Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

084901XXXXX OR +4484901XXXXX
084902XXXXX OR +4484902XXXXX
084903XXXXX OR +4484903XXXXX
084904XXXXX OR +4484904XXXXX
084905XXXXX OR +4484905XXXXX
084906XXXXX OR +4484906XXXXX
084907XXXXX OR +4484907XXXXX
084908XXXXX OR +4484908XXXXX
084909XXXXX OR +4484909XXXXX
084910XXXXX OR +4484910XXXXX
084911XXXXX OR +4484911XXXXX
084912XXXXX OR +4484912XXXXX
084913XXXXX OR +4484913XXXXX
084914XXXXX OR +4484914XXXXX
084915XXXXX OR +4484915XXXXX
084916XXXXX OR +4484916XXXXX
084917XXXXX OR +4484917XXXXX
084918XXXXX OR +4484918XXXXX
084919XXXXX OR +4484919XXXXX
084920XXXXX OR +4484920XXXXX
084921XXXXX OR +4484921XXXXX
084922XXXXX OR +4484922XXXXX
084923XXXXX OR +4484923XXXXX
084924XXXXX OR +4484924XXXXX
084925XXXXX OR +4484925XXXXX
084926XXXXX OR +4484926XXXXX
084927XXXXX OR +4484927XXXXX
084928XXXXX OR +4484928XXXXX
084929XXXXX OR +4484929XXXXX
084930XXXXX OR +4484930XXXXX
084931XXXXX OR +4484931XXXXX
084932XXXXX OR +4484932XXXXX
084933XXXXX OR +4484933XXXXX
084934XXXXX OR +4484934XXXXX
084935XXXXX OR +4484935XXXXX
084936XXXXX OR +4484936XXXXX
084937XXXXX OR +4484937XXXXX
084938XXXXX OR +4484938XXXXX
084939XXXXX OR +4484939XXXXX
084940XXXXX OR +4484940XXXXX
084941XXXXX OR +4484941XXXXX
084942XXXXX OR +4484942XXXXX
084943XXXXX OR +4484943XXXXX
084944XXXXX OR +4484944XXXXX
084945XXXXX OR +4484945XXXXX
084946XXXXX OR +4484946XXXXX
084947XXXXX OR +4484947XXXXX
084948XXXXX OR +4484948XXXXX
084949XXXXX OR +4484949XXXXX
084950XXXXX OR +4484950XXXXX
084951XXXXX OR +4484951XXXXX
084952XXXXX OR +4484952XXXXX
084953XXXXX OR +4484953XXXXX
084954XXXXX OR +4484954XXXXX
084955XXXXX OR +4484955XXXXX
084956XXXXX OR +4484956XXXXX
084957XXXXX OR +4484957XXXXX
084958XXXXX OR +4484958XXXXX
084959XXXXX OR +4484959XXXXX
084960XXXXX OR +4484960XXXXX
084961XXXXX OR +4484961XXXXX
084962XXXXX OR +4484962XXXXX
084963XXXXX OR +4484963XXXXX
084964XXXXX OR +4484964XXXXX
084965XXXXX OR +4484965XXXXX
084966XXXXX OR +4484966XXXXX
084967XXXXX OR +4484967XXXXX
084968XXXXX OR +4484968XXXXX
084969XXXXX OR +4484969XXXXX
084970XXXXX OR +4484970XXXXX
084971XXXXX OR +4484971XXXXX
084972XXXXX OR +4484972XXXXX
084973XXXXX OR +4484973XXXXX
084974XXXXX OR +4484974XXXXX
084975XXXXX OR +4484975XXXXX
084976XXXXX OR +4484976XXXXX
084977XXXXX OR +4484977XXXXX
084978XXXXX OR +4484978XXXXX
084979XXXXX OR +4484979XXXXX
084980XXXXX OR +4484980XXXXX
084981XXXXX OR +4484981XXXXX
084982XXXXX OR +4484982XXXXX
084983XXXXX OR +4484983XXXXX
084984XXXXX OR +4484984XXXXX
084985XXXXX OR +4484985XXXXX
084986XXXXX OR +4484986XXXXX
084987XXXXX OR +4484987XXXXX
084988XXXXX OR +4484988XXXXX
084989XXXXX OR +4484989XXXXX
084990XXXXX OR +4484990XXXXX
084991XXXXX OR +4484991XXXXX
084992XXXXX OR +4484992XXXXX
084993XXXXX OR +4484993XXXXX
084994XXXXX OR +4484994XXXXX
084995XXXXX OR +4484995XXXXX
084996XXXXX OR +4484996XXXXX
084997XXXXX OR +4484997XXXXX
084998XXXXX OR +4484998XXXXX
084999XXXXX OR +4484999XXXXX