Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

085301XXXXX OR +4485301XXXXX
085302XXXXX OR +4485302XXXXX
085303XXXXX OR +4485303XXXXX
085304XXXXX OR +4485304XXXXX
085305XXXXX OR +4485305XXXXX
085306XXXXX OR +4485306XXXXX
085307XXXXX OR +4485307XXXXX
085308XXXXX OR +4485308XXXXX
085309XXXXX OR +4485309XXXXX
085310XXXXX OR +4485310XXXXX
085311XXXXX OR +4485311XXXXX
085312XXXXX OR +4485312XXXXX
085313XXXXX OR +4485313XXXXX
085314XXXXX OR +4485314XXXXX
085315XXXXX OR +4485315XXXXX
085316XXXXX OR +4485316XXXXX
085317XXXXX OR +4485317XXXXX
085318XXXXX OR +4485318XXXXX
085319XXXXX OR +4485319XXXXX
085320XXXXX OR +4485320XXXXX
085321XXXXX OR +4485321XXXXX
085322XXXXX OR +4485322XXXXX
085323XXXXX OR +4485323XXXXX
085324XXXXX OR +4485324XXXXX
085325XXXXX OR +4485325XXXXX
085326XXXXX OR +4485326XXXXX
085327XXXXX OR +4485327XXXXX
085328XXXXX OR +4485328XXXXX
085329XXXXX OR +4485329XXXXX
085330XXXXX OR +4485330XXXXX
085331XXXXX OR +4485331XXXXX
085332XXXXX OR +4485332XXXXX
085333XXXXX OR +4485333XXXXX
085334XXXXX OR +4485334XXXXX
085335XXXXX OR +4485335XXXXX
085336XXXXX OR +4485336XXXXX
085337XXXXX OR +4485337XXXXX
085338XXXXX OR +4485338XXXXX
085339XXXXX OR +4485339XXXXX
085340XXXXX OR +4485340XXXXX
085341XXXXX OR +4485341XXXXX
085342XXXXX OR +4485342XXXXX
085343XXXXX OR +4485343XXXXX
085344XXXXX OR +4485344XXXXX
085345XXXXX OR +4485345XXXXX
085346XXXXX OR +4485346XXXXX
085347XXXXX OR +4485347XXXXX
085348XXXXX OR +4485348XXXXX
085349XXXXX OR +4485349XXXXX
085350XXXXX OR +4485350XXXXX
085351XXXXX OR +4485351XXXXX
085352XXXXX OR +4485352XXXXX
085353XXXXX OR +4485353XXXXX
085354XXXXX OR +4485354XXXXX
085355XXXXX OR +4485355XXXXX
085356XXXXX OR +4485356XXXXX
085357XXXXX OR +4485357XXXXX
085358XXXXX OR +4485358XXXXX
085359XXXXX OR +4485359XXXXX
085360XXXXX OR +4485360XXXXX
085361XXXXX OR +4485361XXXXX
085362XXXXX OR +4485362XXXXX
085363XXXXX OR +4485363XXXXX
085364XXXXX OR +4485364XXXXX
085365XXXXX OR +4485365XXXXX
085366XXXXX OR +4485366XXXXX
085367XXXXX OR +4485367XXXXX
085368XXXXX OR +4485368XXXXX
085369XXXXX OR +4485369XXXXX
085370XXXXX OR +4485370XXXXX
085371XXXXX OR +4485371XXXXX
085372XXXXX OR +4485372XXXXX
085373XXXXX OR +4485373XXXXX
085374XXXXX OR +4485374XXXXX
085375XXXXX OR +4485375XXXXX
085376XXXXX OR +4485376XXXXX
085377XXXXX OR +4485377XXXXX
085378XXXXX OR +4485378XXXXX
085379XXXXX OR +4485379XXXXX
085380XXXXX OR +4485380XXXXX
085381XXXXX OR +4485381XXXXX
085382XXXXX OR +4485382XXXXX
085383XXXXX OR +4485383XXXXX
085384XXXXX OR +4485384XXXXX
085385XXXXX OR +4485385XXXXX
085386XXXXX OR +4485386XXXXX
085387XXXXX OR +4485387XXXXX
085388XXXXX OR +4485388XXXXX
085389XXXXX OR +4485389XXXXX
085390XXXXX OR +4485390XXXXX
085391XXXXX OR +4485391XXXXX
085392XXXXX OR +4485392XXXXX
085393XXXXX OR +4485393XXXXX
085394XXXXX OR +4485394XXXXX
085395XXXXX OR +4485395XXXXX
085396XXXXX OR +4485396XXXXX
085397XXXXX OR +4485397XXXXX
085398XXXXX OR +4485398XXXXX
085399XXXXX OR +4485399XXXXX