Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

085401XXXXX OR +4485401XXXXX
085402XXXXX OR +4485402XXXXX
085403XXXXX OR +4485403XXXXX
085404XXXXX OR +4485404XXXXX
085405XXXXX OR +4485405XXXXX
085406XXXXX OR +4485406XXXXX
085407XXXXX OR +4485407XXXXX
085408XXXXX OR +4485408XXXXX
085409XXXXX OR +4485409XXXXX
085410XXXXX OR +4485410XXXXX
085411XXXXX OR +4485411XXXXX
085412XXXXX OR +4485412XXXXX
085413XXXXX OR +4485413XXXXX
085414XXXXX OR +4485414XXXXX
085415XXXXX OR +4485415XXXXX
085416XXXXX OR +4485416XXXXX
085417XXXXX OR +4485417XXXXX
085418XXXXX OR +4485418XXXXX
085419XXXXX OR +4485419XXXXX
085420XXXXX OR +4485420XXXXX
085421XXXXX OR +4485421XXXXX
085422XXXXX OR +4485422XXXXX
085423XXXXX OR +4485423XXXXX
085424XXXXX OR +4485424XXXXX
085425XXXXX OR +4485425XXXXX
085426XXXXX OR +4485426XXXXX
085427XXXXX OR +4485427XXXXX
085428XXXXX OR +4485428XXXXX
085429XXXXX OR +4485429XXXXX
085430XXXXX OR +4485430XXXXX
085431XXXXX OR +4485431XXXXX
085432XXXXX OR +4485432XXXXX
085433XXXXX OR +4485433XXXXX
085434XXXXX OR +4485434XXXXX
085435XXXXX OR +4485435XXXXX
085436XXXXX OR +4485436XXXXX
085437XXXXX OR +4485437XXXXX
085438XXXXX OR +4485438XXXXX
085439XXXXX OR +4485439XXXXX
085440XXXXX OR +4485440XXXXX
085441XXXXX OR +4485441XXXXX
085442XXXXX OR +4485442XXXXX
085443XXXXX OR +4485443XXXXX
085444XXXXX OR +4485444XXXXX
085445XXXXX OR +4485445XXXXX
085446XXXXX OR +4485446XXXXX
085447XXXXX OR +4485447XXXXX
085448XXXXX OR +4485448XXXXX
085449XXXXX OR +4485449XXXXX
085450XXXXX OR +4485450XXXXX
085451XXXXX OR +4485451XXXXX
085452XXXXX OR +4485452XXXXX
085453XXXXX OR +4485453XXXXX
085454XXXXX OR +4485454XXXXX
085455XXXXX OR +4485455XXXXX
085456XXXXX OR +4485456XXXXX
085457XXXXX OR +4485457XXXXX
085458XXXXX OR +4485458XXXXX
085459XXXXX OR +4485459XXXXX
085460XXXXX OR +4485460XXXXX
085461XXXXX OR +4485461XXXXX
085462XXXXX OR +4485462XXXXX
085463XXXXX OR +4485463XXXXX
085464XXXXX OR +4485464XXXXX
085465XXXXX OR +4485465XXXXX
085466XXXXX OR +4485466XXXXX
085467XXXXX OR +4485467XXXXX
085468XXXXX OR +4485468XXXXX
085469XXXXX OR +4485469XXXXX
085470XXXXX OR +4485470XXXXX
085471XXXXX OR +4485471XXXXX
085472XXXXX OR +4485472XXXXX
085473XXXXX OR +4485473XXXXX
085474XXXXX OR +4485474XXXXX
085475XXXXX OR +4485475XXXXX
085476XXXXX OR +4485476XXXXX
085477XXXXX OR +4485477XXXXX
085478XXXXX OR +4485478XXXXX
085479XXXXX OR +4485479XXXXX
085480XXXXX OR +4485480XXXXX
085481XXXXX OR +4485481XXXXX
085482XXXXX OR +4485482XXXXX
085483XXXXX OR +4485483XXXXX
085484XXXXX OR +4485484XXXXX
085485XXXXX OR +4485485XXXXX
085486XXXXX OR +4485486XXXXX
085487XXXXX OR +4485487XXXXX
085488XXXXX OR +4485488XXXXX
085489XXXXX OR +4485489XXXXX
085490XXXXX OR +4485490XXXXX
085491XXXXX OR +4485491XXXXX
085492XXXXX OR +4485492XXXXX
085493XXXXX OR +4485493XXXXX
085494XXXXX OR +4485494XXXXX
085495XXXXX OR +4485495XXXXX
085496XXXXX OR +4485496XXXXX
085497XXXXX OR +4485497XXXXX
085498XXXXX OR +4485498XXXXX
085499XXXXX OR +4485499XXXXX