484705XXXXX
084706XXXXX OR +4484706XXXXX
084707XXXXX OR +4484707XXXXX
084708XXXXX OR +4484708XXXXX
084709XXXXX OR +4484709XXXXX
084710XXXXX OR +4484710XXXXX
084711XXXXX OR +4484711XXXXX
084712XXXXX OR +4484712XXXXX
084713XXXXX OR +4484713XXXXX
084714XXXXX OR +4484714XXXXX
084715XXXXX OR +4484715XXXXX
084716XXXXX OR +4484716XXXXX
084717XXXXX OR +4484717XXXXX
084718XXXXX OR +4484718XXXXX
084719XXXXX OR +4484719XXXXX
084720XXXXX OR +4484720XXXXX
084721XXXXX OR +4484721XXXXX
084722XXXXX OR +4484722XXXXX
084723XXXXX OR +4484723XXXXX
084724XXXXX OR +4484724XXXXX
084725XXXXX OR +4484725XXXXX
084726XXXXX OR +4484726XXXXX
084727XXXXX OR +4484727XXXXX
084728XXXXX OR +4484728XXXXX
084729XXXXX OR +4484729XXXXX
084730XXXXX OR +4484730XXXXX
084731XXXXX OR +4484731XXXXX
084732XXXXX OR +4484732XXXXX
084733XXXXX OR +4484733XXXXX
084734XXXXX OR +4484734XXXXX
084735XXXXX OR +4484735XXXXX
084736XXXXX OR +4484736XXXXX
084737XXXXX OR +4484737XXXXX
084738XXXXX OR +4484738XXXXX
084739XXXXX OR +4484739XXXXX
084740XXXXX OR +4484740XXXXX
084741XXXXX OR +4484741XXXXX
084742XXXXX OR +4484742XXXXX
084743XXXXX OR +4484743XXXXX
084744XXXXX OR +4484744XXXXX
084745XXXXX OR +4484745XXXXX
084746XXXXX OR +4484746XXXXX
084747XXXXX OR +4484747XXXXX
084748XXXXX OR +4484748XXXXX
084749XXXXX OR +4484749XXXXX
084750XXXXX OR +4484750XXXXX
084751XXXXX OR +4484751XXXXX
084752XXXXX OR +4484752XXXXX
084753XXXXX OR +4484753XXXXX
084754XXXXX OR +4484754XXXXX
084755XXXXX OR +4484755XXXXX
084756XXXXX OR +4484756XXXXX
084757XXXXX OR +4484757XXXXX
084758XXXXX OR +4484758XXXXX
084759XXXXX OR +4484759XXXXX
084760XXXXX OR +4484760XXXXX
084761XXXXX OR +4484761XXXXX
084762XXXXX OR +4484762XXXXX
084763XXXXX OR +4484763XXXXX
084764XXXXX OR +4484764XXXXX
084765XXXXX OR +4484765XXXXX
084766XXXXX OR +4484766XXXXX
084767XXXXX OR +4484767XXXXX
084768XXXXX OR +4484768XXXXX
084769XXXXX OR +4484769XXXXX
084770XXXXX OR +4484770XXXXX
084771XXXXX OR +4484771XXXXX
084772XXXXX OR +4484772XXXXX
084773XXXXX OR +4484773XXXXX
084774XXXXX OR +4484774XXXXX
084775XXXXX OR +4484775XXXXX
084776XXXXX OR +4484776XXXXX
084777XXXXX OR +4484777XXXXX
084778XXXXX OR +4484778XXXXX
084779XXXXX OR +4484779XXXXX
084780XXXXX OR +4484780XXXXX
084781XXXXX OR +4484781XXXXX
084782XXXXX OR +4484782XXXXX
084783XXXXX OR +4484783XXXXX
084784XXXXX OR +4484784XXXXX
084785XXXXX OR +4484785XXXXX
084786XXXXX OR +4484786XXXXX
084787XXXXX OR +4484787XXXXX
084788XXXXX OR +4484788XXXXX
084789XXXXX OR +4484789XXXXX
084790XXXXX OR +4484790XXXXX
084791XXXXX OR +4484791XXXXX
084792XXXXX OR +4484792XXXXX
084793XXXXX OR +4484793XXXXX
084794XXXXX OR +4484794XXXXX
084795XXXXX OR +4484795XXXXX
084796XXXXX OR +4484796XXXXX
084797XXXXX OR +4484797XXXXX
084798XXXXX OR +4484798XXXXX
084799XXXXX OR +4484799XXXXX