Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

085101XXXXX OR +4485101XXXXX
085102XXXXX OR +4485102XXXXX
085103XXXXX OR +4485103XXXXX
085104XXXXX OR +4485104XXXXX
085105XXXXX OR +4485105XXXXX
085106XXXXX OR +4485106XXXXX
085107XXXXX OR +4485107XXXXX
085108XXXXX OR +4485108XXXXX
085109XXXXX OR +4485109XXXXX
085110XXXXX OR +4485110XXXXX
085111XXXXX OR +4485111XXXXX
085112XXXXX OR +4485112XXXXX
085113XXXXX OR +4485113XXXXX
085114XXXXX OR +4485114XXXXX
085115XXXXX OR +4485115XXXXX
085116XXXXX OR +4485116XXXXX
085117XXXXX OR +4485117XXXXX
085118XXXXX OR +4485118XXXXX
085119XXXXX OR +4485119XXXXX
085120XXXXX OR +4485120XXXXX
085121XXXXX OR +4485121XXXXX
085122XXXXX OR +4485122XXXXX
085123XXXXX OR +4485123XXXXX
085124XXXXX OR +4485124XXXXX
085125XXXXX OR +4485125XXXXX
085126XXXXX OR +4485126XXXXX
085127XXXXX OR +4485127XXXXX
085128XXXXX OR +4485128XXXXX
085129XXXXX OR +4485129XXXXX
085130XXXXX OR +4485130XXXXX
085131XXXXX OR +4485131XXXXX
085132XXXXX OR +4485132XXXXX
085133XXXXX OR +4485133XXXXX
085134XXXXX OR +4485134XXXXX
085135XXXXX OR +4485135XXXXX
085136XXXXX OR +4485136XXXXX
085137XXXXX OR +4485137XXXXX
085138XXXXX OR +4485138XXXXX
085139XXXXX OR +4485139XXXXX
085140XXXXX OR +4485140XXXXX
085141XXXXX OR +4485141XXXXX
085142XXXXX OR +4485142XXXXX
085143XXXXX OR +4485143XXXXX
085144XXXXX OR +4485144XXXXX
085145XXXXX OR +4485145XXXXX
085146XXXXX OR +4485146XXXXX
085147XXXXX OR +4485147XXXXX
085148XXXXX OR +4485148XXXXX
085149XXXXX OR +4485149XXXXX
085150XXXXX OR +4485150XXXXX
085151XXXXX OR +4485151XXXXX
085152XXXXX OR +4485152XXXXX
085153XXXXX OR +4485153XXXXX
085154XXXXX OR +4485154XXXXX
085155XXXXX OR +4485155XXXXX
085156XXXXX OR +4485156XXXXX
085157XXXXX OR +4485157XXXXX
085158XXXXX OR +4485158XXXXX
085159XXXXX OR +4485159XXXXX
085160XXXXX OR +4485160XXXXX
085161XXXXX OR +4485161XXXXX
085162XXXXX OR +4485162XXXXX
085163XXXXX OR +4485163XXXXX
085164XXXXX OR +4485164XXXXX
085165XXXXX OR +4485165XXXXX
085166XXXXX OR +4485166XXXXX
085167XXXXX OR +4485167XXXXX
085168XXXXX OR +4485168XXXXX
085169XXXXX OR +4485169XXXXX
085170XXXXX OR +4485170XXXXX
085171XXXXX OR +4485171XXXXX
085172XXXXX OR +4485172XXXXX
085173XXXXX OR +4485173XXXXX
085174XXXXX OR +4485174XXXXX
085175XXXXX OR +4485175XXXXX
085176XXXXX OR +4485176XXXXX
085177XXXXX OR +4485177XXXXX
085178XXXXX OR +4485178XXXXX
085179XXXXX OR +4485179XXXXX
085180XXXXX OR +4485180XXXXX
085181XXXXX OR +4485181XXXXX
085182XXXXX OR +4485182XXXXX
085183XXXXX OR +4485183XXXXX
085184XXXXX OR +4485184XXXXX
085185XXXXX OR +4485185XXXXX
085186XXXXX OR +4485186XXXXX
085187XXXXX OR +4485187XXXXX
085188XXXXX OR +4485188XXXXX
085189XXXXX OR +4485189XXXXX
085190XXXXX OR +4485190XXXXX
085191XXXXX OR +4485191XXXXX
085192XXXXX OR +4485192XXXXX
085193XXXXX OR +4485193XXXXX
085194XXXXX OR +4485194XXXXX
085195XXXXX OR +4485195XXXXX
085196XXXXX OR +4485196XXXXX
085197XXXXX OR +4485197XXXXX
085198XXXXX OR +4485198XXXXX
085199XXXXX OR +4485199XXXXX