Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

085001XXXXX OR +4485001XXXXX
085002XXXXX OR +4485002XXXXX
085003XXXXX OR +4485003XXXXX
085004XXXXX OR +4485004XXXXX
085005XXXXX OR +4485005XXXXX
085006XXXXX OR +4485006XXXXX
085007XXXXX OR +4485007XXXXX
085008XXXXX OR +4485008XXXXX
085009XXXXX OR +4485009XXXXX
085010XXXXX OR +4485010XXXXX
085011XXXXX OR +4485011XXXXX
085012XXXXX OR +4485012XXXXX
085013XXXXX OR +4485013XXXXX
085014XXXXX OR +4485014XXXXX
085015XXXXX OR +4485015XXXXX
085016XXXXX OR +4485016XXXXX
085017XXXXX OR +4485017XXXXX
085018XXXXX OR +4485018XXXXX
085019XXXXX OR +4485019XXXXX
085020XXXXX OR +4485020XXXXX
085021XXXXX OR +4485021XXXXX
085022XXXXX OR +4485022XXXXX
085023XXXXX OR +4485023XXXXX
085024XXXXX OR +4485024XXXXX
085025XXXXX OR +4485025XXXXX
085026XXXXX OR +4485026XXXXX
085027XXXXX OR +4485027XXXXX
085028XXXXX OR +4485028XXXXX
085029XXXXX OR +4485029XXXXX
085030XXXXX OR +4485030XXXXX
085031XXXXX OR +4485031XXXXX
085032XXXXX OR +4485032XXXXX
085033XXXXX OR +4485033XXXXX
085034XXXXX OR +4485034XXXXX
085035XXXXX OR +4485035XXXXX
085036XXXXX OR +4485036XXXXX
085037XXXXX OR +4485037XXXXX
085038XXXXX OR +4485038XXXXX
085039XXXXX OR +4485039XXXXX
085040XXXXX OR +4485040XXXXX
085041XXXXX OR +4485041XXXXX
085042XXXXX OR +4485042XXXXX
085043XXXXX OR +4485043XXXXX
085044XXXXX OR +4485044XXXXX
085045XXXXX OR +4485045XXXXX
085046XXXXX OR +4485046XXXXX
085047XXXXX OR +4485047XXXXX
085048XXXXX OR +4485048XXXXX
085049XXXXX OR +4485049XXXXX
085050XXXXX OR +4485050XXXXX
085051XXXXX OR +4485051XXXXX
085052XXXXX OR +4485052XXXXX
085053XXXXX OR +4485053XXXXX
085054XXXXX OR +4485054XXXXX
085055XXXXX OR +4485055XXXXX
085056XXXXX OR +4485056XXXXX
085057XXXXX OR +4485057XXXXX
085058XXXXX OR +4485058XXXXX
085059XXXXX OR +4485059XXXXX
085060XXXXX OR +4485060XXXXX
085061XXXXX OR +4485061XXXXX
085062XXXXX OR +4485062XXXXX
085063XXXXX OR +4485063XXXXX
085064XXXXX OR +4485064XXXXX
085065XXXXX OR +4485065XXXXX
085066XXXXX OR +4485066XXXXX
085067XXXXX OR +4485067XXXXX
085068XXXXX OR +4485068XXXXX
085069XXXXX OR +4485069XXXXX
085070XXXXX OR +4485070XXXXX
085071XXXXX OR +4485071XXXXX
085072XXXXX OR +4485072XXXXX
085073XXXXX OR +4485073XXXXX
085074XXXXX OR +4485074XXXXX
085075XXXXX OR +4485075XXXXX
085076XXXXX OR +4485076XXXXX
085077XXXXX OR +4485077XXXXX
085078XXXXX OR +4485078XXXXX
085079XXXXX OR +4485079XXXXX
085080XXXXX OR +4485080XXXXX
085081XXXXX OR +4485081XXXXX
085082XXXXX OR +4485082XXXXX
085083XXXXX OR +4485083XXXXX
085084XXXXX OR +4485084XXXXX
085085XXXXX OR +4485085XXXXX
085086XXXXX OR +4485086XXXXX
085087XXXXX OR +4485087XXXXX
085088XXXXX OR +4485088XXXXX
085089XXXXX OR +4485089XXXXX
085090XXXXX OR +4485090XXXXX
085091XXXXX OR +4485091XXXXX
085092XXXXX OR +4485092XXXXX
085093XXXXX OR +4485093XXXXX
085094XXXXX OR +4485094XXXXX
085095XXXXX OR +4485095XXXXX
085096XXXXX OR +4485096XXXXX
085097XXXXX OR +4485097XXXXX
085098XXXXX OR +4485098XXXXX
085099XXXXX OR +4485099XXXXX