Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

084801XXXXX OR +4484801XXXXX
084802XXXXX OR +4484802XXXXX
084803XXXXX OR +4484803XXXXX
084804XXXXX OR +4484804XXXXX
084805XXXXX OR +4484805XXXXX
084806XXXXX OR +4484806XXXXX
084807XXXXX OR +4484807XXXXX
084808XXXXX OR +4484808XXXXX
084809XXXXX OR +4484809XXXXX
084810XXXXX OR +4484810XXXXX
084811XXXXX OR +4484811XXXXX
084812XXXXX OR +4484812XXXXX
084813XXXXX OR +4484813XXXXX
084814XXXXX OR +4484814XXXXX
084815XXXXX OR +4484815XXXXX
084816XXXXX OR +4484816XXXXX
084817XXXXX OR +4484817XXXXX
084818XXXXX OR +4484818XXXXX
084819XXXXX OR +4484819XXXXX
084820XXXXX OR +4484820XXXXX
084821XXXXX OR +4484821XXXXX
084822XXXXX OR +4484822XXXXX
084823XXXXX OR +4484823XXXXX
084824XXXXX OR +4484824XXXXX
084825XXXXX OR +4484825XXXXX
084826XXXXX OR +4484826XXXXX
084827XXXXX OR +4484827XXXXX
084828XXXXX OR +4484828XXXXX
084829XXXXX OR +4484829XXXXX
084830XXXXX OR +4484830XXXXX
084831XXXXX OR +4484831XXXXX
084832XXXXX OR +4484832XXXXX
084833XXXXX OR +4484833XXXXX
084834XXXXX OR +4484834XXXXX
084835XXXXX OR +4484835XXXXX
084836XXXXX OR +4484836XXXXX
084837XXXXX OR +4484837XXXXX
084838XXXXX OR +4484838XXXXX
084839XXXXX OR +4484839XXXXX
084840XXXXX OR +4484840XXXXX
084841XXXXX OR +4484841XXXXX
084842XXXXX OR +4484842XXXXX
084843XXXXX OR +4484843XXXXX
084844XXXXX OR +4484844XXXXX
084845XXXXX OR +4484845XXXXX
084846XXXXX OR +4484846XXXXX
084847XXXXX OR +4484847XXXXX
084848XXXXX OR +4484848XXXXX
084849XXXXX OR +4484849XXXXX
084850XXXXX OR +4484850XXXXX
084851XXXXX OR +4484851XXXXX
084852XXXXX OR +4484852XXXXX
084853XXXXX OR +4484853XXXXX
084854XXXXX OR +4484854XXXXX
084855XXXXX OR +4484855XXXXX
084856XXXXX OR +4484856XXXXX
084857XXXXX OR +4484857XXXXX
084858XXXXX OR +4484858XXXXX
084859XXXXX OR +4484859XXXXX
084860XXXXX OR +4484860XXXXX
084861XXXXX OR +4484861XXXXX
084862XXXXX OR +4484862XXXXX
084863XXXXX OR +4484863XXXXX
084864XXXXX OR +4484864XXXXX
084865XXXXX OR +4484865XXXXX
084866XXXXX OR +4484866XXXXX
084867XXXXX OR +4484867XXXXX
084868XXXXX OR +4484868XXXXX
084869XXXXX OR +4484869XXXXX
084870XXXXX OR +4484870XXXXX
084871XXXXX OR +4484871XXXXX
084872XXXXX OR +4484872XXXXX
084873XXXXX OR +4484873XXXXX
084874XXXXX OR +4484874XXXXX
084875XXXXX OR +4484875XXXXX
084876XXXXX OR +4484876XXXXX
084877XXXXX OR +4484877XXXXX
084878XXXXX OR +4484878XXXXX
084879XXXXX OR +4484879XXXXX
084880XXXXX OR +4484880XXXXX
084881XXXXX OR +4484881XXXXX
084882XXXXX OR +4484882XXXXX
084883XXXXX OR +4484883XXXXX
084884XXXXX OR +4484884XXXXX
084885XXXXX OR +4484885XXXXX
084886XXXXX OR +4484886XXXXX
084887XXXXX OR +4484887XXXXX
084888XXXXX OR +4484888XXXXX
084889XXXXX OR +4484889XXXXX
084890XXXXX OR +4484890XXXXX
084891XXXXX OR +4484891XXXXX
084892XXXXX OR +4484892XXXXX
084893XXXXX OR +4484893XXXXX
084894XXXXX OR +4484894XXXXX
084895XXXXX OR +4484895XXXXX
084896XXXXX OR +4484896XXXXX
084897XXXXX OR +4484897XXXXX
084898XXXXX OR +4484898XXXXX
084899XXXXX OR +4484899XXXXX