Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

085201XXXXX OR +4485201XXXXX
085202XXXXX OR +4485202XXXXX
085203XXXXX OR +4485203XXXXX
085204XXXXX OR +4485204XXXXX
085205XXXXX OR +4485205XXXXX
085206XXXXX OR +4485206XXXXX
085207XXXXX OR +4485207XXXXX
085208XXXXX OR +4485208XXXXX
085209XXXXX OR +4485209XXXXX
085210XXXXX OR +4485210XXXXX
085211XXXXX OR +4485211XXXXX
085212XXXXX OR +4485212XXXXX
085213XXXXX OR +4485213XXXXX
085214XXXXX OR +4485214XXXXX
085215XXXXX OR +4485215XXXXX
085216XXXXX OR +4485216XXXXX
085217XXXXX OR +4485217XXXXX
085218XXXXX OR +4485218XXXXX
085219XXXXX OR +4485219XXXXX
085220XXXXX OR +4485220XXXXX
085221XXXXX OR +4485221XXXXX
085222XXXXX OR +4485222XXXXX
085223XXXXX OR +4485223XXXXX
085224XXXXX OR +4485224XXXXX
085225XXXXX OR +4485225XXXXX
085226XXXXX OR +4485226XXXXX
085227XXXXX OR +4485227XXXXX
085228XXXXX OR +4485228XXXXX
085229XXXXX OR +4485229XXXXX
085230XXXXX OR +4485230XXXXX
085231XXXXX OR +4485231XXXXX
085232XXXXX OR +4485232XXXXX
085233XXXXX OR +4485233XXXXX
085234XXXXX OR +4485234XXXXX
085235XXXXX OR +4485235XXXXX
085236XXXXX OR +4485236XXXXX
085237XXXXX OR +4485237XXXXX
085238XXXXX OR +4485238XXXXX
085239XXXXX OR +4485239XXXXX
085240XXXXX OR +4485240XXXXX
085241XXXXX OR +4485241XXXXX
085242XXXXX OR +4485242XXXXX
085243XXXXX OR +4485243XXXXX
085244XXXXX OR +4485244XXXXX
085245XXXXX OR +4485245XXXXX
085246XXXXX OR +4485246XXXXX
085247XXXXX OR +4485247XXXXX
085248XXXXX OR +4485248XXXXX
085249XXXXX OR +4485249XXXXX
085250XXXXX OR +4485250XXXXX
085251XXXXX OR +4485251XXXXX
085252XXXXX OR +4485252XXXXX
085253XXXXX OR +4485253XXXXX
085254XXXXX OR +4485254XXXXX
085255XXXXX OR +4485255XXXXX
085256XXXXX OR +4485256XXXXX
085257XXXXX OR +4485257XXXXX
085258XXXXX OR +4485258XXXXX
085259XXXXX OR +4485259XXXXX
085260XXXXX OR +4485260XXXXX
085261XXXXX OR +4485261XXXXX
085262XXXXX OR +4485262XXXXX
085263XXXXX OR +4485263XXXXX
085264XXXXX OR +4485264XXXXX
085265XXXXX OR +4485265XXXXX
085266XXXXX OR +4485266XXXXX
085267XXXXX OR +4485267XXXXX
085268XXXXX OR +4485268XXXXX
085269XXXXX OR +4485269XXXXX
085270XXXXX OR +4485270XXXXX
085271XXXXX OR +4485271XXXXX
085272XXXXX OR +4485272XXXXX
085273XXXXX OR +4485273XXXXX
085274XXXXX OR +4485274XXXXX
085275XXXXX OR +4485275XXXXX
085276XXXXX OR +4485276XXXXX
085277XXXXX OR +4485277XXXXX
085278XXXXX OR +4485278XXXXX
085279XXXXX OR +4485279XXXXX
085280XXXXX OR +4485280XXXXX
085281XXXXX OR +4485281XXXXX
085282XXXXX OR +4485282XXXXX
085283XXXXX OR +4485283XXXXX
085284XXXXX OR +4485284XXXXX
085285XXXXX OR +4485285XXXXX
085286XXXXX OR +4485286XXXXX
085287XXXXX OR +4485287XXXXX
085288XXXXX OR +4485288XXXXX
085289XXXXX OR +4485289XXXXX
085290XXXXX OR +4485290XXXXX
085291XXXXX OR +4485291XXXXX
085292XXXXX OR +4485292XXXXX
085293XXXXX OR +4485293XXXXX
085294XXXXX OR +4485294XXXXX
085295XXXXX OR +4485295XXXXX
085296XXXXX OR +4485296XXXXX
085297XXXXX OR +4485297XXXXX
085298XXXXX OR +4485298XXXXX
085299XXXXX OR +4485299XXXXX